«

»

Certificarea de conformitate a produselor pentru constructii

Share

Atestarea conformitatii produselor pentru constructii (conform HG 622/2008) se defineste ca fiind un sistem procedural prin care este evaluata si stabilita conformitatea produselor pentru constructii cu specificatiile tehnice, in vederea aplicarii marcajului european de conformitate CE.

Standardele europene au fost elaborate in cadrul unui mandat al CEN, prin Comisia Europeana si Asociatia Europeana a Liberului Schimb si se bazeaza pe cerintele esentiale ale Directivei U.E. 89/106/EEC.

Ele trebuie sa capete statutul de standarde nationale, iar standardele nationale in contradictie trebuie retrase.

Standardele europene servesc la evaluarea conformitatii produselor, ele continand cate o anexa informativa ale carei capitole indeplinesc cerintele Mandatului dat in cadrul Directivei U.E. Produse pentru Constructii (89/106/EEC). Conformitatea capitolelor confera o prezumtie de conformitate produselor care intra sub incidenta standardelor europene respective pentru utilizarile planificate indicate. Ele trebuie sa faca referinta la informatiile ce insotesc marcajul CE.

Alte cerinte si alte Directive U.E., care nu afecteaza conformitatea pentru utilizarile planificate, pot fi aplicabile produselor care intra sub incidenta acestei anexe.

 

In Directiva privind produsele pentru constructii exista cerintele necesare pentru a permite producatorilor sa-si indeplineasca obligatiile in ceea ce priveste aplicarea marcajului CE.

 

In sensul marcajului de reglementare, exista cerinta ca un orga­nism notificat, desemnat de un stat membru al EEA (Spatiul Economic European), sa inspecteze sistemul de Control al Productiei in Fabrica in vederea asigurarii conformitatii cu Standardul European aferent. Un organism notificat este o organizatie guvernamentala sau neguvernamentala, care poseda competenta si responsabilitatea necesara pentru a efectua certificarea Controlului Productiei in Fabrica, in concordanta cu regulile de procedura si de mana­gement date.

Standardele europene si documentele de reglementare ale produselor pentru constructii sunt:

• SR EN 45011:2001 – Cerinte generale pentru organismele care aplica sisteme de certificare produse;

• SR EN ISO/CEI 17000 – Evaluarea conformitatii. Vocabular si principii generale;

• Directiva 89/106/CEE – Produse de constructii;

• HG 622/2004, republicata – privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii;

• CP 012/1-2007 – COD DE PRAC­TICA PENTRU PRODUCEREA BETO­NULUI;

• SR EN 12620+A1:2008 – AGREGATE PENTRU BETON, care inlocuieste STAS 1667/1976;

• SR EN 13043:2003; SR EN 13043: 2003/ AC: 2004 – AGREGATE PENTRU AMESTECURI BITU­MINOASE si pentru finisarea suprafetelor, utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic;

• SR EN 13242+A1:2008 – AGREGATE din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri, care inlocuieste STAS 730/89;

• SR EN 13108 – 1-8/2006 – MIXTURI ASFALTICE. Specificatii de material;

• SR EN 13108 – 20/2006 – AMESTECURI BITUMINOASE – Specificatii de materiale – Partea 20: Procedura pentru incercarea de tip;

•SR EN 13108 – 21/2006 – AMESTECURI BITUMINOASE – Specificatii de materiale – Partea 21: Controlul Productiei In Fabrica;

•SR EN 13808:2005: EMULSIE BITUMINOASA. Cadrul specificatiilor pentru emulsiile cationice de bitum;

•SR EN 14733+A1:2011: Contro­lul in fabrica al productiei de emulsii bituminoase, de bitumuri fluxate si fluidificate;

•SR EN 12591:2010 – BITUM SI LIANTI BITUMINOSI. Specificatii pentru bitumuri rutiere;

•SR EN 14023:2010 – BITUM SI LIANTI BITUMINOSI. Bitumuri modi­ficate cu polimeri.

Standardul European se bazeaza pe anumite cerinte ale EN ISO 9001, dar este de sine statator si nu necesita referire la Standardul European EN ISO 9001 pentru aplicarea sa. Cu toate acestea, un sistem de Control al Productiei in Fabrica, conform cu EN ISO 9001 si cu cerintele produsului, va trebui sa fie considerat ca satisface Standardul European.

Controlul Productiei in Fabrica reprezinta controlul intern permanent al procesului de productie. Acesta include cerintele pentru incercarea in vederea asigurarii conformitatii produsului cu performan­tele declarate ale Incercarii de Tip.

Fabricantul va folosi un sistem de Control al Productiei in Fabrica in conformitate cu cerintele Standar­delor Europene.

