«

»

Cod de practica pentru producerea betonului – CP 012/1-2007: CALITATEA SI CONFORMITATEA BETONULUI

Share

Pe baza prevederilor din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor si a HG 622/2004 modificata prin HG 796/2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, certificarea de conformitate este actiunea unei terte parti care dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, identificat corespunzator, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ.

Avand la baza cerintele esentiale privind calitatea produselor pentru constructii prevazute de Directiva 89/106/ CEE – denumita DPC si Legea 10/1995, precum si cerin­tele esentiale de securitatea si sanatatea persoanelor prevazute de Directiva Europeana Masini 98/37/CEE amendata de Directiva 98/79/CEE si Legea 90/1996, elaborarea standardelor internationale poate creste calitatea produselor si serviciilor si, de asemenea, promoveaza importanta unei organizatii care este preocupata de calitate.

 

Standardele europene au fost elaborate in cadrul unui mandat dat CEN de Comisia Europeana si Asociatia Europeana a Liberului Schimb si se bazeaza pe cerintele esentiale ale Directivei U.E. 89/106/EEC. Ele trebuie sa capete statutul de standarde nationale, iar standar­dele nationale in contradictie trebuie retrase.

Standardele europene servesc la evaluarea conformitatii produselor, ele continand cate o anexa informativa ale carei capitole indeplinesc cerintele Mandatului dat in cadrul Directivei U.E. Produse pentru Constructii (89/106/EEC).

Conformitatea acestor capitole confera o prezumtie de conformitate a produselor care intra sub incidenta standardelor europene respective pentru utilizarile planificate indicate; trebuie sa faca referinta la informa­tiile care insotesc marcajul CE.

Alte cerinte si alte Directive U.E. care nu afecteaza conformitatea pentru utilizarile planificate pot fi aplicabile produselor care intra sub incidenta acestei anexe.

In Directiva privind produsele pentru constructii exista cerintele necesare pentru a permite produ­catorilor sa-si indeplineasca obli­gatiile in ceea ce priveste aplicarea marcajului CE.

Cerinta unei anumite caracte­ristici nu se aplica in acele state membre unde nu exista cerinte reglementate asupra acelei caracteristici in vederea utilizarii finale a produsului.

In acest caz, producatorii care isi plaseaza produsele pe piata acestor state nu sunt obligati sa determine sau sa declare performanta produsului lor cu privire la aceasta carac­teristica si poate fi folosita optiunea „nicio performanta determinata“ (NPD) in informatiile care insotesc marcajele CE. Optiunea NPD poate sa nu fie folosita totusi, atunci cand caracteristica reprezinta subiectul unui nivel-prag.

In sensul marcajului de reglementare, exista cerinta ca un orga­nism notificat, desemnat de un stat membru al EEA (Spatiul Economic European), sa inspecteze sistemul de Control al Productiei in Fabrica in vederea asigurarii conformitatii cu Standardul European aferent. Un orga­nism notificat este o organizatie gu­vernamentala sau neguvernamentala care poseda competenta si respon­sabilitatea necesare pentru a efectua certificarea Controlului Productiei in Fabrica, in concordanta cu regulile de procedura si de management date.

Standardele europene si docu­men­tele de reglementare analizate in prezenta lucrare sunt:

• SR EN 206 – 1 NA/2006 – BETON. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si conformitate – care inlocuieste SR EN 206 – 1/2002;

• SR EN 12620+A1:2008 – AGRE­GATE PENTRU BETON, care inlo­cuieste STAS 1667/1976;

• SR 13510:2006/C91:2008 – BETON. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si conformitate. Document national de aplicare a SR EN 206-1. Erata;

• CP 012/1-2007 – COD DE PRACTICA PENTRU PRODUCE­REA BETONULUI.

Standardul European se bazeaza pe anumite cerinte ale EN ISO 9001, dar este de sine statator si nu necesita referire la Standardul European EN ISO 9001 pentru aplicarea sa. Cu toate acestea, un sistem de Control al Productiei in Fabrica care se conformeaza cerintelor lui EN ISO 9001 si conformat cerintelor produsului, va trebui sa fie considerat ca satisface cerintele Standardului European.

Controlul Productiei in Fabrica reprezinta controlul intern permanent al procesului de productie. Acesta include cerintele pentru incercarea in vederea asigurarii conformitatii produsului cu performan­tele declarate ale Incercarii de Tip.

Fabricantul va folosi un sistem de Control al Productiei in Fabrica care sa se conformeze cerintelor Stan­dar­­delor Europene.

Fabricantul va stabili, documenta si mentine un sistem de Control al Productiei in Fabrica pentru a asigura ca produsele introduse pe piata se conformeaza caracteristicilor declarate. Sistemul de Control al Productiei in Fabrica va cuprinde proceduri, inspectii regulate si/sau evaluari si utilizarea rezultatelor pentru a controla materiile prime si alte materiale sau componente, echipamentele, procesul de productie si produsul.

