«

»

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI privind stabilirea unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si abrogarea Directivei 89/106/CEE a Consiliului (I)

Share

Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 114, avand in vedere propunerea Comisiei Europene si avizul Comitetului Economic si Social European ( 1 ) a hotarat, in conformitate cu procedura legislativa ordinara ( 2 )

intrucat:

(1) Normele statelor membre impun: constructiile sa fie proiectate si executate in asa fel incat sa nu puna in pericol siguranta persoanelor, a animalelor domestice si a bunurilor si sa nu dauneze mediului.

(2) Normele respective influenteaza, in mod direct, cerintele aplicabile produselor pentru constructii. Cerin­tele respective se reflecta, la randul lor, in standardele nationale aplicabile produselor, autorizarile tehnice nationale si alte specificatii si dispozitii tehnice nationale privind produsele pentru constructii. Din cauza dispari­tatii acestora, respectivele cerinte sunt o piedica in calea schimburilor comerciale in interiorul Uniunii.

(3) Prezentul regulament nu ar trebui sa aduca atingere dreptului statelor membre de a specifica cerintele pe care le considera necesare in vederea asigurarii protectiei sanatatii, mediului si a lucratorilor in timpul utilizarii produselor pentru constructii.

(4) Statele membre au introdus dispozitii, inclusiv ce­rinte, privind nu numai siguranta cladirilor si a altor constructii, dar si sanatatea, durabilitatea, economia de energie, protectia mediului, aspectele economice si alte aspecte care prezinta importanta in interesul public. Actele cu putere de lege, masurile administrative sau jurisprudenta, stabilite fie la nivelul Uniunii, fie la nivelul statelor membre, referitoare la constructii, pot avea un impact asupra cerintelor privind produsele pentru constructii. Intrucat efectul acestora asupra func­tionarii pietei interne poate fi similar, este oportun ca actele cu putere de lege, masurile administrative si juris­prudenta sa fie considerate „dispozitii”, in sensul prezentului regulament.

(5) Dupa caz, dispozitiile privind utilizarea sau utilizarile preconizate ale unui produs pentru constructii intr-un stat membru, care vizeaza respectarea cerintelor funda­mentale aplicabile constructiilor, determina caracteristicile esentiale a caror performanta ar trebui declarata. Pentru a se evita situatia in care declaratia de performanta este lipsita de continut, ar trebui sa se declare cel putin una dintre caracteristicile esentiale ale unui produs pentru constructii care sunt relevante pentru utilizarea sau utili­zarile declarate.

(6) Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988, privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru constructii ( 3 ), a urmarit sa elimine barierele tehnice din calea comertului in domeniul produselor pentru constructii, cu scopul de a favoriza libera lor circulatie pe piata interna.

(7) Pentru atingerea acestui obiectiv, Directiva 89/106/CEE a prevazut stabilirea unor standarde armonizate pentru produsele pentru constructii si eliberarea de agremente tehnice europene.

(8) Directiva 89/106/CEE ar trebui sa fie inlocuita, in vederea simplificarii si a clarificarii cadrului existent, precum si in vederea cresterii transparentei si a efica­citatii masurilor in vigoare.

(9) Prezentul regulament ar trebui sa tina seama de cadrul juridic orizontal pentru comercializarea produselor in cadrul pietei interne, stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercia­lizarea produselor ( 4 ), precum si prin Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European si a Consi­liului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor ( 5 ).

(10) Inlaturarea barierelor tehnice in domeniul constructiilor poate fi obtinuta numai prin stabilirea unor specificatii tehnice armonizate in scopul de a evalua performantele produselor pentru constructii.

(11) Respectivele specificatii tehnice armonizate ar trebui sa includa incercarea, calculele si alte mijloace, definite in cadrul standardelor armonizate si al documentelor de evaluare europene, care permit evaluarea performantei in ceea ce priveste caracteristicile esen­tiale ale produselor pentru constructii.

(12) Metodele utilizate de statele membre in cerintele acestora aplicabile constructiilor, precum si alte norme nationale referitoare la caracteristicile esentiale ale produselor pentru constructii, ar trebui sa fie conforme cu specificatiile tehnice armonizate.

(13) Atunci cand este oportun, ar trebui incurajata utilizarea, in cadrul standardelor armonizate a claselor de performanta referitoare la caracteristicile esentiale ale produselor pentru constructii, astfel incat sa se tina seama de diferitele niveluri ale cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor pentru anumite constructii, precum si de diferentele intre conditiile climatice, geologice, geografice sau de alta natura, existente in statele membre. Pe baza unui mandat revizuit, orga­nismele euro­pene de standardizare ar trebui sa fie impu­ternicite pentru a stabili astfel de clase, in cazul in care acestea nu au fost deja stabilite de Comisie.

(14) Atunci cand utilizarea preconizata necesita respectarea de catre produsele pentru constructii a unor niveluri-prag, pentru orice caracteristici esentiale in statele membre, aceste niveluri ar trebui stabilite in specificatiile tehnice armonizate.

(15) La evaluarea performantei unui produs pentru constructii, ar trebui sa se ia, de asemenea, in conside­rare aspecte de sanatate si de siguranta legate de utilizarea acestuia pe intregul sau ciclu de viata.

(16) Nivelurile-prag stabilite de Comisie, in temeiul prezentului regulament, ar trebui sa constituie valori ge­neral recu­noscute pentru caracteristicile esentiale ale produsului pentru constructii vizat, in ceea ce priveste dispozitiile din statele membre si ar trebui sa asigure un nivel ridicat de protectie in sensul articolului 114 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE).

(17) Un nivel-prag poate avea un caracter tehnic sau de regle­mentare si poate sa se aplice unei singure ca­racteristici sau unui set de caracteristici.

