«

»

Fonduri structurale europene: Produse si sisteme de constructii pentru realizarea locuintelor economice in Romania

Share

Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Sunt fonduri post-aderare alimentate prin bugetul Uniunii Europene, al caror scop este sa acorde sprijin statelor membre.

Prin aceste fonduri sunt sustinute investitiile din educatie, cercetare, agricultura, infrastructura, dezvoltarea IMM-urilor si masuri pentru dezvoltarea zonelor rurale. O atentie deosebita primesc regiunile mai putin dezvoltate in scopul de a se consolida coeziunea economica si sociala in Uniunea Europeana.

 

Obiective prioritare 2007 – 2013

Promovarea dezvoltarii si ajustarile structurale ale regiunilor care inregistreaza intarzieri in dezvoltare sprijina regiuni, judete si zone transnationale.

 

Lista programelor in derulare:

Programul National de Dezvoltare Rurala – PNDR

• Programul Operational Asistenta Tehnica – POAT

• Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative – PO DCA

• Programul Operational Regional – POR

• Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU

• Programul Sectorial de Mediu – POS MEDIU

• Programul Sectorial Transport – POST

Programul Operational Regional (POR) 2007 – 2013 este documentul strategic care implementeaza elemente ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala in concordanta cu Planul National de Dezvoltare (PND).

El se adreseaza celor 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei.

• Obiectivul strategic al POR consta in sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, durabile si echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor Romaniei, potrivit nevoilor si resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltarii durabile a polilor urbani de crestere, imbunatatirea mediului de afaceri si a infrastructurii de baza, pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investitii.

Axa prioritara 4 prevede „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local“ care vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, de importanta regionala si locala, reabilitarea siturilor industriale si sprijinirea initiativelor antreprenoriale regionale si locale, care sa faciliteze crearea de noi locuri de munca si cresterea economica durabila.

In cadrul acestui domeniu de interventie a dezvoltarii durabile a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala se primesc continuu cereri de finantare, pana la contractarea integrala a fondurilor publice alocate prin POR (cerere deschisa de proiecte, fara termen limita).

 

Forme de constituire ale solicitantului

1. Unitate administrativ-teritoriala (autoritate a admi­nistratiei publice locale, APL) din mediul urban sau rural,

2. Unitati administrativ-teritoriale (APL) in parteneriat: in cadrul acordului de parteneriat se va identifica clar unitatea adminstrativ-teritoriala cu rol de lider de proiect;

Forme de constituire ale solicitantilor

3. Camere de comert si industrie (CC) se incadreaza in:

intreprinderi mici (inclusiv microintreprinderi), daca au pana la 49 de salariati si detin active totale de pana la 10 milioane de Euro, echivalent in lei;

• intreprinderi mijlocii, daca au intre 50 si 249 de salariati si detin active totale de pana la 43 milioane de Euro, echivalent in lei;

4. Asociatii care reprezinta mediul de afaceri (AS), constituite in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu completarile si modificarile ulterioare, si a Legii nr. 356/2001 a patronatelor;

5. Societate comerciala (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale) sau societate cooperativa (infiintata in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei), din mediul urban sau rural.

Societatea comerciala/cooperativa (SC) indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

• se incadreaza in categoria intre­prinderilor mici si mijlocii (inclusiv microintreprinderi);

• a desfasurat activitate pe o peri­oada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral;

• in anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare a obtinut profit din exploatare.

 

Eligibilitatea proiectului

1. Proiectul se incadreaza in cate­goria de operatiuni ale Axei prioritare 4, domeniul major de interventie 4.1: crearea / extinderea / modernizarea structurilor de spriji­nire a afacerilor de importanta regio­nala/locala.

2. Activitati eligibile:

• construirea / modernizarea / extinderea de cladiri si anexe afe­rente, care vor fi utilizate de operatori economici, cu precadere de IMM-uri, pentru activitati de productie si/sau prestare de servicii;

• construirea / modernizarea / extinderea infrastructurii rutiere / fero­viare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor de acces;

• crearea / modernizarea / extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de furnizare a energiei si a gazului, sistem de canalizare, conectare la retele broadband, inclusiv cablarea cladirii;

• dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/modernizate/extinse.

