«

»

Atestarea conformitatii si a cadrului legislativ la nivelul comunitatii europene. Consideratii generale

Share

Sistemul instituit la nivelul Comunitatii Europene privind introducerea pe piata a produselor industriale respecta un inalt nivel de protectie a intereselor publicului, cum ar fi: sanatatea si siguranta in general, sanatatea si siguranta la locul de munca, securitatea si protectia consumatorilor si a mediului, ca si satisfacerea oricarei alte cerinte de protectie esentiala pentru societate, ceruta prin legea comunitara relevanta. In acest fel, contribuie la functionarea eficace a pietei la nivel european, precum si a pietelor interne ale tarilor din Uniunea Europeana.

Asigurarea cadrului legal pentru libera circulatie a produselor se face prin instituirea de principii comune de catre toate statele Uniunii Europene, implementand-se reguli, proceduri si infrastructuri necesare pentru protejarea interesului public, precum si a principiilor de asigurare a conformitatii cu exigentele cerute.

 

Pentru o mai buna interpretare a termenilor utilizati in certificarea conformitatii, mentionam semnificatia celor mai reprezentativi, si anume:

1. ,,Punerea pe piata“ inseamna punerea la dispozitie pentru prima data, pe piata comunitara, a unui produs pentru distributie, consum sau uz.

2. ,,Punerea in serviciu“ reprezinta prima utilizare a unui produs in Comunitate de catre un utilizator final.

3. ,,Punerea la dispozitie pe piata“ inseamna orice furnizare a unui produs pe piata comunitara, fie ca e cu plata sau gratuit, si acopera toata perioada in care produsul este pe piata comunitara, incepand din momentul in care este plasat pe piata si sfarsind cu transferul la utilizatorul final, sau la punerea sa in serviciu.

4. ,,Produs industrial“ este orice produs, pentru hrana sau non-hrana, care a fost realizat sau a suferit o transformare printr-un proces industrial de fabricatie.

5. „Produs pentru constructie“ inseamna orice produs realizat in scopul de a fi incorporat in mod permanent in constructii, termenul referindu-se la materiale, elemente si componente individuale sau alcatuind un set, inclusiv pentru sistem prefabricat sau instalatii plasate pe piata in forma in care urmeaza a fi incorporate, asamblate, aplicate sau instalate in constructii prin operatori si/sau lucrari de constructii.

6.,,Producator“ inseamna orice persoana fizica sau juridica care proiecteaza si/sau realizeaza un produs sau care are un astfel de produs proiectat sau realizat sub propria marca sau nume.

Un importator sau distribuitor, care transforma sau modi­fica un produs in asa mod incat concordanta cu cerin­tele esentiale poate fi afectata, sau care furnizeaza produsul sub marca proprie sau propriul nume, va fi considerat producator.

7. ,,Reprezentant autorizat“ este orice persoana fizica sau legala stabilita in Comunitate care a primit un mandat scris de la producator sa actioneze in numele sau pentru sarcinile specifice cu privire la obligatiile celui din urma referitoare la legislatia comunitara relevanta.

8. ,,Distribuitor“ inseamna orice persoana fizica sau legala din lantul de furnizare, care face un produs disponibil pe piata (in intelesul ca e afacerea/activitatea lui).

9. ,,Importator“ este orice persoana fizica sau legala stabilita in Comunitate, care plaseaza un produs dintr-o terta tara pe piata comunitara in intelesul ca e afa­cerea/ activitatea lui.

10.,,Specificatie tehnica“, ,,standard national“, ,,standard international“ si ,,standard european“ au intelesurile din dispozitiile Directivei 98/34/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 22 Iunie 1998 care stabilesc o procedura pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si regulamentelor tehnice.

11.,,Standard armonizat“ inseamna un standard european adoptat de una dintre Organizatiile Europene de Standardizare recunoscute in Anexa I a Directivei 98/34/EC si in conformitate cu o cerere de la Comisie, ca urmare a procedurii stabilite in Art. 6(3) din Directiva 98/34/EC si care, singur sau in conjunctie cu alte standarde, furnizeaza solutii pentru concordarea cu o alta dispozitie legala.

12.,,Evaluarea conformitatii“ reprezinta demonstrarea ca acele cerinte specificate relativ la un produs, proces, sistem, persoana sau organism sunt indeplinite.