Sistemul de Control al Productiei in Fabrica va trebui sa controleze conformitatea produselor cu documentatiile, in conformitate cu Standardul European aferent produsului respectiv.

Fabricantul va trebui, de asemenea, sa stabileasca si sa mentina o politica si proceduri proprii pentru Controlul Productiei in Fabrica in cadrul unui plan al calitatii.

Planul calitatii va trebui sa inclu­da, in mod special, un mijloc de iden­tificare si de detaliere a proceselor specifice, care influenteaza, in mod direct, calitatea si conformitatea produsului. Planul calitatii va trebui sa includa in mod special urmatoarele:

• structura organizatorica a fabricantului in ceea ce priveste conformitatea si calitatea;

• controlul documentelor;

• procedurile de control al materialelor componente si al produsului furnizat de cumparator;

• controlul procesului de productie;

• cerintele pentru manipularea si depozitarea produsului;

• calibrarea si intretinerea instalatiei;

• cerintele pentru inspectie si incercarea proceselor si a produselor;

• proceduri pentru neconformitatea manipularii.

Diverselor procese de productie li se vor aplica elemente diferite de control al procesului de productie, astfel incat nu este posibil sa se furnizeze o lista cuprinzatoare pentru toate aplicatiile.

Materialele componente, echipamentele si procedurile de productie a betonului trebuie sa fie controlate in ceea ce priveste conformitatea cu specificatiile si cerintele din Codul de Practica pentru Producerea Betonului CP 012/1-2007. Controlul trebuie sa permita detectarea schimbarilor semnificative susceptibile de a influenta caracteristicile betonului, in vederea intreprinderii unei actiuni corective adecvate.

Inspectia pentru controlul productiei si controlul conformitatii produsului trebuie efectuata de catre orga­nisme de inspectie si certificare aprobate sau recunoscute, apte pentru certificarea conformitatii cu Standardul European.

Producatorul este responsabil de evaluarea conformitatii in conditiile specificate ale produsului. Pentru aceasta, producatorul trebuie sa efectueze urmatoarele operatii:

a) incercari initiale;

b) controlul productiei de produ­ca­tor, inclusiv controlul de conformitate.

Daca se recurge la organisme aprobate de inspectie si de certificare, atunci controlul productiei si certificarea sa de conformitate depind de nivelul de cerinte de performanta, de modul de productie si de marja de securitate rezultata din incercari.

O inspectie initiala a instalatiei si a controlului de productie trebuie efectuata de organismul de inspectie aprobat. Inspectia initiala are ca scop sa determine daca conditiile esentiale in ceea ce priveste perso­nalul si echipamentele pentru o productie corecta si pentru controlul corespunzator al productiei sunt asigurate.

Organismul de inspectie trebuie, intre altele, sa examineze si sa verifice:

• manualul de controlul al productiei de la producator (planul de calitate) si sa evalueze prevederile pe care acesta le contine. In special, el trebuie sa verifice daca aceste prevederi sunt conforme cu cerintele pentru controlul productiei si daca el tine seama de cerintele Standardului European aferent;

• disponibilitatea, la locurile prevazute si la persoanele implicate, a documentelor elaborate necesare pentru inspectia echipamentelor si care sunt la dispozitia personalului instalatiei;

• daca toate mijloacele si echipamentele necesare sunt disponibile pentru efectuarea inspectiilor si incercarile necesare asupra echipamentelor, materialelor componente si produsului finit;

• cunostintele, pregatirea si expe­ri­enta personalului de productie si de control al productiei;

• daca o incercare initiala a fost bine efectuata si daca ea a fost raportata de o maniera adecvata.

Pentru a da incredere in rezulta­tele controlului productiei, organismul de inspectie trebuie sa efectueze incercari punctuale in paralel cu cele ale producatorului. Astfel de incercari pot fi inlocuite printr-o suprave­ghere aprofundata a datelor pro­ducatorului si a sistemului de control atunci cand laboratorul de incercari al producatorului este acreditat si sub supra­ve­gherea unui organism de certificare.

Daca inspectia releva faptul ca sunt indeplinite toate cerintele din procedurile producatorului, vor fi documentate acele aspecte pentru care inspectia a identificat neconformitati. Producatorul va remedia astfel de neconformitati intr-o perioada de timp convenita, urmarind ce procedura de inspectie initiala sa se repete pentru a verifica daca s-a efectuat remedierea.

Toate aspectele semnificative ale inspectiei initiale, in special in ceea ce priveste ehipamentul pe locul de productie, sistemul de control al productiei si evaluarea acestui sistem, trebuie consemnate intr-un raport de evaluare.

Cand unitatea de productie a trecut de inspectia initiala satisfacand organismul de inspectie, acesta trebuie sa elibereze un raport de evaluare din care sa rezulte conformitatea controlului productiei. Raportul va fi transmis producatorului si organismului de certificare aprobat.

