«

»

CISC: Propunere de modificare a LEGII NR. 10-2011 PRIVIND ASIGURAREA CALITATII IN CONSTRUCTII

Share

Constructiile constituie infrastructura tuturor activitatilor umane (economice, sociale, politice, spirituale etc.) si reprezinta principala bogatie a tarii, expresia creativitatii poporului, mostenirea cea mai durabila a muncii gene­ratiilor trecute.

Scopul tuturor activitatilor din domeniul constructiilor este realizarea unor constructii apte pentru exploatare, in conformitate cu destinatia lor functionala si cu durata de serviciu preconizata. Aptitudinea pentru exploatare a constructiilor este data de ansamblul calitatilor acestora si reprezinta calitatea lor globala.

O calitate a unei constructii reprezinta o performanta de comportament a constructiei care satisface conditiile de calitate/utilitate deduse din cerintele fundamentale de siguranta, confort si economie ale beneficiarului constructiei.

Personalul din constructii este calificat profesional prin diferite fome de invatamant si competent ocupational in postul pe care il ocupa prin experienta si rezultatele obtinute in desfasurarea acti­vitatilor sale.

 

Capitolul I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Asigurarea calitatii in constructii se reali­zeaza prin impunerea si respectarea conditiilor de uti­litate/calitate a activitatilor care concura la realizarea aptitudinii pentru exploatare a constructiilor.

Art. 2. Respectarea si aplicarea prevederilor prezentei legi este obligatorie pentru toti participantii in activitati legate de existenta constructiilor, indiferent de natura si importanta acestora, sau forma de proprietate asupra lor.

Art. 3. Prin prezenta lege se instituie sistemul de asigurare a calitatii in constructii, care promoveaza realizarea unor constructii apte pentru exploatare astfel ca acestea sa nu pericliteze prin utilizarea lor viata si sanatatea oamenilor, integritatea bunurilor aflate in proprietatea acestora, sau curatenia mediului ambiant.

Art. 4. Pentru obtinerea unor constructii apte pentru exploatare este obligatorie satisfacerea cerintelor fundamentale de siguranta, confort si economie ale beneficiarilor – proprietari si utilizatori – explicitate tehnic prin conditii de calitate/utilitate privind performantele ce ca­racterizeaza comportarea fiecarei constructii in parte.

Performantele ce caracterizeaza comportarea in situ a constructiilor sunt, printre altele:

A) Referitoare la siguranta constructiilor:

a) rezistenta si stabilitatea de forma si pozitie la actiunea agentilor fizici si chimici din mediul ambiant – natural si tehnologic;

b) deformabilitatea / rigiditatea sub actiunea agentilor de mediu;

c) permeabilitatea / impermeabilitatea la actiunea gazelor sau a lichidelor;

d) planeitatea si netezimea suprafetelor de lucru sau de circulatie;

e) integritatea structurala, absenta deteriorarilor constructiilor;

f) nocivitatea componentelor constructiilor si ale mediului creat etc.

B) Referitoare la confortul utilizarii constructiilor:

g) temperatura si umiditatea mediului ambiant;

h) existenta curentilor de aer, viteza si orientarea lor;

i) luminozitatea mediului ambiant:

j) nivelul zgomotelor din mediul ambiant;

k) facilitatea legaturilor pe orizontala si verticala etc.

C) Referitor la economia realizarii si utilizarii constructiilor:

l ) durabilitatea constructiilor si a componentelor lor;

m) mentenabilitatea constructiilor;

n) flexibilitatea compartimentarii constructiilor;

o) costul global al realizarii si exploatarii constructiilor etc.

Lista performantelor de comportament ale constructiilor poate fi completata in functie de specificul fiecarui caz aparte.

Art. 5. Sistemul asigurarii calitatii in constructii cuprinde activitatile ce concura la realizarea si pastrarea constructiilor in stare apta pentru exploatare si anume:

a) activitatea de proiectare a constructiilor;

b) activitatea de executare a constructiilor;

c) activitatea de exploatare a constructiilor:

d) activitatea de monitorizare a comportarii in situ a constructiilor;

e) activitatea de cercetare in domeniul constructiilor;

f) activitatea de reglementare in domeniul constructiilor;

g) activitatea de agrementare a calitatilor constructiilor;

h) activitatea de certificare a calitatii produselor de constructie;

i) activitatea de calificare profesionala pentru specialitatile profesiei de constructor;

j) activitatea de atestare a competentei ocupa­tionale a constructorilor;

