«

»

Documentele necesare pentru constructia unei case. Obtinerea autorizatiei de constructie. Consultanta juridica

Share

(Urmare din numarul anterior)

Aceste proceduri se aplica indiferent ca in calitate de constructor se afla o persoana fizica sau juridica. Succint, aceste etape privesc:

1. cartea tehnica a constructiei;

2. proiectul de executie;

3. documentatia privind receptia;

4. cadastrul si intabularea;

5. facultativ, anumite cereri pentru a fi luat in evidenta.

1. Cartea tehnica este primul act al unei constructii si intocmirea ei intra in sarcina dvs. si a proiectantului.

Cartea tehnica reprezinta ansamblul documentatiilor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia si urmarirea comportarii in exploatare a constructiei si a instala­tiilor aferente acesteia. Aceasta mai poate cuprinde Fisa de date sintetice – contine numele proiectantului, al verificatorilor atestati pentru proiect, al executantului (inclusiv al sefului de santier si al dirigintelui), al expertilor tehnici, numele celor din comisiile de receptie, precum si datele de incepere a lucrarilor si aprobarii receptiilor.

2. Documentatia privind executia lucrarilor, inclusiv autorizatiile de executie a constructiei:

• autorizatia de construire;

• procesul verbal de predare/primire a cladirii;

• procesele verbale de receptie pe categorii de lucrari;

• certificatele de calitate pentru conformitatea calitatii lucrarilor si materialelor folosite;

• condica de betoane unde se inregistreaza turnarile, furnizorul si rezultatele incercarilor la 28 zile a probelor etalon pentru verificarea rezistentei;

• buletinele de analiza si incercari pentru materialele puse in opera;

• expertizele tehnice;

• caietele de atasament.

3. Documentatia privind exploa­tarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp a cladirii (se completeaza de dvs. pe toata durata de viata a cladirii). Se vor atasa toate documentele referitoare la modificarile fata de proiectul initial, atat in planul casei cat si in dotarile suplimentare.

Daca vindeti imobilul, Cartea Tehnica trebuie predata noului proprietar, care va avea obligatia pastrarii si completarii acesteia.

4. Atentie: trebuie indeplinite atat pentru teren cat si pentru casa.

Cadastrul este operatiunea de inscriere in Registrul de Carte Funciara si este obligatoriu la orice act de instrainare a unui bun imobiliar, fie ca este casa, apartament sau teren si indiferent daca este vorba de o vanzare-cumparare, donatie, succesiune, partaj sau precontract de vanzare-cumparare. Specialistii imobiliari spun ca operatiunea de cadastru este buletinul casei dvs. Documentele necesare pentru intoc­mirea documentatiei de cadastru sunt cele mentionate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform Legii 7/1996.

Cererea pentru intabulare se depune la Judecatorie, in circumscriptia imobilului. Pentru realizarea documentatiei aveti nevoie de urmatoarele acte:

• acte de proprietate ale imobilului (Contract de vanzare-cumparare, Proces verbal de predare-primire, in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta civila, Certificat de mostenitor, Act de do­natie etc.) – in doua copii, din care una legalizata;

• certificat fiscal pentru cadastru si intabulare;

• acte de identitate ale proprietarului/proprietarilor – in doua copii;

• cerere tip completata si semnata de proprietar – pusa la dispo­zitie de expertul autorizat;

• declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile – pusa la dispozitie de expertul autorizat;

• cerere de inregistrare in Cartea Funciara – pusa la dispozitie de expertul autorizat.

In termen de 30 zile de la obtinerea procesului verbal de receptie a casei de la Primarie deschideti rol fiscal, pe care il obtineti  pregatind urmatoarele acte:

• contractul de vanzare-cumparare al terenului, originalul si o copie;

• autorizatia de construire, originalul si o copie;

• procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, originalul si o copie;

• procura prin notariat, in cazul in care persoana care deschide rolul fiscal nu este proprietarul;

• declaratia tip;

• taxele de deschidere, in functie de numarul de pagini care trebuie inregistrate.

5. Se vor depune cereri la urmatoarele institutii:

• administratia financiara de care apartineti (localitate/sector/comuna);

• compania care furnizeaza energia electrica;

• compania care furnizeaza apa potabila;

• compania care furnizeaza gazul metan;

• compania care asigura salubri­zarea in zona in care este casa dvs.;

• compania de interventii canalizare;

• compania de televiziune prin cablu.

Alte acte necesare referitoare la executia casei:

• autorizarea organizarii de santier.

Conform Legii 50/1991, orice constructie pe un teren, chiar provizorie (baraci, depozite de materiale, dormitoare muncitori), se executa cu avizul Administratiei Locale.

Pentru obtinerea acestui aviz intocmiti un dosar care sa cuprinda:

• documentatia constructiei – proiect;

• planurile de amplasare in zona;

• planul de fundatie pe nivele;

• cerere tip.

Dosarul se preda la primaria locala si autorizatia o veti primi in aproximativ 30 zile lucratoare. Bransamentele la retelele de utilitati (apa, gaze, energie electrica, canalizare, telefonie) trebuie sa fie proiectate si executate de firme autorizate (sunt alese prin licitatie) de regiile/societatile responsabile.

 

Obtinerea autorizatiei de constructie

Autorizatia de constructie este eliberata de Primarie – Serviciul de Urbanism din localitatea/sectorul in care se afla terenul.

Taxa de eliberare a autorizatiei de constructie reprezinta 0,5 % din valoarea constructiei, stabilita pe baza declaratiei dvs. si in functie de suprafata desfasurata a constructiei. Valoarea declarata nu va putea fi mai mica decat valoarea determinata, potrivit prevederilor legale in vigoare privind impozitele si taxele locale.

In vederea obtinerii autorizatiei de construire, solicitantul trebuie sa depuna doua dosare (unul cu acte in original si unul cu acte in copie), care sa cuprinda urmatoarele documente:

a) cerere pentru emiterea autori­zatiei de construire, inclusiv anexa (se utilizeaza formularul model F9, obtinut contra cost, de la emitent), completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform PAC;

b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa-i confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);

c) certificatul de urbanism;

d) proiectul pentru autorizarea exe­cutarii lucrarilor de construire – PAC, intocmit conform Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica – semnate si stampilate in original;

e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului;

f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism;

g) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecatoresti;

h) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire;

i) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii, comunicate odata cu certificatul de urbanism (in copie).

Autorizatia de construire se elibereaza in termen de cel mult 30 zile de la data inregistrarii cererii.

Prelungirea autorizatiei de construire se poate face de catre emitent, la cererea titularului, formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii.

(Continuare in numarul viitor)

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 37 – mai 2008

 

Autor:
avocat Marius Vicentiu COLTUCDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2008/05/30/documentele-necesare-pentru-constructia-unei-case-obtinerea-autorizatiei-de-constructie-consultanta-juridica/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.