Echipamentele achizitionate trebuie sa fie noi.

 

Valoarea proiectului

Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) este cuprinsa intre 1.700.000 lei si 85.000.000 lei.

Contributia proprie minima a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului este in conformitate cu cele prezentate in tabelul 1.

 

Cheltuieli eligibile

A. Cheltuieli privind achizitionarea (exproprierea) terenului, amenajarea acestuia si amenajari pentru protectia mediului:

• Cheltuielile efectuate pentru achizitionarea de terenuri sau expropriere sunt considerate eligibile in limita a 10% din valoarea totala eligibila a proiectului;

• Cheltuieli privind amenajarea terenului – cheltuieli efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului, care constau in demontari, defrisari, evacuari de materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, drenaje;

• Cheltuieli privind amenajarea pentru protectia mediului – cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor;

B. Cheltuieli aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati;

C. Cheltuieli pentru constructii si instalatii – cheltuieli aferente executiei obiectivului de investitie si anume:

• construirea / modernizarea / extinderea de cladiri si anexe aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, cu precadere IMM-uri, pentru activitati de productie si/sau servicii;

• construirea / modernizarea / extinderea infrastructurii rutiere / feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor de acces (in limita a 10% din valoarea totala a proiectului);

• crearea / modernizarea / extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei, unitatile de furnizare a energiei si gazului, sistemul de canalizare, telecomunicatii, cabla­rea cladirii, conectarea la retele broadband (Internet);

D. cheltuieli privind organizarea de santier, lucrarile de constructii si instalatii aferente organizarii de santier:

• cheltuieli pentru organizarea de santier: cheltuieli estimate ca fiind necesare contractantului in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii-montaj;

• cheltuieli pentru realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: cheltuieli efectuate pentru lucrarile de nivelari ale terenurilor naturale, dezafectari locale, de comunicatie sau constructii, bransarea la utilitati, realizarea de cai de acces.

 

Cheltuieli neeligibile

Urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

• taxa pe valoarea adaugata;

• dobanda si alte comisioane aferente creditelor;

• cheltuielile colaterale care intervin intr-un contract de leasing;

• dezafectarea centralelor nucleare;

• achizitia de echipament second-hand;

• amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;

• operarea obiectivelor de investitii.

 

Contributia solicitantului

Contributia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al actionarilor, altii decat organisme ale statului sau din alte surse private.

Nu sunt considerate contributie proprie fondurile obtinute din masuri de sprijin financiar din partea sta­tului, sau care sunt obtinute ca efect al unor astfel de masuri.

 

Ajutoare de minimis pentru dezvoltarea / moder­ni­zarea intreprinderilor mici si mijlocii

Programul se adreseaza intreprinzatorilor, in scopul orientarii acestora in vederea accesarii finantarilor neram­bursabile de la bugetul de stat in baza schemei de ajutor de minimis instituit prin H.G. nr.1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

• Ajutorul de stat se acorda sub forma de fonduri neram­bursabile de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale;

• Ajutorul de minimis ce se poate acorda unei intreprinderi se situeaza in limita plafonului echivalent in lei a 200.000 Euro;

• Durata schemei este de 5 ani, respectiv 2007-2011 cu posibilitatea prelungirii.;

• Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este echivalentul in lei a 100 milioane Euro, in limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani;

• Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de:

m investitiile in active corporale referitoare la:

– constructii cu scop industrial sau turistic, destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;

– echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru;

– aparate si instalatii de masurare, control si reglare;

– mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sus­tinerea activitatii intreprinderii;

– mobilier si aparatura birotica.

m investitiile in active necorporale referitoare la bre­vete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 57 – martie 2010, pag. 38

 

Autor:
dr. ing. Camelia PETRESCU

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2010/03/24/fonduri-structurale-europene-produse-si-sisteme-de-constructii-pentru-realizarea-locuintelor-economice-in-romania/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.