«

»

QUALITY CERT: Certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii

Share

Politica adoptata de statele Uniunii Europene, in domeniul reglementat constructii este, fara exceptie, asigurarea cerintelor esentiale in vederea apararii vietii oamenilor si a avutiei nationale. Romania este una din tarile care, adoptand o lege privind calitatea in constructii, asigura cadrul legislativ la nivel national.

Aplicarea “Legii 10/1995 privind calitatea in constructii”, se face prin adoptarea de reglementari care asigura eficacitatea masurilor stabilite la nivel national. Politica de reglementari tehnice si de promovare de initiative legislative, adoptata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, a asigurat mentinerea reglementarilor la nivelul cerintelor si a practicilor utilizate in tarile Uniunii Europene.

In prezent, este in curs de avizare si de promovare un proiect de Hotarare de Guvern, initiat de patronatele din constructii, lucrare elaborata de prof. dr. ing. Liviu Dumitrescu, cu privire la “Certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii”. Proiectul mentionat contine, insa, prevederi care se abat de la legislatia adoptata la nivel international si european, privind activitatea de certificare.

 

Adoptarea unei Hotarari de Guvern, in forma propusa de elaborator, reprezinta un pericol iminent, cu consecinte grave la nivel national, in asi­gurarea protectiei vietii oamenilor, pentru ca ea contine prevederi care faciliteaza:

• Introducerea la nivel national a monopolului certificarii;

• Posibilitatea efectuarii traficului de influenta efectuat de grupuri de interese;

• Eliminarea accesului la certificarea calificarii tehnico-profesionale a intreprinderilor mici si a microintreprinderilor;

• Nerespectarea standardelor si principiilor care stau la baza certificarii, aplicate la nivel mondial si european, cu implicatii directe in recunoasterea certificatelor la nivel european.

In Europa exista o traditie de peste 60 de ani cu privire la certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii, aceasta facand si obiectul unor comunicari prezentate in Revista Constructiilor, cu prilejul intalnirilor la nivel national organizate de RNLC (reuniunii SELC) sau de alte organisme profesionale sau europene de prestigiu, precum si a unor reglementari, vizate de autoritatea de reglementare dar care nu au fost inca aplicate.

De mentionat ca, la nivel european, desi nu este adoptat un standard specific, procedura de certificare a califi­carii tehnico-profesionale a ope­ratorilor economici din constructii a fost adoptata de 14 tari. In noua dintre ele certificarea este facultativa (Regatul Unit al Marii Britanii, Elvetia, Franta, Finlanda, Germania, Norvegia, Olanda, Polonia, Suedia) iar in 5 tari s-a introdus obligativitatea certificarii (Belgia, Grecia, Italia, Portugalia, Spania).

In lipsa unui standard european, principiile in baza carora se efec­tueaza certificarea sunt specifice fiecarei tari. Aplicarea acestora asigura respectarea principiilor din standar­dele europene de certificare, precum si a cerintelor specifice efectuarii eva­luarii competentelor tehnico-profesio­nale ale operatorilor economici din constructii.

Iata, de altfel, cateva date privind certificarea cali­ficarii tehnico-profesionale a opera­torilor economici din constructii din Franta si Italia.

In Franta, una din tarile cu mare traditie si longevitate in domeniul certificarii calificarii tehnico-profesionale, Ministerul Reconstructiei si Urbanismului a fost desemnat, prin ordonanta nr. 2 din 21 aprilie 1945, sa urma­reasca si sa controleze activitatea intreprinderilor din constructii, iar prin Protocolul din 3 noiembrie 1949, publicat in Jurnalul oficial din 2 decembrie 1949, s-a infiintat un organism privat, functionand sub controlul statului, avand sarcina de a clasifica si califica intreprinderile care vor solicita aceasta. Ritmul scazut inregistrat in certificare (in medie cca. 100 de operatori economici/an) a condus la acordarea dreptului de certificare mai multor organisme de certificare cu traditie din Franta (QUAUBAT, QUALIFELEC, FNTP, OPQRSTL).

Italia a introdus sistemul de certificare a calificarii tehnico-profesionale a intreprinderilor din constructii, prin Decretul Presedintelui Republicii, nr. 34 din 25 ianuarie 2000, care institutionalizeaza sistemul de certificare obligatoriu pentru toti participantii la procesul de construire din domeniul public. S-a stabilit, de asemenea, infiintarea de societati SOA – „Organisme de atestare pe actiuni”, care sa res­pecte principiul independentei de gandire si absenta oricarui interes comercial, financiar, care pot determina comportamente de impartialitate sau discriminatorii.

