«

»

Achizitiile publice: solutia de salvare de la disparitie a firmelor in 2010?

Share

In actuala criza economica, achizitiile publice au devenit, pentru companiile din constructii, unica sansa de supravietuire. Competitia s-a acutizat, lupta pentru banul public este surda, rata de contestare a explodat, instantele sunt coplesite, iar proiectele publice sunt amanate sine die. Autoritatile fac eforturi sa identifice solutii, iar legislatia achizitiilor publice este din nou in miscare, planificandu-se o noua modificare importanta a actului normativ care sta la baza acesteia, anume O.U.G. nr. 34/2006.

Procesul de achizitie publica reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica. Conform preve­derilor OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, HG 925/2006 privind normele de aplicarea a OUG 34, a Legii 337/2006 de modificare si aprobare a OUG 34/2006 si a OUG 94/2007, se vor parcurge mai multe etape, conform celor cuprinse in PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE.

 

Cadrul legal aplicabil

Sistemul achizitiilor publice din Romania este similar celui din alte state membre UE, intrucat legislatia comunitara in domeniu (Directivele 2004/18/CE si 2004/17/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului Uniunii Europene) a fost transpusa cu rigurozitate in legislatia romana. Prin urmare, principiile impuse prin directivele europene – nediscrimi­na­rea, tratamentul egal, recunoaste­rea reciproca, transparenta, proportio­nalitatea, eficienta utilizarii fondurilor publice, asumarea raspunderii – au fost preluate si in legislatia nationala, aplicandu-se tuturor achizitiilor publi­ce, indiferent de valoarea acestora.

Precizarile sunt facute in mod expres prin O.U.G. nr. 34/2006, actul normativ care sta la baza sistemului achizitiilor publice din tara noastra. Cunoasterea si intelegerea acestui act normativ este esentiala pentru participantii la procesul achizitiilor publice. Nu mai putin importanta este legislatia secundara in domeniu, precum normele de aplicare ale O.U.G. nr. 34/2006.

De remarcat ca legislatia natio­nala a achizitiilor publice se caracterizeaza prin complexitate si instabilitate, numeroasele acte normative fiind modificate in mod succesiv in ultimii ani, atat in vederea implementarii noilor norme europene, cat si pentru remedierea deficientelor functionale ale sistemului. Drept urmare, premisa esentiala pentru participarea la proceduri de atribuire organizate de autoritatile contractante din Romania este buna cunoastere a legislatiei achizitiilor publice in vigoare la data organizarii procedurii.

 

Procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica

A. Cumpararea directa

Autoritatea contractanta va avea dreptul sa achizitioneze direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei este egala sau mai mica decat echivalentul in lei fara TVA a 15.000 EURO pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari.

Se aplica pentru achizitiile de produse, servicii si lucrari la care valoarea (fara TVA), cumulata pe parcursul unui an pentru un cod CPV, nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 EURO.

Cumpararea directa se reali­zeaza pe baza de document justificativ care se constituie ca baza legala pentru plata (ex.: factura fiscala).

B. Cererea de oferta

Autoritatea contractanta are dreptul sa aplice procedura de cerere de oferte numai in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, cumulata pe parcursul unui an pentru un cod CPV, este egala sau mai mica decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri:

• pentru contractul de furnizare – 100.000 EURO;

• pentru contractul de servicii – 100.000 EURO;

• pentru contractul de lucrari – 750.000 EURO.

Cererea de oferta se initiaza prin publicarea, in SEAP, a unei invitatii de participare.

C. Licitatia publica deschisa

Licitatia deschisa reprezinta procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta.

Autoritatea contractanta are dreptul sa aplice procedura de licitatie deschisa numai in cazul in care valoa­rea estimata, fara TVA, cumulata pe parcursul unui an, pentru un cod CPV, este mai mare decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri:

• pentru contractul de furnizare – 100.000 EURO;

• pentru contractul de servicii – 100.000 EURO;

• pentru contractul de lucrari – 750.000 EURO.

D. Licitatia publica restransa

Licitatia publica restransa repre­zinta procedura la care orice ope­rator economic interesat isi poate depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta.