k) activitatea de autorizare a exercitarii unei ocupatii in domeniul constructii;

l ) activitatea de autorizare a executarii si functi­onarii constructiilor, noi si vechi;

m) activitatea de acreditare, delegare, recomandare, a persoanelor si organizatiilor ocupate in constructii;

n) activitatea de investitii in constructii;

o) activitatea de contractare si garantare a lucrarilor de constructie;

p) activitatea de asigurare de risc pentru constructori si constructii;

r) activitatea de consultanta, expertiza si asistenta tehnica in constructii;

s) activitatea de verificare si control al calitatii materialelor si produselor de constructie;

t) activitatea de verificare si control al activitatilor din constructii;

u) activitatea in asociatii profesionale, patronale si sindicale;

v) activitatea de relatii cu publicul si mass-media.

 

Capitolul II.

SISTEMUL ASIGURARII CALITATII IN CONSTRUCTII

Art. 6. Activitatea de proiectare in constructii

a) Orice proiect de constructie trebuie sa se baze­ze in mod obligatoriu pe o tema de proiectare in care sa fie consemnate cerintele speciale ale beneficiarului privind siguranta, confortul si economia in realizarea constructiei.

b) Proiectantul are obligatia sa detalieze in cadrul proiectului conditiile de utilitate pentru performantele caracteristice destinatiei acesteia si cerintelor beneficiarului.

c) Proiectantul constructiei este obligat sa respecte si sa se conformeze in elaborarea proiectului tuturor standardelor si reglementarilor tehnice in vigoare privind modul de alcatuire, de calcul si de dimensionare a elemetelor structurale si constructive ale constructiei si sa aiba in vedere conditiile de mediu din amplasamentul acesteia in timpul exploatarii ei.

d) Proiectele constructiilor, a caror valoare de investitie depaseste nivelul stabilit anual prin Hotarare de Guvern, trebuie supuse obligatoriu verificarii din partea unui verificator de proiect autorizat.

e) Pentru garantarea solvabilitatii in caz de pena­lizare pentru fapte prevazute in prezenta lege, proiectantii sunt obligati sa incheie asigurare pentru daune; valoarea asigurarii trebuie sa acopere cel putin 10 % din valoarea de investitie a constructiei.

f) Proiectantul este obligat sa urmareasca realiza­rea proiectului pe timpul executiei acestuia, intervenind la cererea executantului, a beneficiarului, sau din proprie initiativa, cu solutii pentru remedierea unor eventuale nerealizari in raport cu prevederile proiectului.

g) Proiectantul este obligat sa participe la recep­tiile constructiei si sa completeze proiectul sau cu toate modificarile parvenite pe parcursul executiei.

h) Proiectantul este obligat sa predea proiectul completat beneficiarului in vederea incorporarii in documentatia de carte tehnica a constructiei.

Art. 7. Activitatea de executie a constructiilor

a) Orice constructie, a carei valoare de investitie depaseste nivelul stabilit anual prin Hotarare de Guvern, se executa in mod obligatoriu numai pe baza unui proiect, elaborat de catre o persoana fizica sau juridica, atestata profesional si ocupational drept calificata si competenta si verificata de catre un verificator de proiect atestat.

b) Executantul constructiei contractate este obligat sa-si dovedeasca la cererea beneficiarului capacitatea tehnologica (mijloace de lucru, personal calificat, experienta) prin acte oficiale si recomandari.

c) Executantul este obligat sa aiba un sistem de asigurare a calitatii lucrarilor (manual de calitate) pe care sa-l prezinte la cerere beneficiarului la contractarea acestora.

d) Executantul este obligat sa respecte prevederile proiectului de executie, precum si prevederile reglementarilor in vigoare referitoare la tehnologiile de executie si proceduri, orice abatere de la prevederile acestora trebuind a fi semnalate proiectantului si beneficiarului constructiei in vederea evaluarii consecintelor si a luarii eventualelor masuri de remediere.

e) La constructiile a caror valoare de investitie depa­seste nivelul stabilit anual prin Hotarare de Guvern, executantul este obligat sa foloseasca produse de constructie avand certificat si marcaj de calitate, iar pentru cele noi, netraditionale, certificat de agrementare.

f) La terminarea lucrarilor, executantul este obligat sa organizeze receptia lor in doua faze:

receptia provizorie, la care se verifica respectarea prevederilor proiectului de executie, se constata neconcordantele, se evalueaza influenta acestora asupra aptitudinii pentru exploatare a constructiei si se prescriu masurile de interventie necesare pentru inlaturarea deficientelor.