Prin decret, pentru societatile pe actiuni SOA, s-a impus asigurarea conditiei de reprezentare echilibrata a partilor implicate in procesul de construire, mentionand ca asociatiile nationale antreprenoare (patronatele) nu pot detine actiuni SOA, decat in limita globala de 20% din capitalul social, iar fiecare dintre asociati in marime maxima de 10%.

La art. 12 din Decret, se menti­oneaza explicit ca SOA trebuie sa garanteze impartialitate, independenta, corectitudine si transparenta.

Similar cu celelalte state, care aplica un sistem de certificare a calificarii tehnico-profesionale, ambele tari deruleaza activitatile prin organis­me de certificare neutre si impartiale, respectand prevederile din standar­dele europene de certificare pentru sistemele de management / produse (EN ISO/CEI 17021, EN 45011 etc.).

La nivel european s-a promovat, in perioada 1995-2000, un proiect de standard european EN 13833 (document CEN/TC 165) el nefiind finalizat, dar criteriile privind certificarea si clasificarea stabilite prin acesta fiind, totusi, aplicate de toate cele 14 state.

In Romania, in anul 1995, s-a prezentat la autoritatea de reglementare MLPAT prima varianta de „Regulament de certificare a calificarii profesionale a intreprinderilor din constructii”, varianta avizata de Consiliul Tehnico Stiintific al ministerului, care a votat pentru introducerea certificarii, mai putin reprezentantii ARACO, care au parasit sala.

In anul 2000, s-a reluat actiunea de promovare a unei Hotarari de Guvern pentru certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii, asiguran­du-se avizarea in anul 2002 de catre Consiliul Stiin­tific al ministerului a urmatoarelor documente:

• Regulamentul privind certificarea intreprinderilor din constructii;

• Documentar de aplicare a Regulamentului privind certificarea intreprinderilor din constructii;

• Procedura privind desemnarea organismelor de certificare a calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii;

• Nomenclator de calificare a agentilor economici din constructii, armonizat cu documentele Uniunii Europene.

Documentele respective au fost avizate favorabil, asociatia patronala ARACO fiind si de aceasta data impotriva introducerii unui sistem de certificare. Cu toate ca baza documentara era corespunzatoare cerintelor, conducerea ministerului de la acea data nu a promovat Hotararea de Guvern pentru introducerea unui sistem de certificare a calificarii tehnico- profesionale a operatorilor economici din constructii.

Cu toata opozitia manifestata de asociatia patronala ARACO, privind introducerea unui sistem de certificare a calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii, aceasta, a derulat activitati de certificare, aplicand principii care nu res­pecta prevederile standardelor europene si in unele cazuri nici cele de atribuire de competente strict numai pentru domeniile/subdomeniile pentru care societatile au fundamentat indeplinirea cerintelor.

In februarie 2003 s-au adoptat, la nivel national, standardele SR EN 13476-1 „Certificarea calificarii profesionale a intreprinderilor din constructii“ partea 1, „Cerinte generale pentru organismele de certificare” si partea a 2-a „Criterii pentru certificare”, standarde care res­pecta principiile adoptate la nivel european.

In octombrie 2006 s-a preluat de catre Romania standardul CLC/TS 50349 „Calificarea antreprenorilor de instalatii electrice”.

In decembrie 2009 s-a preluat si standardul CEN ISO/TS 22475-3 „Investigatii si incercari geotehnice”, Partea a 3-a „Evaluarea conformitatii firmelor si personalului de catre o terta parte”.

Toate documentele si standardele, adoptate la nivel national, preiau prevederile din standardele europene de certificare privind derularea certificarii de catre organisme de certificare specializate, recunoscute de autoritate, care mentin rolul autoritatii de reglementare in coodonarea si tinerea sub control a activitatii de certificare, asigurarea impartialitatii si aplicarea criteriilor de certificare/clasificare a operatorilor economici din constructii.

In prezent, ca urmare a anali­zelor periodice efectuate de MRDT, cu privire la certificarea calificarii tehnico-profesionale a intreprin­derilor din constructii, exista la autoritatea de reglementare un proiect de Hota­rare de Guvern pentru „Certificarea calificarii tehnico- profesionale a opera­torilor econo­mici din constructii” (actualizat fata de varianta avizata in anul 2002), care respecta prevederile standar­delor internationale si euro­pene privind conditiile de impartialitate, efectuarea certificarii de catre orga­nisme de certificare atestate de autoritatea de reglementare care indeplinesc cerintele profesionale de impartialitate, elimi­na­rea conflictelor de interese, aplicarea criteriilor de certificare implementate la nivel european. Pana acum, acest act normativ nu a fost promovat.

