«

»

Certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii la nivel european si national

Share

In prezent, la nivel european, exista un cadru legislativ care permite accesul la executarea lucrarilor din domeniul public, a operatorilor economici care dovedesc competenta, prin prezentarea de documente emise de organisme de terta parte, recunoscute de autoritatea din statele respective.

In acest sens, la nivelul Uniunii Europene se aplica prevederile Directivei 2004/18/CEE si s-a elaborat standardul CLC/TS 50349. Totodata, s-a initiat un proiect de standard European EN 13833 care nu a fost finalizat pana la aceasta data.

In vederea cresterii nivelului calitativ al constructiilor, desi nu s-a finalizat standardul EN 13833, s-a instituit, in tarile cu traditie din Uniunea Europeana, principiul certificarii in vederea recunoasterii competentei tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii, care functioneaza, in unele cazuri, de peste 50 de ani (ex: Franta). Cinci tari – Belgia, Grecia, Italia, Portugalia si Spania au instituit un sistem de certificare obligatoriu, alte 9 tari – Regatul Unit, Elvetia, Franta, Finlanda, Germania, Norvegia, Olanda, Polonia, Suedia – au un sistem facultativ.

 

La nivel european, desi nu este inca adoptata procedura de certificare a calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii, se respecta cadrul normativ stabilit prin Directiva 2004/18/CEE si se asi­gura aplicarea criteriilor stabilite de aceasta si anume:

• criterii juridico-administrative, privind indeplinirea conditiilor de eligibilitate, legalitatea functionarii, solvabi­litatea, achitarea taxelor si impozitelor;

• criterii economico-financiare, privind justificarea capacitatii financiare si economice;

• criterii tehnice, privind conditiile ce trebuie indepli­nite de intreprinderile din constructii pentru certificarea capacitatii profesionale, obtinerea certificatului de calificare si a dreptului pentru inscrierea pe listele oficiale, din care sa rezulte ca a fost evaluata si certificata calificarea profesionala.

Romania, tara cu conditii seismice si climatice severe, a avut in permanenta drept obiectiv apararea vietii oamenilor si a avutiei nationale, adoptand, in acest sens, strategii si politici care sa asigure atingerea acestor deziderate.

Existenta unei vechi traditii atestate documentar inca de la inceputul veacului al XIX-lea, de pe vremea Regulamentului Organic, respectiv asigurarea transmiterii cunostintelor si experientei acumulate de-a lungul gene­ratiilor de constructori, a permis promovarea tehnologiilor noi, moderne, ridicarea nivelului tehnic-calitativ al lucrarilor la nivelul cerintelor din legislatia si reglementarile aplicabile.

Intrarea in vigoare in anul 1977 a Legii 8/1977, ca urmare a Seismului din 4 martie 1977 si adoptarea in anul 1995 a Legii 10/1995, au permis crearea unui cadru legislativ adecvat promovarii unui concept nou in constructii, precum si pentru asigurarea unui nivel tehnic-calitativ la nivelul cerintelor impuse pe plan national, european si international.

Aparitia pe piata constructiilor, dupa anul 1990, a unor operatori economici  care au introdus in obiectul de activitate activitati de constructii fara a avea personal de specialitate, tehnologii adecvate, si nici experienta necesara pentru realizarea de lucrari care sa asigure cerin­tele stabilite prin Legea 10/1995, reprezinta un pericol la nivel national. Este necesar sa se revizuiasca sistemul permisiv utilizat pana in prezent, in sensul adoptarii unei noi strategii care sa permita accesul pe piata a operatorilor economici din constructii, in limitele competentei detinute, demonstrata efectiv si evaluata pe baza de criterii stiintifice.

Romania a preluat prevederile din legislatia europeana stabilite prin Directiva 2004/18/CEE si standardul CLC/TS 50349, si a adoptat un standard SR 13476/2003 privind certificarea calificarii profesionale a intreprinde­rilor din constructii, ale carui prevederi nu se aplica din lipsa unui cadru legislativ adecvat.

