«

»

Procedura scoaterii unui teren din circuitul agricol. Consultanta juridica

Share

Regulament din 07/09/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 19/09/2005 privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol

 

Amplasarea constructiilor de orice fel se face conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe terenuri situate in intra­vilanul localitatilor stabilit conform legii; fac exceptie constructiile prevazute la alin. (2) si (3) ale art. 91 din legea mentionata, care pot fi amplasate si pe terenuri situate in extravilanul localitatilor, cu precadere pe cele cu folosinte neagricole sau cu folosinte inferioare si slab productive, cu respectarea prevederilor art. 92 din aceeasi lege.

(2) Scoaterea terenurilor din circu­itul agricol in conditiile prevazute de art. 92 alin. (1)-(4), (6) si (7) si ale art. 93-103 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulteri­oare, si ale prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, se face astfel:

a) pana la suprafata de 1 ha, scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor agricole fara lucrari de imbunatatiri funciare, fara plantatii viti-pomicole si de clasa III-V de calitate se aproba prin decizie a directorului executiv al Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala pe baza avizului Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

b) pentru suprafete de 1-100 ha, scoaterea definitiva sau temporara a terenurilor agricole din circuitul agricol fara lucrari de imbunatatiri funciare, fara plantatii viti-pomicole si de clasa III-V de calitate se aproba de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvol­tarii Rurale, prin decizie a directorului exe­cutiv al Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, pe baza avizului Agentiei Nationale de Cadastru si Publi­citate Imobiliara acordat prin Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

c) pentru suprafetele de teren ce depasesc 100 ha, aprobarea de scoatere din circuitul agricol se da prin hotarare a Guvernului, cu avizul comun al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si al Ministerului Administratiei si Internelor. Achitarea taxelor aferente fondului de ameliorare a fondului funciar se face dupa aprobarea hotararii Guvernului;

d) scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor din extravilan de clasa I si clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare, precum si a celor plantate cu vii si livezi din extravilan, prin extinderea intravilanului, se face pe baza de studii urbanistice (PUG sau PUZ) propuse de consiliile locale, cu respectarea conditiilor privind continutul documentatiei prevazute la art. 2 alin. (1); aprobarea se da prin ordin al directorului executiv al Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, pe baza avizului Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara si al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, dat, dupa caz, prin Directia consolidarea proprietatii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor si/sau prin Directia generala implementare politici sectoriale si de piata, cu achitarea taxelor prevazute de lege.

(3) Scoaterea terenurilor din circuitul agricol se face pe baza unei documentatii intocmite conform preve­derilor prezentului regulament.

(4) Oficiul de Cadastru si Publi­citate Imobiliara elibereaza avizul in maximum 10 zile lucratoare de la pri­mirea documentatiei complete, iar Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala verifica si aproba documentatia in maximum 10 zile lucratoare de la primirea avizului; nerespectarea acestor termene constituie abatere disciplinara.

Documentatia pentru obtinerea apro­barii de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan cuprinde:

a) cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, dupa caz;

b) extrasul de carte funciara pentru informare si copia actului de proprietate sau a altui act de detinere valabil incheiat (de exemplu: contract de concesiune, arenda, inchiriere), insotit de acordul proprietarului;

c) documentatia cadastrala;

d) certificatul de urbanism, insotit de planul de situatie si de planul de incadrare in zona; planul de situatie va evidentia suprafata propusa pentru scoaterea din circuitul agricol;

e) documentatia pentru incadrarea terenului in clase de calitate;

f) expertiza de evaluare a tere­nurilor efectuata de evaluatori atestati de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;

g) copii ale documentelor de plata a taxelor de protectie la Fondul de ameliorare a fondului funciar, virate in conturile Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Agentiei Natio­nale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

h) avizul de principiu favorabil al consiliului local pentru extinderea intravilanului, in cazul terenurilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. d);

i) avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare;

j) avizul Directiei consolidarea proprietatii, reforma structurilor de exploa­tare si conservarea solurilor si/sau al Directiei generale implementare politici sectoriale si de piata, dupa caz, in cazul terenurilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. d);

k) memoriul tehnic al lucrarii, in care se descrie obiectivul de investitii.

(2) Scoaterea temporara din circuitul agricol a terenurilor agricole se poate face pe o perioada de maximum 2 ani, cu plata unei garantii egale cu taxa pentru fondul de ameliorare a fondului funciar.

(3) Avizul oficiului de cadastru si publicitate imobiliara se emite prin veri­ficarea documentelor prevazute la alin. (1) lit. a), b), c) si g); Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala aproba documentatia pe baza avizului Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, dupa verificarea actelor prevazute la alin. (1) lit. a), d), e), f), g), h), i), j) si k).

(4) Plata taxelor de catre persoanele fizice si juridice solicitante se face in cuantum de 60% in conturile Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si in cuantum de 40% in conturile Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, astfel:

a) Pentru Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale:

• scoaterea definitiva, cont: RO39 TREZ 7005 057X XX00 0354;

• scoaterea temporara, cont: RO62 TREZ 7005 066X XX00 0363;

b) pentru Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara:

• scoaterea definitiva, cont: RO12 TREZ 7005 057X XX00 0355;

• scoaterea temporara, cont: RO35 TREZ 7005 066X XX00 0364;

Documentatia pentru obtinerea aprobarii de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate in intravilan, aprobata prin PUG si PUZ, cuprinde:

a) cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, dupa caz;

b) extrasul de carte funciara pentru informare si copia actului de proprietate sau alt act de detinere valabil incheiat (de exemplu: contract de concesiune, arenda, inchiriere), insotit de acordul proprietarului;

c) documentatia cadastrala;

d) certificatul de urbanism, insotit de planul de incadrare in zona si de planul de situatie in care se evidentiaza suprafetele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol;

e) avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare.

(2) Avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare se elibereaza in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea documentatiei complete.

(3) Documentatia necesara pentru obtinerea aprobarii de scoatere a terenurilor din circuitul agricol, situate in extravilan si intravilan, de la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala se intocmeste in 3 exemplare.

(4) Avizul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara se emite prin veri­ficarea documentelor prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c); Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala aproba documentatia pe baza avizului Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, dupa verificarea actelor prevazute la alin. (1) lit. a), d) si e).

Documentatia pentru scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor destinate construirii, prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b), se depune la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care o avizeaza si o inainteaza spre aprobare Directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala; Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala transmite proprieta­rului/beneficiarului decizia de aprobare.

(2) Documentatia pentru scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) se depune la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care o avizeaza si o inainteaza spre avizare Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala; aceasta transmite avizul comun catre Consiliul judetean si Prefectura, cu obligatia acestora de a transmite documentatia, impreuna cu proiectul hotararii Guvernului, la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si la Ministerul Administratiei si Internelor in vederea promovarii si aprobarii acesteia.

(3) Documentatia pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor destinate construirii, prevazute la art. 1 alin. (2) lit. d), se depune la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care o avizeaza si o inainteaza Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala in vederea aprobarii prin ordin al directorului executiv, dat cu avizul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, dupa caz, prin Directia consoli­darea proprietatii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor si/sau Directia generala de implementare politici sectoriale si de piata, si transmiterii aprobarii catre beneficiar/proprietar.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 32 – noiembrie 2007

 

Autor:
avocat Marius Vicentiu COLTUC

 



Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2007/11/09/procedura-scoaterii-unui-teren-din-circuitul-agricol-consultanta-juridica/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.