Initiatorul actiunilor la nivel nati­onal si elaboratorul documentelor din domeniu avizate de autoritatea de reglementare inclusiv a standardelor SR 13476-1:2003 (titularul prezentului articol) – a proiectelor de Hotarari de Guvern, a actelor normative relevante, a prezentat conducerii Patronatului Societatilor din Constructii, inclusiv domnului prof. dr. ing. Liviu Dumitrescu, partial documentele, elaborate in vederea promovarii in comun a unui proiect de act legislativ care sa asigure cerintele stabilite la nivel european.

Contrar conventiei stabilite, de promovare, de comun acord, a unei pro­puneri legislative, s-a procedat la eliminarea din colectivul de definitivare a propunerii de hotarare de guvern a initiatorului actiunii precum si a specialistilor din domeniul certificarii care detin cunostinte adecvate promo­vandu-se, cu acordul patronatelor din constructii, sub coordonarea prof. dr. ing. Liviu Dumitrescu (fara experienta si cunos­tintele necesare in domeniul certificarii) un proiect de Hotarare de Guvern care nu respecta cerintele obligatorii stabilite la nivel interna­tional, european si national pentru derularea activitatilor de certificare si care prezinta mari abateri de la principiile privind certificarea. Implicatiile in cazul adoptarii acesteia sunt favo­rizarea traficului de influenta, neres­pectarea impartialitatii, birocratizarea procesului de certificare, eliminarea din competitie a intreprin­derilor mici si mijlocii si microintreprinderilor, acordarea de atributii care nu sunt in concordanta stricta cu competenta reala a acestora.

 

Implicatii viitoare in cazul adoptarii unui sistem de certificare neconform-nealiniat La legislatia europeana din domeniul certificarii

Prin adoptarea unui sistem de certificare a calificarii tehnico-profesio­nale a operatorilor economici din constructii, aliniat la nivelul cerintelor stabilite la nivel european, se asigura atingerea obiectivelor urmarite de Minis­terul Dezvoltarii Regionale si Turismului, cu privire la adoptarea de acte legislative si de reglementari care sa asigure protectia vietii oamenilor, a avutiei nationale, utilizarea eficienta a fondurilor din bugetul de stat si/sau garantate de stat, precum si eliminarea posibilitatii luarii de decizii care sa se abata de la prevederile Directivei 2004/18/ CEE, a ordonantei OUG 34/2006, Legii 10/1995.

Introducerea certificarii tehnico-profesionale a intreprinderilor din constructii (conforme cu prevederile standardelor si practicilor europene) asigura avantaje majore operatorilor economici din constructii:

• evaluarea competentei tehnico-profesionale de catre organisme de certificare, specializate pentru domeniul constructii, recunoscute de autoritate;

• efectuarea activitatilor de evaluare, cu respectarea principiilor privind impartialitatea;

• eliminarea posibilitatii efectuarii de interventii de catre grupurile de interese, prin asigurarea luarii hota­rarilor de certificare de catre comisii constituite cu participarea, in mod echilibrat, a reprezentantilor partilor interesate;

• separarea activitatii de evaluare de activitatea de luare a deciziei privind certificarea, prin efectuarea acestora de organisme independente;

• evaluarea competentei tehnico-profesionale de catre personalitati, specialisti din cadrul asociatiilor profesionale, institutiilor de invatamant universitar / cercetare / proiectare, opera­to­rilor economici, organisme de certi­ficare care indeplinesc con­ditiile profesionale si de impartialitate;

• acordarea competentelor tehnico-­profesionale, pe baza de criterii stiintifice, bine determinate, transparente si eliminarea arbitrariului in aprecierea competentei de catre comisiile de licitatii;

• eliminarea prezentarii, la fiecare participare la licitatiile publice, a documentelor pentru fundamentarea eligibilitatii tehnico-profesionale;

• asigurarea accesului la certificare a intreprinderilor mici, mijlocii si micro­intreprinderilor;

• obtinerea recunoasterii, reciproce, bilaterale / multilaterale a competen­telor acordate prin certificare, de catre statele Uniunii Europene care aplica sisteme de certificare a calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii.

Hotararea de Guvern, initiata de asociatia patronatelor ARACO si Patro­natul Societatilor din Constructii si redactata de dl prof. dr. ing. Liviu Dumitrescu, se abate de la principiile stabilite pentru certificare, principalele aspecte referindu-se la:

a) diminuarea rolului autoritatii de reglementare in coordonarea si tine­rea sub control a procesului de certificare, contrar regulilor stabilite la nivel european;

b) eliminarea dreptului de veto al autoritatii de reglementare cu privire la deciziile de certificare si implicarea acesteia in luarea deciziei de certificare, fapt incompatibil cu rolul detinut de autoritatea de reglementare;

c) transferarea dreptului de tinere sub control a Registrului National de Certificare a agentilor economici certificati de la autoritate la un Consiliu National de Certificare;