In prezent, in Romania este in curs de promovare de catre MDLPL un proiect de Hotarare de Guvern, care prevede introducerea pentru prima oara la nivel national, a unei forme de evaluare stiintifica a competentei tehnice a operatorilor economici din constructii. Prevede­rile acestui proiect aduc o contributie procesului de modernizare a legislatiei din Romania, de aliniere la practicile utilizate in tarile UE, si asigura atingerea urmatoarelor obiective:

• introducerea unei legislatii aliniate la prevederile Directivei 2004/18/CE precum si a ordonantei OUG 43/2006, care preia prevederile acesteia;

• recunoasterea operatorilor economici din constructii, de catre statele membre, pe baza listelor oficiale emise de autoritate;

• asigurarea unui cadru legislativ adecvat in vederea protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator;

• punerea la dispozitia titularilor de credite, a investitorilor si a autoritatilor contractante, a unei liste oficiale cu operatorii economici certificati pe domenii, tipuri de constructii, categorii de lucrari;

• asigurarea accesului operatorilor economici mici, mijlocii si micro-intreprinderi, la preluarea de lucrari pentru care sunt strict specializati si pentru care detin resursele si tehnologiile adecvate;

• introducerea unui sistem national unitar de evaluare a competentei profesionale a operatorilor economici din constructii, pe baza de criterii de exigenta bine determinate;

• simplificarea activitatii de preselectie la licitatiile publice de catre comisiile de licitatie, eliminarea subiectivismului, asigurarea unei evaluari superioare a competentei tehnice a operatorilor economici din constructii, de catre specialisti recunoscuti;

• reducerea numarului de documente justificative solicitate la licitatie;

• alinierea la practicile si normele europene utilizate sau in curs de adoptare.

 

Reguli generale

Cerintele minime necesare pentru indeplinirea crite­riilor de acordare a certificarii asigura indeplinirea la un nivel superior, pe baza de criterii stiintifice, a prevederilor OUG 34/2006, avand in vedere urmatoarele:

Criterii juridico-administrative

Criteriile juridico-administrative stabilesc conditiile juridice obligatorii ce trebuie indeplinite de un operator economic pentru a obtine certificarea, conform celor stabilite in normele de aplicare a proiectului de hotarare de guvern, care este armonizat cu prevederile OUG nr. 34/2006.

La analiza indeplinirii criteriilor juridico-administrative se consulta urmatoarele documente:

• documente care atesta legalitatea intreprinderii;

• documente privind indeplinirea conditiilor de eligibilitate;

• documente privind indeplinirea obligatiilor de plati a impozitelor si taxelor, CAS;

• documente care sa ateste ca operatorul economic si personalul managerial nu au facut obiectul unei condamnari in ultimii 3 ani, in legatura cu comportarea profesionala.

Criterii economice si financiare

Criteriile economice si financiare care stau la baza evaluarii capacitatii financiare a operatorilor economici din constructii, se stabilesc corelat cu prevederile OUG nr. 34/2006 si se fundamenteaza prin urmatoarele categorii de documente:

• declaratii bancare, extrase de bilant, declaratie privind cifra de afaceri, declaratie privind sursele financiare.

 

Criterii tehnice

Capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici din constructii se stabileste corelat cu preve­derile OUG nr.34/2006, prin aplicarea de criterii tehnice care au in vedere evaluarea informatiilor documentate furnizate de solicitant, cu privire la:

a) experienta operatorului economic in domeniul supus certificarii;

b) calificarea si competenta personalului de condu­cere si de executie, inclusiv asigurarea de personal pe nivele de pregatire, pentru domeniile de calificare solicitate;

c) dotarea tehnica cu utilaje, instalatii si echipamente specializate pe tipuri de constructii, categorii de lucrari, tehnologii declarate, pentru care se solicita certificarea;

d) dotarea cu dispozitive de masurare si monitorizare specializate;

e) implementarea unui sistem de management al cali­tatii, conform standardelor ISO 9000.

Evaluarea competentei profesionale se face prin consultarea urmatoarelor documente:

• dosarul privind sistemul de management al calitatii;

• informatii privind pregatirea personalului tehnic si managerial, numarul mediu anual de personal;

• lista lucrarilor similare executate in ultimi 5 ani;

• declaratie privind dotarile specifice (echipamente, utilaje, mijloace fixe etc.).

• alte criterii tehnice care sa permita o evaluare corecta a domeniului pentru care se acorda certificarea, precum si a performantei operatorului economic.

 

Clasificarea operatorilor economici din constructii

In baza evaluarii operatorilor economici din constructii, acestia se clasifica dupa cum urmeaza:

a) pe domenii de activitate;

b) pe tipuri de performanta, cuprinzand: operatori economici care executa sau care proiecteaza si executa lucrari de constructii;

c) dupa capacitatea tehnica, in functie de dotarile cu utilaje si cu personal de specialitate;

d) dupa marimea contractelor pentru care au competenta sa le preia spre executie, conform nivelelor stabilite in corelare cu grilele utilizate de tarile UE.