13. „Atestarea conformitatii produselor pentru constructii“ inseamna un sistem procedural prin care este eva­luata si stabilita conformitatea produselor pentru constructii cu specificatiile tehnice aplicabile in vederea aplicarii marcajului european de conformitate CE.

14. ,,Declaratia de conformitate“ este declaratia data de producator care atesta ca indeplinirea cerintelor specificate referitoare la un produs a fost demonstrata.

15. ,,Organism de evaluare a conformitatii“ (CAB) inseamna un organism care realizeaza servicii de evaluare a conformitatii.

16. ,,Notificare“ inseamna o procedura administrativa formala prin care un Stat Membru informeaza Comisia si pe celelalte State Membre despre desemnarea unui organism de evaluare a conformitatii, pentru realizarea anumitor sarcini referitoare la evaluarea conformitatii sub legislatia comunitara.

17. ,,Organism notificat“ inseamna un organism de evaluarea conformitatii care a fost notificat de un Stat Membru pentru a realiza sarcini de evaluare a conformitatii de terta parte sub legislatia comunitara.

18. „Organe de control al pietei“ inseamna organe ale administratiei publice centrale care raspund de suprave­gherea pietei produselor pentru constructii.

19. „Piata produselor pentru constructii“ inseamna nivelul ariei acoperite de lantul de distributie de satisfacere a cerintelor aplicabile.

 

Cerinte generale

Produsele industriale acoperite de legislatia comunitara pot fi puse pe piata doar daca ele indeplinesc cerintele esentiale si nu pericliteaza sanatatea, siguranta si alte cerinte de protectie a interesului public relevant, atunci cand sunt instalate, intretinute si folosite corespunzator.

In vederea asigurarii liberei circulatii a marfurilor pe piata comunitara, in concordanta cu prevederile tratatului Comunitatii Europene, se impune aplicarea principiului prin care Statele Membre nu vor interzice, restrictiona sau impiedica punerea la dispozitie pe piata din teritoriile lor a unui produs industrial care indeplineste toate dispozitiile legilor comunitare aplicabile.

Atunci cand un Stat Membru considera ca un produs este periculos, sau in conflict cu obiectivele stabilite chiar daca acesta indeplineste specificatiile legislatiei comunitare specifice aplicabile, Statul Membru va interzice sau restrictiona punerea lui la dispozitie pe piata in conditiile stipulate in art.28 si art.30 din Tratatul Comunitatii Europene.

Cu exceptia locurilor unde se specifica altceva, legislatia de produs comunitara, specifica, se refera ea insasi la exprimarea cerintelor esentiale. Cerintele esentiale stabilesc elementele necesare pentru protejarea interesului public, in particular sanatatea si siguranta in general, securitatea, sanatatea si siguranta la locul de munca, consumatorii, mediul si alte nevoi societale esentiale. Ele trebuie sa fie exprimate in termeni de performanta, dar evitand cerinte referitoare la tehnologie.

Specificatiile detaliate, care sprijina cerintele esentiale pot fi exprimate prin standarde armonizate.

Conformitatea cu un standard armonizat este obliga­torie pentru produsele din domeniul reglementat, fiind conditia pentru aplicarea marcajului CE.

Produsele care sunt in conformitate cu standardele armonizate sau parti ale sale, care au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, indeplinesc prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale acoperite de acele standarde sau parti ale lor.

Libera circulatie a produselor se poate realiza si prin indeplinirea de catre acestea a cerintelor din specificatiile tehnice, in cazul in care satisfac cerintele esentiale, atunci cand specificatiile tehnice respective sunt intocmite de organizatii internationale sau europene, altele decat Organizatiile de Standardizare Europene si care au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Atunci cand un Stat Membru sau Comisia Europeana considera ca standardul armonizat sau specificatia tehnica din legislatia comunitara relevanta nu satisface in intregime cerintele esentiale care sunt acoperite si care sunt stipulate in legislatia comunitara relevanta, Comisia sau Statul Membru respectiv va aduce problema in fata Comitetului stabilit de Directiva 98/34/CE.

