«

»

ARACO: Semnal legislativ

Share

• Ordinul nr. 1.072/16 din decembrie 2009 al Minis­trului Dezvoltarii Regionale si Locuintei privind ridicarea suspendarii desemnarii unor laboratoare de incercari care realizeaza evaluarea conformitatii produselor pentru constructii este publicat in M.Of. nr. 916/28 decembrie 2009.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se ridica suspendarea desemnarii laboratoarelor de incercari pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Suspendarea a fost instituita prin Ordinul Minis­trului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 624/2009 privind suspendarea desemnarii unor laboratoare de incercari si organisme de certificare notificate care rea­lizeaza evaluarea conformitatii produselor pentru constructii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 576 din 19 august 2009.

Lista laboratoarelor de incercari care realizeaza evaluarea conformitatii produselor pentru constructii, a caror suspendare a desemnarii inceteaza:

Ordinul nr. 1.093/21 din decembrie 2009 al Minis­trului Dezvoltarii Regionale si Locuintei privind ridicarea suspendarii desemnarii Institutului de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS SA, pentru functia de organism de certificare produse pentru constructii si organism de certificare a controlului productiei in fabrica este publicat in M. Of. nr. 926/30 din decembrie 2009.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se ridica suspendarea desemnarii Institutului de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS SA, pentru functia de organism de certificare produse pentru constructii si organism de certificare a controlului productiei in fabrica, suspendare instituita prin Ordinul Minis­trului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 624/2009 privind suspendarea desemnarii unor laboratoare de incercari si organisme de certificare notificate care realizeaza evaluarea conformitatii produselor pentru constructii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 576 din 19 august 2009, cu modificarile ulterioare.

• Ordinul nr. 1.083/17 din decembrie 2009 al Minis­trului Dezvoltarii Regionale si Locuintei pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente“, aprobata prin Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 550/2003, si a reglementarii tehnice „indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialis­tilor cu activitate in constructii”, aprobata prin Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 777/2003 este publicat in M. Of. nr. 8/6 ian. 2010.

• Ordinul nr. 2.154/11 din decembrie 2009 al Ministrului Economiei pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii/echipamente“ si PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea persona­lului auxiliar de deservire“ este publicat in M. Of. nr. 8/6 ian. 2010

• Ordinul nr. 29/08 din ianuarie 2010 al Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale privind aprobarea „Listei standardelor romanesti care adopta standar­dele europene armonizate, referitoare la masini“ a fost publicat in M.Of. nr. 29/14 ianuarie 2010.

Publicam articolele 1 si 2 din prezentul ordin:

Art. 1. – Se aproba „Lista standardelor romanesti care adopta standardele europene armonizate referitoare la masini“ – publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 214/01 din 8 septembrie 2009 – prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – La data publicarii prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 164/2008 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la masini industriale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 232 din 26 martie 2008.

Ordinul nr. 12/04 ianuarie 2010 al ministrului finan­telor publice privind modificarea si com­pletarea Ordi­nului Ministrului Finantelor Publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta a fost publicat in M.Of. nr. 39/18 ianuarie 2010.

• Ordinul nr. 1.071/2009 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor“ a fost publicat in M.Of. nr. 41/19 ianuarie 2010.

Publicam un extras din acest ordin:

1. La articolul 1, alineatul (2), partea introdu­c­tiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) „Metodologia este structurata pe 5 parti, astfel:“

2. La articolul 1, alineatul (2), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:

„d) Partea a IV-a „Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor, indicativ Mc001/4-2009“, prevazuta in anexa nr. 4 la prezentul ordin;

„e) Partea a V-a – Model certificat de performanta energetica al apartamentului, indicativ Mc 001/5-2009, prevazut in anexa nr. 5 la prezentul ordin.”

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 3. – Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.“

4. Dupa anexa nr. 3 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 4 si 5, care au cuprinsul prevazut in anexele nr. 1 si 2* care fac parte integranta din prezentul ordin.

Anexele nr. 1 si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 41 bis, care se poate achi­zitiona de la Centrul pentru Relatii cu Publicul al RA „Monitorul Oficial“, Bucuresti, Sos. Panduri nr. 1

Ordinul nr. 2.243/2009 al Ministrului Economiei pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale a fost publicat in M.Of. nr. 41/19 ianuarie 2010.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 57 – martie 2010, pag. 36

 

Buletin ARACO, nr. 1, 2010

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2010/03/24/araco-semnal-legislativ/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.