«

»

Sistemul calitatii in constructii. Consultanta juridica

Share

Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regu­lamente, proceduri si mijloace, care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postuti­lizare a acestora.

Sistemul calitatii in constructii se compune din: a) reglementarile tehnice in constructii: b) calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor; c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee; d) verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor; e) conducerea si asigurarea calitatii in constructii; f) autori­zarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii; g) activitatea metrologica in constructii; h) receptia construc­tiilor; i) comportarea in exploatare si interventii in timp; j) postutilizarea constructiilor; k) controlul de stat al calitatii in constructii.

Reglementarile tehnice se stabi­lesc prin regulamente si proceduri si au ca obiect conceptia, calculul si alcatuirea, executia si exploatarea constructiilor. Prin reglementarile tehnice se stabilesc, in principal, conditiile minime de calitate cerute constructiilor, produselor si proce­deelor utilizate in constructii, precum si modul de determinare si de verificare a acestora.

Certificarea cali­tatii produselor folo­site in constructii se efectueaza prin grija producatorului, in con­for­mitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii. La lucrarile de constructii se inter­zice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor, care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor.

Agrementele tehnice pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii stabilesc, in conditiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, conditiile de fabricatie, de transport, de depozitare, de punere in opera si de intretinere a acestora. La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor se vor folosi produse, procedee si echipamente traditionale, precum si altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.

Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, in ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte, se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate in conditiile alineatului precedent. Verificarea calitatii executiei construc­tiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti econo­mici de consultanta specializati. Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici atestati.

Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia tuturor factorilor care participa la conceperea, realizarea si exploa­tarea constructiilor si implica o strategie adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora. Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat.

Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii se fac in conformitate cu prevederile legale.

• Asigurarea activitatii metrolo­gice in constructii se realizeaza conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de masurare si control utilizate in acest domeniu.

• Receptia constructiilor constituie certificarea reali­zarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite, in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei. Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia. Ea se intoc­meste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei, care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi; prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si utilizator. Receptia constructiilor se face de catre investitor-proprietar, in prezenta proiectantului si a executantului si/sau a reprezentantilor de specialitate, legal desemnati de acestia.

• Urmarirea comportarii in exploa­tare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor. Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat, si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei.

• Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare, demontare si demolare a constructiilor, de reconditionare si de refolosire a elementelor si a produselor recuperabile, precum si reciclarea dese­urilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii.

• Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii la investitori, la unitatile de proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare a constructiilor, privind existenta si respectarea sistemului calitatii in constructii. Controlul de stat al calitatii in constructii se exercita de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urba­nism si Amenajarea Teritoriului, care raspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor.

 

Obligatii Si raspunderi ale investitorilor

Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si reali­zeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele obli­gatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate; b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire; c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati; d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor; e) actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor; f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie; g) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar; h) expertizarea construc­tiilor de catre experti tehnici atestati, in situatiile in care, la aceste constructii, se executa lucrari de natura celor prevazute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 34 – ianuarie-februarie 2008

 

Autor:
avocat Marius Vicentiu COLTUCDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2008/02/28/sistemul-calitatii-in-constructii-consultanta-juridica/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.