In lumina opiniei Comitetului, Comisia va decide dupa caz: sa publice, sa nu publice, sa publice cu restrictie, sa mentina, sa mentina cu restrictie, sau sa retraga referintele la standardul armonizat sau specificatia tehnica in chestiune in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Obligatiile partilor implicate in introducerea pe piata a produselor sunt diferite in functie de rolul pe care il au in punerea lor pe piata, pentru fabricarea de produse sau stabilirea de responsabilitati necesare, cu rolul detinut de fiecare. Mentionam in continuare cateva obligatii conside­rate mai importante.

1. Producatorii au obligatia de a proiecta si produce propriile lor produse, conform cu cerintele esentiale stabilite in legislatia comunitara relevanta. Ei vor trebui sa indepli­neasca procedura de evaluare a conformitatii aplicabila si sa elaboreze, sa implementeze documentatia tehnica ceruta prin referential, legislatia europeana/nationala apli­cabila in domeniul reglementat, sa emita o declaratie de conformitate si sa aplice marcajul de conformitate CE.

2. Producatorul trebuie sa aiba proceduri pentru asigurarea continuitatii conformitatii produsului, in special in caz de:

a) schimbare a procesului, caracteristicilor produsului care afecteaza in mod semnificativ designul produsului sau specificatiile tehnice;

b) schimbari in standardele armonizate sau specifica­tiile tehnice cu care produsul este conform;

c) schimbari in conducerea sau structura managementului producatorului sau furnizorului, daca e relevant;

d) informatii relevante care indica faptul ca produsul nu mai este conform cu cerintele specificate.

Obligatii ale distribuitorilor. Distribuitorii au sarcina de a actiona cu grija marita pentru asigurarea indeplinirii cerintelor comunitare aplicabile. In particular, ei trebuie sa verifice ca produsul corespunde marcajului de conformitate cerut si este insotit de documentele cerute si asta ca proba a faptului ca producatorul/importatorul a respectat cerintele de trasabilitate prin legislatia aplicabila.

Atunci cand un distribuitor descopera, sau ar trebui sa descopere, ca produsul nu mai este in concordanta cu legis­latia, el poate furniza produsul numai dupa ce acesta a fost adus in conformitate cu legislatia aplicabila.

Distribuitorii au obligatia de a asigura conditii de stocare si de transport, astfel incat sa nu se afecteze negativ caracteristicile produsului, precum si conformitatea cu cerintele esentiale.

Obligatii ale importatorilor. Atunci cand un producator este stabilit in afara Comunitatii, fiecare importator are obligatia sa actioneze cu extrema exigenta pentru a se asigura ca fiecare produs pe care el il plaseaza pe piata este in concordanta cu cerintele comunitare aplicabile.

In particular, el trebuie sa verifice daca cea mai potrivita procedura de evaluare a conformitatii a fost aplicata de catre producator. El trebuie sa verifice daca producatorul a realizat documentatia tehnica si trebuie sa asigure un mod de a o face disponibila autoritatilor competente, la cerere. In cazul produselor din domeniul reglementat pentru care stabilirea unei declaratii CE de conformitate este ceruta de legislatie, importatorul va pastra o copie. El va verifica daca produsul are marcajele de conformitate cerute, daca este insotit de documentele cerute si, astfel, sa functioneze si  daca producatorul a respectat cerintele de trasabilitate stipulate in art.14 si 15 din Tratatul Comunitatii Europene.

Atunci cand un importator constata ca produsul nu mai este in concordanta cu legislatia, el poate furniza produsul numai dupa ce acesta a fost adus in conformitate cu legislatia aplicabila.

Importatorii sunt obligati sa asigure conditii de stocare si transport care sa nu afecteze negativ caracteristicile produsului in conformitate cu cerintele esentiale.

Obligatii ale reprezentantilor autorizati. Atunci cand un producator si-a stabilit un reprezentant autorizat, ultimul va tine declaratia CE de conformitate si documentatia tehnica la dispozitia autoritatilor de supraveghere nationale. El are obligatia de a furniza, la cerere, autoritatilor competente toate informatiile si documentatia necesare pentru stabilirea conformitatii produsului. El trebuie sa coopereze cu autoritatile competente, la cererea celor din urma, si va actiona pentru evitarea riscului pe care il pot avea produsele dupa ce urmeaza a fi plasate pe piata.