d) eliminarea din competitie a organismelor de certificare, contrar prevederilor din standarde (SR EN ISO/CEI 17021:2011, SR EN 45001:2001, SR EN 13476-1:2003, FR CLC/TS 50349:2006, SR EN ISO/TS 22475-3:2009) precum si a practicilor si regulilor utilizate de statele Uniunii Europene;

e) nerespectarea principiilor privind impartialitatea, a eliminarii conflictelor de interese, prevazute in documentele enumerate la punctul d);

f) instituirea unui Consiliu National format din: 1 presedinte, 1 prim vice­presedinte, 8 vicepresedinti, 8 membri, 1 reprezentant al autoritatii, 2 secretari, suprastructura fara precedent sau corespondent in tarile europene, care va trebui sa fie suportata din taxele de certificare platite de operatorii economici;

g) introducerea la nivel national a monopolului privind activitatea de certificare;

h) acordarea certificarii pe domenii de activitate, la nivelul prevederilor din codul CAEN, elimi­nand, prin aceasta, accesul la certificare a intreprinderilor strict specializate, a intreprinderilor mici si mijlocii sau microintreprinderilor, care detin tehnologii, personal, echipamente performante, pentru executarea unor categorii de lucrari, la nivelul ce­rintelor si exigen­telor;

i) neasigurarea cerintelor care sa permita recunosterea, la nivel european, a certificatelor emise de organis­mele desemnate de autoritate, in cazul licitatiilor cu participare internationala sau pentru efectuarea de lucrari pe teritoriul altor state.

Mentionam ca efectuarea de catre un singur organism a activitatii de certificare conduce la imposibilitatea incadrarii, in termenul stabilit prin proiectul de HG, pentru certificarea operatorilor economici din Romania.

De asemenea, nu se poate realiza inca­drarea duratei de certificare in termenul de 90 de zile declarat (ritmul certificarii fiind de cca. 100 operatori economici/zi ale caror dosare ar trebui sa fie analizate si evaluate de mai multe Comitete tehnice si de Consiliul National de Certificare in vederea luarii deciziei).

Emiterea de certificate la nivelul prevederilor din codul CAEN, care are numai 22 clase mentionate, fata de 206 la 468 specialitati prevazute in Franta, 385 specialitati prevazute in Portugalia, 580 subdomenii, prevazute in Regatul Unit al Marii Britanii etc., conduce, in unele cazuri, la scoaterea din competitie a operatorilor economici strict specializati, respectiv a microintreprinderilor si a unor intreprinderi mici si mijlocii.

In vederea evitarii principalelor implicatii, mentionate mai sus, este necesara o analiza atenta, impartiala, care sa conduca la promovarea unei Hotarari de Guvern care sa satisfaca cerintele stabilite prin standardele internationale, europene si nationale din domeniul certificarii, sa asigure alinierea la practicile din statele Uniuni Europene si sa elimine monopolul la nivel national precum si posibilitatea de favorizare a aparitiei fenomenelor de conflicte de interese, de neres­pectare a impartialitatii si de adoptare de decizii, fara o fundamentare si ana­liza temeinica pe baza de criterii stiintifice (sistemul propus de dl prof. dr. ing. Liviu Dumitrescu nu asi­gura posibilitatea efectuarii unei eva­luari profesionale cu consecinte pozitive si viabile in acordarea de competente).

Promovarea unei Hotarari de Guvern care respecta cerintele privind certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii asigura premisele pentru evaluarea corecta a competentei profesionale, accesul la prestarea de servicii si participarea la procesul de construire (proiectare, cercetare, executie, servicii specializate) numai a operatorilor economici care indepli­nesc cerintele, asigu­rand premisele pentru mentinerea pe piata a intreprinderilor performante.

Ne exprimam increderea in discernamantul conducerii autoritatii de reglementare MDRT si a Direc­tiei Tehnice pentru Constructii din cadrul acesteia, privind promovarea unei Hotarari de Guvern elaborata cu participarea specialistilor din domeniul certificarii, care sa asigure indeplinirea cerintelor din legislatie, reglementarile europene si nationale. In acest sens este necesara reintroducerea in competitie a proiectului de Hotarare de Guvern definitivat in perioada 2002 – 2010 si incredintarea responsa­bilitatii de redactare a Regulamentului de certificare si a reglementarilor (proceduri, nomen­cla­tor etc.) unui orga­nism / colectiv de specialisti, cu expe­­rienta in acti­vitatea de certificare in domeniul profesional.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 75 – octombrie 2011, pag. 28

 

Autor:
ing. Ioan Burtea – presedinte Quality CertDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2011/10/18/quality-cert-certificarea-calificarii-tehnico-profesionale-a-operatorilor-economici-din-constructii-opinii/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.