De asemenea, fabricantul va stabili, documenta si mentine un sistem de Control al Productiei in Fabrica pentru a asigura ca produsele introduse pe piata se conformeaza carac­teristicilor declarate.

Sistemul de Control al Productiei in Fabrica va cuprinde proceduri, inspectii regulate si/sau evaluari si utilizarea rezultatelor pentru a controla materiile prime si alte materiale sau componente, echipamentele, procesul de productie si produsul.

Sistemul de Control al Productiei in Fabrica va trebui sa controleze conformitatea produselor cu documentatiile, in conformitate cu Standardul European aferent produsului respectiv.

Fabricantul va trebui sa stabileasca si sa mentina o politica si proceduri proprii pentru Controlul Productiei in Fabrica, in cadrul unui plan al calitatii.

Sarcinile organismului de certi­ficare pentru certificarea controlului productiei in fabrica sunt:

•inspectia initiala a locului de productie si a controlului productiei in fabrica;

•supravegherea continua, evaluarea si acceptarea controlului productiei in fabrica.

Sarcinile producatorului pentru certificarea controlului productiei in fabrica sunt:

•incercari initiale de tip ale produsului;

•controlul productiei in fabrica;

•incercari pe esantioane prelevate de la locul productiei dupa un plan de incercari prestabilit.

Activitati desfasurate de Orga­nismul pentru certificarea CPF

Verificarea documentatiei afe­rente certificarii CPF din dosarul de certificare:

– documentatia referitoare la controlul productiei in fabrica (planul ca­litatii, manualul calitatii/controlului productiei in fabrica, proceduri pentru controlul documentelor si al inregistrarilor, frecventa incercarilor in timpul procesului de fabricatie, proceduri de control al procesului de fabricatie, inregistrari privind instruirea personalului etc);

– inregistrari ale incercarilor ini­tiale de tip efectuate de producator, conform specificatiei tehnice armonizate (SR EN …);

Inspectia initiala a locului de productie si a controlului productiei in fabrica;

Evaluarea finala a dosarului de certificare, a documentelor rezul­tate in urma auditului de certificare privind controlul productiei in fabrica, a rezultatelor incercarilor initiale de tip si a celor din timpul procesului de fabricatie care revin in sarcina producatorului.

Propunerea de acordare si de mentinere a certificarii se face numai daca produsul evaluat corespunde cerintelor esentiale din documentele de referinta. Raportul de evaluare este intocmit si semnat de catre evaluatorul de specialitate atat la auditul de certificare initiala cat si la auditul de supraveghere, dupa care este transmis Comitetului de certificare, impreuna cu dosarul produsului.

Decizia de a certifica sau nu sistemul de control al productiei in fa­brica si atestarea conformitatii produsului este luata de catre persoane care nu au participat la evaluarea produsului, respectiv de catre Comitetul de Certificare, pe baza informatiilor din dosarul de produs si a raportului de evaluare finala.

Dupa ce decizia asupra certificarii a fost luata de Comitetul de Certificare, clientul este notificat referitor la aceasta decizie si invitat pentru preluarea documentelor de certificare ( certificat pentru controlul productiei in fabrica, actul aditional de supraveghere pe perioada de vala­bilitate a certificatului, marca de certificare, numarul de identificare al organismului notificat, instructiunea pri­vind utilizarea marcii de conformitate).

Certificatul de conformitate se acorda pentru un produs, daca toate cerintele specificate in standardul de produs si in reglementarile tehnice aplicabile sunt respectate de producator.

In actul aditional de suprave­ghere sunt specificate cele trei etape de supraveghere. Prima etapa se desfasoara la 6 luni, iar urmatoarele in fiecare an.

Supravegherea se face la fiecare punct de lucru verificandu-se daca toate cerintele specificate sunt res­pectate, daca producatorul efec­tueaza incercarile cu frecventa adecvata si daca rezultatele obtinute sunt conforme cu valorile declarate initial de producator.

Organismul de certificare men­tine valabilitatea certificatului de conformitate numai daca la auditurile de supraveghere se constatata ca un produs certificat continua sa indeplineasca cerintele specificate, pe parcursul unei perioade de timp stabilita prin contractul de certificare.

La efectuarea supravegherii la locul de fabricatie al produsului certificat, echipa de evaluare a organismului de certificare trebuie sa se asigure ca toate cerintele sistemului de management al calitatii prevazute in schema de certificare sunt indeplinite si ca produsul evaluat si certificat conform schemei de certificare selectate continua sa fie conform cu cerintele specificate.