Obligatii comune. Operatorii economici, in cazul in care constata ca un produs pe care ei l-au pus pe piata nu este in conformitate cu legislatia comunitara apli­cabila, trebuie sa ia masurile corective necesare pentru a aduce acest produs in conformitate. Atunci cand ei nu pot lua masurile corective necesare, au obligatia de a retrage produsul de pe piata.

Operatorii economici, la cererea autoritatilor nationale competente, au obligatia de a furniza toate informatiile si documentatia necesare pentru stabilirea conformitatii produsului. Ei trebuie sa coopereze cu autoritatile competente, la cererea celor din urma, si sa actioneze pentru evitarea riscului pe care il pot avea produsele furnizate de ei  sau cele pentru care au actionat ca reprezentant autorizat.

Monitorizarea cerintelor de informare pentru produsele de consum stabilite prin art. 5 din Directiva 2001/95/GPSD se aplica tuturor produselor puse pe piata.

 

Trasabilitate

Producatorii trebuie sa faca disponibile pe piata produsele care poarta tipul, seria sau numarul (sau orice alt element care permite identificarea sa), in afara de cazul in care marimea sau natura produsului nu permite fixarea unei asemenea informatii/numar. In acest caz, informatia ceruta trebuie sa fie furnizata pe ambalajul produsului sau intr-un docu­ment care il insoteste.

Producatorii pot pune pe piata doar produsele care sunt identificate prin numele producatorului si adresa la care poate fi contactat. Atunci cand producatorul este stabilit in afara Comunitatii si are un reprezentant autorizat, produsul trebuie sa fie de asemenea identificat cu numele si detalii de contact ale acestuia din urma. Acolo unde producatorul este stabilit in afara Comunitatii si nu are un reprezentant autorizat, produsul trebuie sa fie de asemenea identificat cu numele si adresa importatorului.

Numele si adresa producatorului si a reprezentantului sau autorizat vor fi lipite pe produs, cu exceptia cazului in care marimea sau natura produsului nu permite aceasta. Numele si adresa importatorului si a reprezentantului auto­rizat pot fi scrise pe ambalajul produsului sau pe un document ce il insoteste.

Operatorii economici care intervin in lantul de furnizare si distributie trebuie sa identifice:

a) orice operator economic de la care ei s-au aprovi­zionat cu un produs;

b) orice operator economic caruia i-au livrat un produs.

Ei trebuie sa aiba implementate, pana la final, sisteme si proceduri potrivite, care vor permite ca aceste informatii sa fie disponibile autoritatilor competente la cerere.

 

Evaluarea conformitatii

Toate produsele care urmeaza a fi puse pe piata trebuie sa se supuna evaluarii de conformitate.

Procedura care se utilizeaza in conformitate cu legislatia comunitara specifica pentru domeniu va fi aleasa conform sistemelor de atestare a conformitatii cu liniile directoare generale stabilite in legislatia nationala, respectiv HG 622/2004 pentru Romania.

Procedura de evaluare a conformitatii constituie un mecanism de control pentru fazele de proiectare si realizare a produselor.

Pentru stabilirea tipului de procedura de evaluare a conformitatii realizata de un producator, legislatia specifica ia in considerare, in particular pentru produsele din domeniul reglementat, prevederile din standardele europene armonizate pe tipuri de produse corelat cu natura riscului implicat, gradul de la care riscul poate fi manageriat de evaluarea conformitatii, infrastructura economica a secto­rului dat cum ar fi: existenta sau neexistenta unei a treia parti, tipurile si importanta productiei.

Standardele europene armonizate pentru produsele din domeniul reglementat constructii prevad ca stabilirea conformitatii se face prin investigarea gradului de implementare a sistemului de management al calitatii, care conditioneaza asigurarea mentinerii caracteristicilor produselor la nivelul cerintelor din referential la nivelul declarat si fundamentarea competentelor producatorului in tinerea sub control a procesului in fabrica.

Principiile generale ale pietei CE

Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa ataseze marcajul CE pe un produs, pentru care marcajul CE este prevazut ca o conditie obligatorie pentru punerea pe piata, conform standardului european armonizat, in concordanta cu legislatia specifica comunitara, inainte de plasarea sa pe piata.

Marcajul CE poate fi atasat doar pe produsele pentru care atasarea este prevazuta in legislatia comunitara specifica si materializeaza declaratia producatorului ca produsul sau este in conformitate cu toate cerintele comunitare aplicabile.