receptia finala, la un an dupa receptia provizorie, cand se verifica realizarea masurilor de remediere prescrise la receptia provizorie, se constata eficienta acestora si se da un verdict: fie „apt pentru exploatare“, fie „inapt pentru exploatare“; in acest ultim caz se procedeaza fie la o intelegere cu beneficiarul, cu un nou termen pentru efectuarea remedierilor si repetarea receptiei, fie actionarea in justitie si solicitarea de plata a daunelor produse.

g) Executantul este obligat sa garanteze mentinerea calitatilor constructiei executate pe o perioada de garantie de 5 ani de la data receptiei finale acceptate de beneficiar; in perioada de garantie, executantul este obligat sa execute gratuit interventiile necesare pentru refacerea calitatilor pierdute in conditiile unei exploatari normale.

h) Executantul este obligat sa incheie asigurare pentru acoperirea cheltuielilor necesitate de interventiile de inlaturare a deficientelor constatate rezultate din vina sa in perioada de garantie; valoarea de asigurare trebuie sa acopere cel putin 20% din valoarea de investitie a constructiei executate.

i) Executantul este obligat ca pe timpul existentei santierului sa mentina starea de curatenie a imprejurimilor acestuia, a cailor de acces la santier, precum si curatenia aerului si apei din zona.

Art. 8. Activitatea de exploatare a constructiilor

a) Beneficiarii constructiilor (investitori, proprietari, chiriasi, utilizatori publici sau privati) sunt obligati sa le utilizeze in conformitate cu prevederile de proiect, autorizatia de functionare si reglementarile privind siguranta populatiei si curatenia mediului (ascensoare, incendii, inundatii, poluare s.a.).

b) Beneficiarii constructiilor au obligatia de a asigura, prin forte proprii sau angajati, monitorizarea comportarii constructiilor pe care le folosesc, prin urmarirea comportarii lor si interventii facute la timp, in scopul prevenirii accidentelor de constructie si a deteriorarii mediului de existenta colectiv.

c) Beneficiarii constructiilor sunt obligati sa si le asigure impotriva cutremurelor, a inundatiilor, a alunecarilor de teren si a incendiilor potrivit cu legile in vigoare.

d) Beneficiarii de constructii sunt obligati sa respecte si sa aplice masurile autoritatilor publice privitoare la aspectul urbanistic al cladirilor, la incadrarea in peisaj a constructiilor speciale, la protectia ecosistemelor existente.

e) Beneficiarii de constructii sunt obligati sa res­pecte si sa aplice masurile ordonate de autoritati pentru protectia populatiei in cazuri extreme, mentinand apte pentru exploatare adaposturile antiaeriene si antiatomice cu care sunt dotate constructiile aflate in folosinta lor.

Art. 9. Activitatea de monitorizare a comportarii in situ a constructiilor (urmarire si interventii)

a) Toti beneficiarii de constructii sunt obligati sa efectueze urmarirea curenta a constructiilor pe care le exploateaza, indiferent de importanta, marime, valoare etc, fara exceptie, fie direct si personal, fie cu ajutorul unei persoane sau firme autorizate pentru asemenea activitate si care joaca rolul de responsabil cu urmarirea curenta a comportarii in situ a constructiilor.

b) Autorizatia de exercitare a ocupatiei de respon­sabil cu urmarirea curenta a comportarii in situ a constructiilor se elibereaza in mod obligatoriu de catre proiectantul constructiei, care are si obligatia de elaborare a unei instructiuni de urmarire curenta a comportarii in situ a constructiei proiectate si de instruire a responsabilului cu urmarirea curenta a comportarii in situ a acesteia.

c) Urmarirea speciala a comportarii in situ a constructiilor se contracteaza in mod obligatoriu de catre beneficiari in situatii speciale de risc pentru siguranta constructiei, apeland numai la persoane fizice atestate pentru ocupatiile de „specialist in urmarirea comportarii in situ a constructiilor“ sau de „expert in moni­torizarea comportarii in situ a constructiilor“, sau la persoane juridice acreditate de catre o asociatie profesionala, de profil corespunzator specificului activi­tatii vizate.

d) In cazul initierii activitatii de urmarire speciala de catre o alta organizatie, de stat sau privata, aceasta este obligata sa obtina acordul beneficiarului, si sa suporte cheltuielile aferente actiunii.