Licitatia publica restransa se desfasoara, de regula, in doua etape:

• etapa de selectare a candidatilor;

• etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidati.

E. Dialog competitiv

Dialogul competitiv reprezinta procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe baza solutiei/solutiilor identificate, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala.

Se aplica doar atunci cand sunt indeplinite cumulativ conditiile:

• contractul in cauza este consi­derat „a fi de complexitate deosebita”;

• aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului de achi­zitie publi­ca in cauza, respectiv nu se poate elabora cu precizie.

F. Negociere

Negocierea reprezinta procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia.

Negocierea poate fi:

• negociere cu publicarea prea­la­bi­la a unui anunt de participare;

• negociere fara publicarea prea­labila a unui anunt de participare;

Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare se desfasoara, de regula, in doua etape:

• etapa de selectare a candidatilor;

• etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati.

Se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici depunerea de candidaturi.

Se aplica atunci cand:

• In urma aplicarii licitatiei des­chise, licitatiei restranse sau a dialogului competitiv nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme.

• In situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand natura lucrarilor/ produselor/ serviciilor sau riscurile impli­cate de executarea/ livrarea/ pres­­tarea acestora nu permit o estimare initiala globala a pretului viitorului contract de achizitie publica.

• Atunci cand serviciile care ur­meaza sa fie achizitionate, indeosebi serviciile financiare, asa cum sunt acestea prevazute in categoria 6 din anexa nr. 2A sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implica proiectarea lucrarilor, sunt de asa natura incat ca­ietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin aplicarea licitatiei deschise sau licitatiei restranse;

• Atunci cand lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare, exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente.

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare se aplica atunci cand:

• Din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic.

• Ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a licitatiei deschise, a licitatiei res­transe sau a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza, sub nicio forma, unei actiuni sau inac­tiuni a autoritatii contractante.

• Produsele care urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente.

• Este necesara achizitionarea, de la furnizorul initial, a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/ instalatiilor livrate anterior si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta in situatia de a achizi­tiona produse care, datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si intretinere.

• Produsele sunt cotate la bursa de marfuri, iar achizitia acestora se realizeaza prin operatiuni pe piata de disponibil.

• Produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de avantajoase de la un operator economic care isi lichi­deaza definitiv afacerile, de la un administrator judiciar care adminis­treaza afacerile unui operator economic in stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu cre­ditorii unui operator economic in stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura, similara cu cele anterioare, reglementata prin lege.

• Ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie sa fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv. In acest din urma caz, autoritatea contractanta are obli­gatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concu­rentilor castigatori.

• Este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare sau aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care, datorita unor circumstante neprevazute, au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

– atribuirea sa fie facuta contractantului initial;

– lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial, fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;

– valoarea cumulata a contrac­telor atribuite pentru lucrari si servicii suplimentare/aditionale nu depaseste 50% din valoarea contractului initial;

• Ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, autoritatea contractanta isi propune sa achizi­tioneze noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrarilor sau serviciilor achizitionate prin atribu­irea contractului initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urma­toarele conditii:

– atribuirea se face contractantului initial iar noile lucrari, respectiv noile servicii, constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele preva­zute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;

– contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie deschisa sau restransa;

– valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior;

– in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective;

– autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial.

 

Etapele procedurii de atribuire

Procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica sunt: lici­tatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv, negocierea cu/fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, cererea de oferte si concursul de solutii. Cel mai frecvent utilizate in practica sunt licitatia deschisa si cererea de oferte.