Pe baza acestui raport, organismul de certificare aprobat va decide certificarea controlului de productie.

Producatorul va asigura ca s-a conformat, in mod satisfacator, cerin­telor pentru inspectia initiala si supravegherea continua si ca toate neconformitatile au fost eliminate dupa cum s-a cerut. In cazurile in care aceasta nu s-a realizat, el nu va introduce produsele pe piata. Produ­sele introduse pe piata fara demonstratie, la care nu s-au eliminat toate neconformitatile, nu vor fi considerate conforme cu Standardul European.

Producatorul va evalua si documenta orice schimbare in modul de punere in functiune a instalatiei care are influenta asupra conformitatii productiei.

Controlul echipamentelor trebuie sa asigure ca sunt intr-o stare ce asigura buna functionare a dispozitivelor de stocare, a echipamentelor de dozare in masa si in volume, a aparatelor de comanda. Ele sunt in conditii bune de functionare si, de asemenea, sunt conforme cu cerin­tele din Standardele Europene de produs. Frecventa inspectiilor si a incercarilor pentru echipamente in perioadele de utilizare este data in tabele si in Standardele Europene de produse.

Pentru stabilirea acestor tabele s-a presupus ca producatorul de materiale componente efectueaza un control corect al productiei, adaptat pe locul unde sunt produse si ca materialele constituente sunt livrate cu o declaratie sau un certificat de conformitate cu specificatiile cores­punzatoare. In caz contrar, trebuie ca producatorul sa verifice conformitatea materialelor cu standardele corespondente.

Actiunile prevazute in tabele pot fi adaptate la conditiile specifice pe locul de productie si pot fi inlocuite prin altele care asigura un nivel echivalent de control al productiei.

 

Bibliografie

[1] Certificarea de conformitate a agregatelor minerale, Iofcea Doina, MIlea Victoria – al IX lea Simpozion National de Utilaje de Constructii – U.T.C.B. 11/12.12.2003;

[2] Evaluarea starii tehnice a echipamentelor pentru procesarea materialelor de constructii, Iofcea Doina, colectiv – al IX lea Simpozion National de Utilaje de Constructii – U.T.C.B. 11/12.12.2003;

[3] Influenta neconformitatilor echipamentelor tehnologice asupra calitatii materialelor de constructii procesate, Iofcea Doina, colectiv – SELC Editia a XV-a, Piatra Neamt – 16/18.10.2003, Editura MATRIX ROM;

[4] Inspectia centralelor de beton – cerinta de baza pentru realizarea calitatii betonului – Simpozion SINUC 2006, 14-15 decembrie 2006;

[5] Procedura de certificare de conformitate a agregatelor minerale – poster si lucrare; Doina IOFCEA, Victoria MILEA – Conferinta nationala „Echipamente, instalatii si inginerie de proces“ – UNIVERSITATEA POLI­TEHNICA BUCURESTI 23-24.09.2004;

[6] Procedura de inspectie a centralelor de beton, Doina IOFCEA, Alexandru VLADEANU, Georgeta DUMITRESCU, Andrei BRATU -SELC, Neptun, 7-9.10.2004; Publicat in Editura MAN-DELY Bucuresti, 2004;

[7] Procedura generala privind asigurarea cerintelor de calitate a betonului – Doina IOFCEA, SINUC 2004; 16-17.12.2004;

[8] Proceduri operationale pentru evaluarea conformitatii in vede­rea certificarii betonului marfa – CONTEL 2005, Sinaia 18-20 mai 2005 – Conferinta cu participare internationala;

[9] Rolul inspectiei tehnice in evaluarea capabilitatii tehnologice a echipamentelor de preparare, transport si punere in opera a betonului – Doina IOFCEA, colectiv – Conferinta Internationala „Durabilitatea betoanelor si lucrarilor din beton“ – Academia de Stiinte Tehnice din Romania – Bucuresti, 25-30 septembrie 2005;

[10] SR EN 12620+A1:2008 – AGREGATE PENTRU BETON;

[11] EVALUAREA SI CERTIFICAREA DE CONFORMITATE A PRODUSELOR DE CONSTRUCTII – SUB INCIDENTA STANDARDELOR U.E. SI A DOCUMENTELOR APLICATIVE – Doina IOFCEA, SINUC 2007, Dec. .2007;

[12] CP 012/1-2007 – COD DE PRACTICA PENTRU PRODUCE­REA BETONULUI.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 71 – iunie 2011, pag. 28

 

Autor:
conf. univ. dr. ing. Doina Iofcea – Universitatea Tehnica de Constructii BucurestiDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2011/06/11/cod-de-practica-pentru-producerea-betonului-cp-0121-2007-calitatea-si-conformitatea-betonului/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.