e) Toti beneficiarii de constructii sunt obligati sa asigure interventia de mentenanta a constructiilor pe care le utilizeaza, prin masuri de intretinere a curateniei zilnice in constructie si in jurul ei si a functionarii normale a utilitatilor si a echipamentelor cu care este dotata, precum si cu masuri de reparatie a stricaciunilor aparute, acordand o atentie deosebita elementelor de fatada si celor ce se pot desprinde si cadea (balcoane, copertine, aticuri, antene etc.), amenintand siguranta publica.

f) Interventiile de reabilitare a constructiilor, renovare si restructurare, se contracteaza in mod obligatoriu de catre beneficiari numai cu persoane juridice, autorizate pentru asemenea interventii in baza atestarii capacitatii lor tehnico-organizatorice de catre o asociatie patronala, de profil corespunzator actiunii vizate.

g) Rezultatele monitorizarii comportarii in situ a constructiilor se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei, a carei intocmire, pastrare si completare revine responsabilului cu urmarirea curenta a comportarii in situ a constructiilor.

h) Cartea tehnica a constructiei cuprinde in mod obligatoriu toate datele tehnice privind proiectarea, executia, receptia, exploatarea si monitorizarea comportarii in situ a constructiilor precum si un jurnal al evenimentelor legate de comportarea constructiilor tinut la zi.

i) Controlul indeplinirii obligatiilor de monitorizare a comportarii in situ a constructiilor este obligatia beneficiarilor de constructii, precum si obligatia autori­tatilor publice locale sub aspectul sigurantei populatiei si al protectiei mediului.

Art. 10. Activitatea de cercetare in domeniul constructiilor

a) Cercetarea publica are obligatia de a fundamenta stiintific, teoretic si experimental, noutatile si schimbarile in prevederile reglementarilor tehnice privitoare la metodele si tehnicile de proiectare, de executie, de urmarire a comportarii in situ a constructiilor si de interventii pe constructii.

b) Cercetarea publica are obligatia de a descoperi si inventa noi metode si tehnici pentru prevenirea si combaterea urmarilor calamitatilor naturale.

c) Cercetarea publica are obligatia de a investiga si defini conditiile de utilitate/calitate pentru evaluarea performantelor constructiilor care sa le ateste calitatile.

d) Cercetarea publica are obligatia efectuarii anali­zelor si testelor de verificare a calitatilor produselor de constructii eliberand certificate de analiza si agremente oficiale.

e) Autorii cercetarilor care se termina cu inventii brevetate vor primi drepturi de autor in mod obligatoriu numai cu acordul beneficiarilor de drept ai rezultetelor cercetarilor.

f) Cercetarea publica are obligatia elaborarii de studii statistice privind starea tehnica a diferitelor categorii de constructii din tara si a accidentelor de constructii, cu propuneri pentru definirea politicilor de stat in domeniul constructiilor.

g) Proiectele de cercetare privind punctele a) la f) contractate cu autoritatile publice vor cuprinde obli­gatoriu scopul cercetarii, metodele si tehnicile de cerce­tare preconizate a fi folosite, programul de desfasurare a cercetarii, rezultatele preconizate si termenele de executie; contractele de cercetare vor stabili de asemenea obligatiile reciproce ale partilor contractante si pretul lucrarii.

Art. 11. Activitatea de reglementare in constructii

a) Reglementarea in constructii este obligatia exclusiva a Autoritatii Nationale de Reglementare, Agrementare, Autorizare si Control in Constructii, A.N.R.A.A.C.C., si se refera la stabilirea conditiilor minime de utilitate/calitate pentru produsele de constructii si procedurile de punere in opera traditionale, ca si pentru ansamblurile constructive realizate cu acestea.

b) Reglementarile tehnice in constructii se elabo­reaza in mod obligatoriu de catre comisii de specialisti formate din reprezentanti ai asociatiilor profe­sionale / ocupationale, ai invatamantului superior de constructii, ai patronatelor si sindicatelor din constructii, ai autoritatilor publice, la initiativa oricaruia dintre cei interesati.

c) Reglementarile tehnice din constructii trebuie sa fie puse in acord in mod obligatoriu cu reglementarile similare din Uniunea Europeana in scopul armonizarii conditiilor de pe piata comunitara europeana a constructiilor a liberei circulatii a produselor si a fortei de munca.

d) Reglementarile tehnice sunt documente de refe­rinta in caz de litigiu A.N.R.A.A.C.C. fiind obligata sa participe la procesele in care poate fi implicata.