Partici­parea la aceste proceduri de achizitie publica presupune par­curge­rea, in general, a urmatoarelor etape:

• Identificarea anuntului sau invitatiei de participare in SEAP – Siste­mul Electronic de achizitii Publice ();

• Descarcarea documentatiei de atribuire din SEAP sau obtinerea acesteia de la autoritatea contractanta;

• Verificarea indeplinirii criteriilor de calificare si de atribuire si identificare a eventualilor asociati, subcontractanti sau terti sustinatori;

• Solicitarea de clarificari de la autoritatea contractanta, daca exista neclaritati sau neconcordante in documentatia de atribuire;

• Pregatirea ofertei (scrisoarea de garantie de participare, documentele de calificare, oferta tehnica si oferta financiara, eventualele obiectii la contract) si impachetarea acesteia, potrivit cerintelor din documentatia de atribuire;

• Depunerea ofertei (la sediul autoritatii contractante si in termenul limita stabilit de aceasta) si deschi­derea acesteia in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor;

• Solicitarea clarificarilor de catre autoritatea contractanta si transmi­terea clarificarilor de catre ofertanti;

• Comunicarea rezultatului procedurii;

• Incheierea contractului de achi­zi­tie publica.

Fiecare etapa mentionata mai sus poate ascunde, insa, nume­roase capcane pentru ofertanti, o mica greseala de forma sau de fond putand conduce la elimi­narea din competitie. Din acest motiv, este esentiala respectarea cu strictete a tuturor cerintelor din anuntul/invitatia de participare, din documentatia de atribuire, precum si din eventualele clarificari transmise/ publicate de autoritatea contractanta. Daca aceste cerinte sunt nejustificate raportat la principiile enumerate mai sus sau la prevede­rile legale exprese, se impune contestarea lor intr-un termen de 5 sau 10 zile, in functie de valoarea estimata a contractului. Potrivit statisticilor, cele mai multe contestatii sunt formulate, insa, impotriva rezultatului procedurii.

 

Cai de atac

Legislatia achizitiilor publice garanteaza firmelor doua niveluri de cai de atac impotriva autoritatilor contractante care nu respecta reglementarile in domeniu: contestatia si plangerea.

Contestatiile se pot formula, in prezent, atat in fata instantelor de drept comun (tribunale), cat si in fata organismului adiministrativ-jurisdic­tio­nal creat special pentru solutionarea contestatiilor din materia achizitiilor publice: Consiliul National de Soluti­onare a Contestatiilor (CNSC). Pe cale de exceptie, litigiile privind procedurile de atribuire de servicii si/sau lucrari aferente infrastructurii de transport national sunt de com­petenta exclusiva a Curtii de Apel Bucuresti.

Deciziile CNSC/hotararile tribuna­lelor pot fi atacate cu plangere/recurs la curtea de apel in a carei raza se afla sediul autoritatii contractante, in termen de 10 zile / 5 zile de la comunicarea acestora.

La ce sa va asteptati cand partici­pati la o procedura de achizitie publica?

Licitatiile care in urma cu doi ani atrageau doi-trei ofertanti angreneaza, in prezent, opt-noua ofertanti. Aceasta competitie dura a transformat contestatiile intr-o practica oarecum comuna, putine fiind procedurile neatacate in fata CNSC sau a instantelor competente. In timp ce contestatiile sunt solutio­nate de catre CNSC, intr-un termen relativ decent, de aproximativ 20 de zile, solutionarea plangerilor poate dura pana la patru-cinci luni.

Caile de atac mentionate suspenda, in prezent, incheierea contractelor de achizitie publica, astfel incat ofertantii declarati castigatori vor astepta pana la 5 – 6 luni semnarea contractului si demararea proiectului. Incheierea contractului nu presupune, in mod automat, curmarea durerilor de cap. De multe ori, greul de abia incepe, intrucat este de notorietate faptul ca pro­blema majora cu care se confrunta firmele care lucreaza cu statul este intarzierea platii facturilor si blocarea lichiditatilor.

Cu toate acestea, oamenii de afa­ceri care au semnat contracte cu statul roman opineaza, in mod unanim, ca acesta este cel mai bun client, intrucat marile proiecte din Romania sunt derulate de stat, iar contractele publice au fost dintotdeauna cele mai sigure si banoase pentru firmele private.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 62 – august 2010, pag. 8

 

Autor:
av. Marius Vicentiu COLTUC – fondator Casa de avocatura Coltuc

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2010/08/28/achizitiile-publice-solutia-de-salvare-de-la-disparitie-a-firmelor-in-2010/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.