In cadrul etapei de supraveghe­re, echipa de audit asista la esan­tionarea de produse pentru efectuarea incercarilor care sunt stabilite in PCCVI si analizeaza, atunci cand este cazul, modificarile pe care detinatorul certificatului intentioneaza sa le aduca produsului (proiect, materie prima, proces de fabricatie sau sistemul calitatii) si daca acestea ar putea afecta conformitatea produsului.

Inainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificatului, titularul, care doreste sa-si mentina certificarea prin prelungirea perioadei de valabilitate, trebuie sa depuna o noua cerere in vederea reevaluarii, cu 30 zile inaintea ultimului audit de supraveghere. In aceste conditii, pro­cedura de certificare se reia.

Procedura de certificare se poate relua si odata cu efectuarea ultimei etape de supraveghere din cadrul perioadei de valabilitate a certificatului de conformitate, daca titularul dores­te prelungirea acestei perioade, cu conditia sa aduca la cunostinta organismului aceasta intentie inainte de inceperea ultimei etape de supraveghere.

In perioada de valabilitate a certificatului de conformitate, extinderea se poate realiza pe baza unei soli­citarii scrise din partea detinatorului de certificat, pentru:

•alte tipuri de produs, avand aceleasi documente normative de refe­rinta in raport cu cele fata de care a fost evaluata conformitatea produ­sului initial si in acelasi loc de productie. Se vor stabili necesitatea si volumul incercarilor pe esantioane din tipurile de produse suplimentare, dupa care va instiinta solicitantul extinderii;

•alte tipuri de produs, cu alte docu­mente normative de referinta in raport cu cele fata de care a fost evaluata conformitatea produsului initial si in acelasi loc de productie;

•aceleasi tipuri de produs, cu aceleasi documente normative de referinta in raport cu cele fata de care a fost evaluata conformitatea produsului initial, dar fabricate in alt loc de productie.

 

CONCLUZII

Atestarea conformitatii produ­selor pentru constructii trebuie sa se bazeze pe evaluarea procedurilor de conformitate conform standardelor de produs in vigoare.

Atunci cand conformitatea cu conditiile prezentate in standardul de produs este realizata, producatorul trebuie sa pregateasca si sa pastreze o declaratie de conformitate pentru aplicarea marcajului CE. Aceasta declaratie trebuie redactata in limba oficiala a statului membru in care produsul este destinat a fi utilizat. Producatorul este responsabil de aplicarea marcajului CE.

Marcajul CE aplicat trebuie sa fie conform directivei 93/68 CE si trebuie aplicat pe eticheta, ambalaj sau pe documentele comerciale insotitoare.

 

BIBLIOGRAFIE

• SR EN ISO/CEI 17000 – Evaluarea conformitatii. Vocabular si principii generale;

• SR EN 45011:2001 – Cerinte generale pentru organismele care aplica sisteme de certificare produse;

• Directiva 89/106/CEE – Produse de constructii;

• HG 622/2004, republicata – pri­vind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii;

• Proceduri de certificare ICECON CERT;

• Standarde de produs aferente:

– CP 012/1-2007 – COD DE PRACTICA PENTRU PRODUCE­REA BETONULUI;

– SR EN 12620+A1:2008 – AGREGATE PENTRU BETON, care inlocuieste STAS 1667/1976;

– SR EN 13043:2003; SR EN 13043: 2003/ AC: 2004 – AGREGATE PENTRU AMESTECURI BITU­MINOASE si pentru finisarea suprafetelor, utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic;

– SR EN 13242+A1:2008 – AGREGATE din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri, care inlocuieste STAS 730/89;

– SR EN 13108 – 1-8/2006 – MIXTURI ASFALTICE. Specificatii de material;

– SR EN 13108 – 20/2006 – AMESTECURI BITUMINOASE – Specificatii de materiale – Partea 20: Procedura pentru incercarea de tip;

– SR EN 13108 – 21/2006 – AMESTECURI BITUMINOASE – Specificatii de materiale – Partea 21: Controlul Productiei In Fabrica;

– SR EN 13808:2005: EMULSIE BITUMINOASA. Cadrul specificatii­lor pentru emulsiile cationice de bitum;

– SR EN 14733+A1:2011: Controlul in fabrica al productiei de emulsii bituminoase, de bitumuri fluxate si fluidificate;

– SR EN 12591:2010 – BITUM SI LIANTI BITUMINOSI. Specificatii pentru bitumuri rutiere;

– SR EN 14023:2010 – BITUM SI LIANTI BITUMINOSI. Bitumuri mo­dificate cu polimeri.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 80 – aprilie 2012, pag. 72

 

Autori:
conf. dr. ing. Doina IOFCEA – Facultatea de Utilaj Tehnologic pentru Constructii

dr. ing. Marian BADIU – ICECON BrailaDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2012/03/31/certificarea-de-conformitate-a-produselor-pentru-constructii/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.