Art. 12. Activitatea de agrementare in constructii

a) Agrementarea in constructii este obligatia exclusiva a Autoritatii Nationale pentru Reglementare, Agrementare, Autorizare si Control in Constructii si se refera la produsele si procedurile noi, netraditionale si neconventionale, recomandate spre utilizare in constructii.

b) Agrementele in constructii se elaboreaza in mod obligatoriu de catre organizatii si institutii autorizate de catre A.N.R.A.A.C.C., dotate cu mijloace tehnice si cadre de specialitate calificate profesional si ocupational capabile sa faca investigatiile necesare pentru acordarea agrementelor.

c) Elaborarea si acordarea agrementelor in constructii trebuie in mod obligatoriu sa se faca in acord cu metodologia practicata in cadrul Uniunii Europene pentru Agremente Tehnice (UEATc) si a Organizatiei Mondiale ale Federatiilor de Agrementare Tehnica (WFTAO).

d) Agrementele tehnice se acorda in mod obligatoriu pe timp limitat si in conditii stricte de aplicare a caror respectare conditioneaza valabilitatea lor in caz de litigiu in justitie.

Art. 13. Activitatea de certificare a calitatilor produselor de constructii

a) Certificarea de calitate a produselor de constructie este obligatorie pentru materialele si elementele de constructie destinate a fi inglobate in constructiile a caror valoare de investitie depaseste nivelul stabilit anual prin Hotarare de Guvern.

b) Certificarea de calitate a produselor de constructii revine ca obligatie producatorilor de materiale si prefabricate de constructie, care asigura si aplicarea marcajului CE, purtand intreaga raspundere pentru corec­titudinea evaluarilor facute.

c) Producatorii de materiale si elemente de constructie care certifica existenta calitatilor acestora si aplica marcajele corespunzatoare trebuie sa aiba in mod obligatoriu laboratoare de analize si incercari atestate de autoritatile abilitate in acest sens.

Art. 14. Activitatea de calificare in specialitatile profesiei de constructor

a) Calificarea in specialitatile profesiei de constructor se asigura in mod obligatoriu prin invatamantul de specialitate organizat de catre ministerul coordonator al acestei activitati pe trei trepte de calificare: inferior (muncitori calificati), mediu (tehnicieni, maistri) si superior (subingineri, ingineri, doctor ingineri).

b) Pentru calificarea de nivel inferior si mediu, cursurile pot fi organizate si de organizatii si institutii de stat sau private pentru satisfacerea nevoilor proprii, cu obligatia de a obtine in prealabil aprobarea din partea unei institutii abilitate in acest sens.

c) Institutiile si organizatiile ce organizeaza prega­tirea in vederea calificarii profesionale sunt obligate ca la terminarea cursurilor sa faca o verificare a cunos­tintelor asimilate de catre cursanti si sa acorde adeve­rinte, certificate, diplome de absolvire si licentiere din care sa reiasa nivelul de pregatire atins.

d) Angajatorii sunt obligati sa verifice la agajare autenticitatea documentelor de atestare a calificarii profesionale a angajatilor.

Art. 15. Atestarea competentei profesionale-ocupationale a constructorilor

a) Atestarea competentei ocupationale a inginerilor constructori pentru ocupatiile de verificator de proiect, responsabil tehnic cu executia, expert tehnic se face de catre autoritatea de stat si de catre asociatiile profesionale de profil.

b) Pentru alte ocupatii specifice (proiectant, cercetator, responsabil, specialist sau expert in monitorizarea comportarii in situ a constructiilor, consultant s.a) ates­tarea competentei se face in mod obligatoriu de catre institutiile, organizatiile, societatile, intreprinderile in care acestia sunt angajati sa-si exercite profesia pe anumite posturi.

c) Atestarea competentei ocupationale in cadrul institutiilor, organizatiilor, intreprinderilor, societa­tilor, se face in mod obligatoriu in baza unor criterii interne si a fiselor posturilor din organigrama angajatorului, care, in mod obligatoriu, trebuie facute publice la indemana posibililor candidati.

d) Atestarea competentei profesionale-ocupationale de catre asociatiile profesionale ale inginerilor constructori se face in mod obligatoriu la cererea candidatului, adresata asociatiei cu profilul de activitate si ocupatiile atestabile corespunzatoare dorintelor sale.

e) Unitatile social economice care atesta competenta profesional-ocupationala a personalului propriu, ca si asociatiile profesionale ale inginerilor constructori care atesta aceste competente sunt obligate sa elibereze adeverinte, certificate sau diplome cu caracter oficial celor ce au trecut testele din cadrul criteriilor de admitere cunoscute.