Prin atasarea marcajului CE, producatorul isi ia intreaga responsabilitate pentru conformitatea produsului.

Marcajul CE este singurul marcaj care atesta ca produsele industriale sunt conforme cu legislatia Comunitara relevanta bazata pe principiile stabilite pentru atestarea conformitatii. Se recomanda ca Statele Membre sa mentioneze ca se vor retine de la introducerea in regulamentele lor nationale a oricarei referinte la un marcaj de conformitate, altul decat marcajul CE, in conexiune cu conformitatea dispozitiilor continute in legislatia referitoare la marcajul CE.

Marcajul CE consta din initialele ,,CE“ si trebuie sa corespunda cerintelor din standardele europene armonizate, aplicabile pentru produsul pus pe piata.

Se interzice atasarea marcajelor pe un produs care poate sa creeze confuzii referitor la intelesul sau forma marcajului ,,CE“. Orice alt marcaj poate fi atasat pe un produs, dar cu dispozitia ca sa nu fie afectate in niciun fel vizibilitatea si legibilitatea marcajului ,,CE“.

Marcajul CE este protejat ca marca colectiva a Comunitatii.

Art. 20. Declaratia de conformitate EC

Declaratia de conformitate EC materializeaza respon­sabilitatea unica a producatorului referitoare la indeplinirea de catre produsul pus pe piata a tuturor cerintelor regulamentare aplicabile. Aceasta trebuie sa fie redactata conform cu cerintele stabilite prin legislatie si cu prevederile din standardul european armonizat aplicabil.

Legislatia sectoriala specifica, a statelor membre ale Uniunii Europene, poate prevedea ca evaluarea conformitatii sa fie realizata de autoritatile publice, de producatori (pentru sistemele de atestare a conformitatii 3, 4) sau de organisme de evaluare a conformitatii (pentru sistemele de atestare a conformitatii 1, 1+, 2, 2+).

Acolo unde evaluarea conformitatii este realizata de autoritatile publice, serviciile sau organismele de evaluare a conformitatii, la care acestea fac apel pentru evaluarea tehnica, trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii ca acelea stabilite pentru organismele de evaluare a conformitatii.

 

Organisme notificate

Sunt organisme de terta parte, complet independente.

Organismele notificate sunt cele care au demonstrat la organismul desemnat de autoritate (respectiv in Romania – CTCP) conformitatea proprie cu criteriile aratate in standardele nationale relevante, adoptate conform cu standar­dele armonizate, la care se face referire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, si care indeplinesc prezumtia de a avea indeplinite cerintele impuse pentru notificare.

Organismele notificate au obligatia de a efectua evaluarea de conformitate luand in considerare marimea companiilor si complexitatea relativa a tehnologiei folosite la realizarea produselor etc.

In cazul in care un organism notificat gaseste ca cerin­tele pertinente ale legislatiei comunitare relevante nu au fost indeplinite sau nu mai sunt indeplinite de catre producator, acesta are obligatia de a restrictiona, suspenda sau retrage certificatele, aprobarile sau alte evaluari de conformitate rezultate, luand in considerare principiul proportionalitatii, in afara de cazul cand indeplinirea este asigurata prin implementarea unor masuri corective corespunzatoare.

Organismele notificate au obligatia de a furniza autoritatilor din statul care le-a notificat informatii relevante referitoare la monitorizarea neconformitatilor, in particular:

• la neacordarea, suspendarea sau retragerea certificatelor;

• la activitati de evaluare a conformitatii realizate in scopul notificarii lor;

• la cerere, in cazul altor activitati realizate cum ar fi, in particular, activitati peste granita, subcontractare si circumstante ce afecteaza scopul si conditiile notificarii.

Organismele notificate pot lua in considerare (si pot accepta) rezultatele evaluarii de conformitate emise de un laborator acreditat al producatorului sau al unui organism de inspectie sau de un organism de evaluare a conformitatii de terta parte acreditat.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 31 – octombrie 2007

 

Autori:
Ioana Catalina SPERLEA,
Ioan BURTEA,
Ioana POSMANGIU – SC QUALITY CERT

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2007/10/09/atestarea-conformitatii-si-a-cadrului-legislativ-la-nivelul-comunitatii-europene-consideratii-generale/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.