Clasificarea operatorilor economici din constructii se face pe baza analizei documentatiei de fundamentare a competentei depusa la organismul de certificare, prin aplicarea criteriilor stabilite de standardul roman si a reglementarilor tehnice aplicabile.

 

Obligatii ale operatorilor economici din constructii

Pentru a avea dreptul de a executa lucrari in domeniul public si/sau privat din categoria de importanta A si B, sau categoria de importanta C cu o valoare mai mare de 150.000 euro, se are in vedere ca operatorii economici din constructii sa detina certificarea calificarii profesio­nale pentru domeniul care face obiectul licitatiei publice.

Operatorii economici certificati au obligatia de a mentine, pe toata durata de valabilitate a certificarii, performantele constatate cu ocazia certificarii si sa asigure eficacitatea si imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii.

 

Obligatii ale autoritatilor contractante

Autoritatile contractante au urmatoarele obligatii:

a) sa admita participarea la licitatiile pentru atribuirea contractului de achizitie publica numai a operatorilor economici care prezinta certificatul de calificare profesionala, pentru domeniul care face obiectul licitatiei publice, emis de catre un organism de certificare sau orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare, sau care probeaza, in mod concludent, indeplinirea cerintelor;

b) sa nu mai solicite pentru analiza documentele care au stat la baza evaluarii si acordarii certifica­tului de calificare.

 

Obligatii ale asociatiilor patronale Si profesionale

Asociatiile patronale si profesionale au obligatia sa asigure, la solicitarea organismelor de certificare, specialisti pentru derularea activitatilor de audit si/sau de evaluare.

 

Obligatii ale autoritatii de reglementare in constructii

Autoritatea de reglementare in constructii are urmatoarele obligatii:

a) sa stabileasca politica in domeniul certificarii;

b) sa asigure cadrul normativ necesar activitatii de certificare;

c) sa asigure inscrierea in „Lista oficiala“ a intreprinderilor certificate precum si tinerea la zi a acesteia;

d) sa notifice „Lista oficiala“ la autoritatile similare din statele cu care a stabilit relatii de reciprocitate.

Inscrierea in „Lista oficiala“, precum si actualizarea acesteia, se face cu luarea in considerare a prevederilor acordurilor de reciprocitate, incheiate cu statele de ori­gine ale operatorilor economici care deruleaza activi­tatile de constructii in Romania.

Certificatul de calificare eliberat in conditiile preve­derilor din standard, in cazul participarii operatorului economic la atribuirea prin licitatie publica a unui contract de lucrari, inlocuieste documentele edificatoare de eligibilitate stabilite prin OUG nr. 34/2006.

Prin adoptarea unei reglementari privind certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor tehnico-economici din constructii, se preconizeaza realizarea unui mecanism eficient de selectare a operatorilor economici din constructii, in vederea garantarii capabilitatii tehnico-profesionale a acestora, si se creeaza o selectie a potentialilor operatori din acest domeniu, cu efecte favorabile in plan economic si social.

De asemenea, se asigura o evaluare stiintifica a operatorilor economici, eliminarea subiectivismului in stabilirea competentelor si a performantelor si dimi­nuarea posibilitatii de acordare spre executie de lucrari unor operatori economici care nu au competenta pentru a realiza constructiile respective la nivelul performantelor din referentiale/proiecte, si pot genera dezastre cu pierderi de vieti si/sau de bunuri care fac obiectul avutiei nationale si/sau a unor persoane fizice.

Desi Certificarea calificarii profesionale face obiectul preocuparilor specialistilor din domeniul calitatii, nu s-a adoptat inca un cadru normativ si o legislatie care sa asigure intrarea in vigoare a unui sistem stiintific, care poate constitui un instrument eficient in promovarea cali­tatii si asigurarea competitivitatii operatorilor economici din domeniul constructiilor din Romania.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 36 – aprilie 2008

 

Autor:
ing. Ioan BURTEA, vicepresedinte Patronatul Societatilor din ConstructiiDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2008/04/30/certificarea-calificarii-tehnico-profesionale-a-operatorilor-economici-din-constructii-la-nivel-european-si-national/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.