Art. 16. Activitatea de autorizare a exercitarii unei ocupatii in domeniul constructii

a) Autorizarea exercitarii ocupatiilor de verificator de proiect, de responsabil cu executia si de expert tehnic revine in mod obligatoriu si exclusiv autoritatii de stat care a verificat calificarea si competenta celor vizati.

b) Autorizatia de exercitare a altor ocupatii in domeniul constructii se acorda obligatoriu in baza unui concurs public, anuntat in mass-media centrala sau locala, cu precizarea obligatorie a conditiilor de concurs si a criteriilor de evaluare a rezultatelor acestuia.

c) Nerespectarea conditiilor asumate prin concurs in timpul derularii activitatii conduce automat si obligatoriu la retragerea autorizatiei si aplicarea unor eventuale sanctiuni.

Art. 17. Activitatea de autorizare a executiei si a functionarii constructiilor noi si vechi

a) Autorizarea executiei si a functionarii constructiilor noi si vechi este un drept al autoritatilor publice locale care au obligatia de a verifica documentatia prezentata de solicitanti sub aspectul conformitatii cu prevede­rile legale referitoare la urbanistica, la mediu, la fuctionalitati si servicii etc.; cu aceasta ocazie daca s-au respectat conditiile de a acorda avizul in termen de maximum 30 de zile.

b) Organismul de autorizare de la primarii are obli­gatia de a participa la receptia constructiilor autorizate si de a verifica la baza autorizarii.

Art. 18. Activitatea de acreditare, delegare, recomandare a persoanelor si organizatiilor ocupate in constructii

a) Acreditarea, delegarea sau recomandarea unor persoane fizice sau juridice este dreptul oricarei persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate, cu obligatia verificarii calificarilor si competentelor acestora.

b) Acreditarea unor persoane fizice sau juridice trebuie in mod obligatoriu sa fie acceptata de catre persoana fizica sau juridica vizata, care are dreptul de a anula acceptul in cazul ivirii unor neintelegeri.

c) Actul de acreditare trebuie sa precizeze in mod obligatoriu cat mai explicit scopul acreditarii si responsabilitatile persoanei acreditate.

d) Delegarea unei persoane fizice trebuie sa specifice in mod obligatoriu imputernicirile acordate.

e) Recomandarea unor persoane fizice sau juridice trebuie in mod obligatoriu sustinuta cu argumente viabile.

f) Acreditarea, delegarea si recomandarea unor persoane fizice sau juridice pentru activitati in constructii implica in mod obligatoriu responsabilitatea celui ce face recomandarea pentru veridicitatea informatiilor.

Art. 19. Activitatea de investitii in constructii

a) Orice investitie in constructii trebuie sa aiba la baza in mod obligatoriu o documentatie de pornire, constand din hotararea privind realizarea investitiei, stabilirea clasei de importanta a constructiilor din cadrul investitiei, studiul de fezabilitate, evaluarea costurilor, termenele de executie, autorizatiile necesare.

b) Investitorul este obligat sa asigure toate conditiile de desfasurare a investitiei in concordanta cu preve­derile legislatiei si ale reglementarilor tehnice in vigoare.

Art. 20. Activitatea de contractare si garantare a lucrarilor de constructii

a) Contractarea lucrarilor de constructie a caror va­loare de investitie depaseste nivelul valoric stabilit anual prin Hotarare de Guvern se face numai pe baza de lici­tatie publica anuntata cu cel putin 30 de zile inainte in mass-media centrala.

b) Criteriile de selectie a castigatorilor licitatiei pu­blice se vor axa in primul rand pe capacitatea tehnica-organizatorica (dotare, personal, experienta), pe exis­tenta manualului de calitate, pe rezultatele confirmate ale activitatii anterioare si abia in al doilea rand pe pretul solicitat.

c) Contractantul prin licitatie a lucrarilor de constructie trebuie sa incheie in mod obligatoriu o polita de asigurare, pentru cazuri de nerealizare a conditiilor contractuale, in valoare de cel putin 30% din valoarea investitiei.

d) Contractarea celorlalte lucrari de constructie se poate face prin atribuire directa, dar urmarind satisfa­cerea acelorasi criterii de selectie din randul ofertantilor.

e) Constructorul angajat prin contract garanteaza in mod obligatoriu realizarea si pastrarea calitatilor constructiei executate pe o perioada de 5 ani, fiind obligat sa remedieze in mod gratuit deficientele aparute ca urmare a unor lipsuri imputabile executantului si constatate de catre beneficiar.

Art. 21. Activitatea de asigurare de risc pentru constructori si constructii

a) Toti participantii la realizarea constructiilor sunt obligati sa se asigure pentru raspundere personala si pentru pagube materiale si morale in urma executarii lucrarilor contractate.

b) In stabilirea cuantumului ratelor politelor de asigurare pentru pagube produse in perioada de garantie, se va tine seama de existenta si eficienta controlului de calitate din timpul executiei si a monitorizarii comportarii in situ dupa darea in exploatare.

c) Toti beneficiarii de constructii sunt obligati sa-si asigure constructiile pe timpul exploatarii acestora, bene­ficiind de un discount de 20% la plata ratelor de asigurare in caz ca au contractat monitorizarea comportarii constructiilor in cauza cu o persoana fizica sau juridica atestata pentru aceasta activitate si ocupatie.

Art. 22. Activitatea de consultanta, expertiza si asistenta tehnica in constructii

a) Specialistii, persoane fizice sau juridice, ocupati cu consultanta, expertiza sau asistenta tehnica in constructii trebuie sa fie atestati in mod obligatoriu sub aspectul competentei ocupationale de catre o asociatie profesionala a inginerilor constructori de profil.

b) Dovada atestarii trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu domeniul de competenta si rezultatele verificarilor.

Art. 23. Activitatea de verificare si control al cali­tatii materialelor si produselor de constructii

a) Toate materialele si produsele de constructii destinate a fi introduse in executarea unor constructii cu va­loare de investitie peste nivelul stabilit anual prin Hotarare de Guvern trebuie verificate in mod obligatoriu sub aspectul indeplinirii conditiilor de calitate stabilite prin normele si standardele europene si nationale in vigoare si trebuie certificate si marcate ca atare.

b) Restul materialelor si produselor de constructii trebuie sa aiba in mod obligatoriu un certificat de garantie din partea producatorului pentru conditiile de calitate aplicate in procesul de productie.

Art. 24. Activitatea de verificare si control al acti­vitatilor din constructii

a) Controlul respectarii conditiilor de utilitate/calitate impuse prin prezenta lege activitatilor cuprinse in sistemul asigurarii calitatii in constructii se exercita in mod obligatoriu de catre Autoritatea Nationala de Reglementare, Agrementare, Autorizare si Control in Constructii din cadrul ministerului ce coordoneaza activitatile din domeniul constructiilor, organizata in mod corespunzator atributiilor ce-i revin.

b) Controlul de stat prin A.N.R.A.A.C.C. asupra acti­vitatilor din domeniul constructii este in mod obligatoriu transparent, supus controlului public care trebuie informat semestrial asupra rezultatelor controalelor efectuate si a modului de valorificare a acestora.

Art. 25. Activitatea in asociatiile profesionale, patronale si sindicale din domeniul constructiilor

a) Toti constructorii, calificati profesional si avand o ocupatie in domeniul de activitate „constructii“, au dreptul de a face parte dintr-o asociatie, cu conditia satisfa­cerii in mod obligatoriu a criteriilor de admitere in respectiva asociatie.

b) Asociatiile profesionale, constituite conform legii, se bucura de deplina autonomie, dar sunt raspunzatoare in fata opiniei publice si a justitiei pentru activitatea lor fiind obligate sa aplice un cod deontologic cu acces liber tuturor.

c) Asociatiile profesionale, recunoscute ca fiind de utilitate publica, au obligatia de a-si justifica activitatea in fata autoritatii publice care le-a aprobat statutul respectiv.

d) Autoritatea publica de stat coordonatoare a activitatilor din domeniul constructiilor este obligata sa apeleze la asociatiile profesionale patronale si sindicale pentru elaborarea cadrului legislativ si reglementarilor, sa solicite acreditarea de reprezentanti ai asociatiilor pe langa autoritatea respectiva, sa participe cu delegati oficiali la adunarile generale si la manifestarile tehnico-stiintifice organizate de asociatiile profesionale de utilitate publica.

Art. 26. Activitatea de relatii cu publicul si mass-media

a) Atat asociatiile profesionale si patronale, cat si autoritatile administratiei publice, locale si centrale, implicate in activitati din domeniul constructiilor sunt obligate sa informeze in mod periodic opinia publica prin intermediul mass-media asupra activitatilor depuse si a rezultatelor obtinute cu privire la problemele ce privesc siguranta populatiei si curatenia mediului construit.

b) Atat asociatiile profesionale si patronale, cat si autoritatile administratiei publice centrale si locale, sunt obligate sa se preocupe de educatia populatiei in ceea ce priveste folosirea corecta si sigura a constructiilor avute in proprietate sau in uz, prin difuzarea de pliante si brosuri, prin interventii pe ecranele televiziunilor, prin instructaje, scoli de vara sau iarna si orice alte forme accesibile unui numar cat mai mare de auditori, cititori sau spectatori.

 

Capitolul III. SANCT1UNI SI RECOMPENSE

Art. 27. Constituie contaventie si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:

A. Neindeplinirea obligatiilor cuprinse in articolele 6 a), b) ,e); 7 a), b), h) ,i); 8 a), d); 9 a), d), e), g), h); 10 a), b), d), e), f); 11 d); 12 a), b); 13 b); 14 a), b), c), d); 15 a), b), c); 16 b); 17 a), b), c), d), e), f); 18 b); 19 b), c), d), 20 b); 21 a), b); 22 b); 23 a), b); 24 a), b), c); 25 a), b) se sanctioneaza in doua trepte:

treapta l consta in atentionarea asupra neindeplinirii obligatiilor legale si prevenirea asupra riscului sanctiunii mai aspre in caz de recidiva;

treapta 2 consta in amenda contraventionala in valoare variabila intre 10 si 50 salarii medii pe economie in caz de recidiva si recidiva repetata.

B. Neindeplinirea obligatiilor cuprinse in articolele 6 c), d), g), f); 7 c), d), e), f), g); 8 b), c), e); 9 b), c), f); 10 c); 11 a), b), c); 12 c); 13 a), c); 16 a); 18 a); 19 a), d); 20 a), c); 22 a); 24 d) se sanctioneaza cu amenda contraventionala in valoare variabila intre 30 si 80 salarii medii pe economie.

Art. 28. Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se face de catre organele de control pe baza unei delegatii emise de Autoritatea Nationala de Reglementare, Agrementare, Autorizare si Control in Constructii, in care se precizeaza in mod obligatoriu obiectivul controlului si durata sa.

Art. 29. Stabilirea marimii amenzii, care este graduala, intre limitele prescrise revine organului de control in baza urmatoarelor criterii:

prima incalcare/recidiva a incalcarii legii; sau recidiva repetata;

recunoasterea faptei si plata amenzii in 24 ore de la aplicarea ei.

Art. 30. Constituie infractiune si se pedepseste cu 5 la 20 de ani de inchisoare realizarea unei constructii fara respectarea conditiilor de utilitate/calitate referitoare la siguranta, daca aceasta a avut drept urmare producerea unui accident cu distrugerea totala sau partiala majora a constructiei, moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale sau a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea sau deteriorarea grava a unor instalatii sau echipamente importante, ori alte consecinte deosebit de grave.

Art. 31. Constatarea infractiunii se face in mod obligatoriu de catre organele judiciare abilitate prin lege la sesizarea A.N.R.A.A.C.C. sau a altor persoane sau institutii.

Art. 32. Recompensele materiale sau formale pot fi acordate de catre autoritatea publica administrativa sau orice persoana fizica sau juridica drept multumire pentru indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu privind asigurarea calitatii in constructii, cu conditia obligatorie a transparentei actiunii. In acest scop se pot institui concursuri, festivaluri, decorari, evidentieri, sau se pot acorda avantaje precum discount la asigurare, prioritate la licitatii etc.

Capitolul IV. DISPOZITII TRANZITORII

Art. 33. In decurs de 6 luni de la adoptarea prezentei legi vor fi adaptate toate reglementarile corespunzatoare componentelor noului sistem de asigurare a calitatii in constructii, urmand a fi aprobate si promulgate de catre Guvernul Romaniei prin Hotarare de Guvern.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 71 – iunie 2011, pag. 60

 

Autor:
dr. ing. Felician Eduard loan Hann – presedinte de onoare CNCisCDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2011/06/11/cisc-propunere-de-modificare-a-legii-nr-10-2011-privind-asigurarea-calitatii-in-constructii/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.