(18) Comitetul European de Standardizare (CEN) si Comitetul European de Standardizare Electrotehnica (Cenelec) sunt recunoscute ca fiind organismele competente pentru a adopta standardele armonizate in conformitate cu orien­tarile generale pentru cooperarea dintre Comisie si aceste doua organisme, semnate la 28 martie 2003. Fabricantii ar trebui sa utilizeze respectivele standarde armonizate atunci cand referintele acestora au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, in conformitate cu criteriile stabilite in temeiul Directivei 98/34/CE a Parla­mentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998, referitoare la procedura de furnizare de informatii in domeniul standardelor, reglementarilor tehnice si al normelor privind serviciile societatii informationale ( 6 ). Atunci cand s-a atins un nivel suficient de expertiza tehnica si stiintifica, in ceea ce priveste toate aspectele relevante, ar trebui sa se utilizeze in mai mare masura standarde armonizate in ceea ce priveste produsele pentru constructii, inclusiv, daca este cazul, dupa consultarea Comitetului permanent pentru constructii, prin solicitarea, prin intermediul unor mandate, ca stan­dardele respective sa fie elaborate pe baza docu­men­telor de evaluare europene existente.

(19) Procedurile prevazute prin Directiva 89/106/CEE de evaluare a performantei privind caracteristicile esentiale ale produselor pentru constructii care nu sunt acoperite de un standard armonizat ar trebui sa fie simplificate, pentru o mai mare transparenta si pentru a reduce costurile ce revin fabricantilor de produse pentru constructii.

(20) Pentru a permite unui fabricant al unui produs pentru constructii sa intocmeasca o declaratie de performanta pentru un produs pentru constructii, care nu este acoperit sau care nu este acoperit integral de un standard armonizat, este necesar sa se prevada o evaluare tehnica europeana.

(21) Fabricantii de produse pentru constructii ar trebui sa poata solicita o evaluare tehnica europeana a produselor lor pe baza ghidurilor de evaluare tehnica europeana stabilite in temeiul Directivei 89/106/CEE. Ar trebui, prin urmare, asigurat dreptul de a utiliza respectivele ghiduri, in calitate de documente de evaluare europene.

(22) Stabilirea unor proiecte de documente de evaluare europene si eliberarea de evaluari tehnice europene ar trebui sa fie incredintate unor organisme de evaluare tehnica (denumite in continuare „OET”) desemnate de statele membre. Pentru a se asigura ca OET poseda competenta necesara pentru indeplinirea acestor sarcini, conditiile necesare desemnarii lor ar trebui sa fie stabilite la nivelul Uniunii.

(23) OET ar trebui sa creeze o organizatie (denumita in continuare „organizatia OET-urilor”), sprijinita, dupa caz, prin finantare din partea Uniunii, care sa coordoneze procedurile de elaborare a proiectelor de documente de evaluare europene si de eliberare a evaluarilor tehnice europene, asigurand transparenta si confiden­tialitatea necesara acestor proceduri.

(24) Cu exceptia cazurilor prevazute in prezentul re­gulament, introducerea pe piata a unui produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat sau pentru care a fost eliberata o evaluare tehnica europeana, ar trebui sa fie insotita de o declaratie de performanta cu privire la caracteristicile esentiale ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate relevante.

(25) Daca este cazul, declaratia de performanta ar trebui sa includa informatii referitoare la continutul de substante periculoase, din produsul pentru constructii, pentru a imbunatati posibilitatile in materie de constructii durabile si pentru a facilita dezvoltarea unor produse ecologice. Informatiile respective ar trebui sa fie furnizate, fara a aduce atingere obligatiilor prevazute in alte instrumente din dreptul Uniunii aplicabile substantelor periculoase, in special obligatiilor privind etichetarea, si ar trebui sa fie puse la dispozitie, in acelasi timp si in acelasi format, ca si declaratia de performanta, astfel incat sa parvina tuturor potentialilor utilizatori de produse pentru constructii. Informatiile privind continutul de substante periculoase ar trebui sa se limi­teze, intr-o prima faza, la substantele mentionate la articolele 31 si 33 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consi­liului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) si de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice ( 7 ). Cu toate acestea, ar trebui sa se analizeze, in continuare, nevoia specifica de informatii referitoare la continutul de substante peri­culoase din produsele pentru constructii pentru a completa gama de substante care fac obiectul acestei obligatii, astfel incat sa se asigure un nivel ridicat de protectie a sanatatii si sigurantei lucratorilor care utilizeaza produse pentru constructii si a utilizatorilor de constructii, inclusiv in ceea ce priveste cerintele de reciclare si/sau reutilizare a unor parti sau materiale. Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor statelor membre in temeiul altor dispozitii de drept ale Uniunii care se aplica substantelor peri­culoase, in special Directiva 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodistructive ( 8 ), Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei ( 9 ), Regu­lamentul (CE) nr. 1907/2006, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile ( 10 ) si Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a ameste­curilor ( 11 ).

(26) Declaratia de performanta ar trebui sa poata fi nume­rotata in conformitate cu numarul de referinta al produsului-tip.

(27) Este necesar sa se prevada proceduri simplificate pentru elaborarea declaratiilor de performanta, in scopul usurarii sarcinii financiare a intreprinderilor, in special a intreprin­derilor mici si mijlocii (IMM-uri).

(28) Pentru a se asigura ca declaratia de performanta este exacta si fiabila, performanta produsului pentru constructii ar trebui sa fie evaluata iar productia in uzina ar trebui sa fie controlata conform unui sistem adecvat de evaluare si de verificare a constantei perfor­mantei produsului pentru constructii. S-ar putea alege mai multe sisteme pentru a fi aplicate unui anumit produs pentru constructii, pentru a se tine seama de relatia specifica dintre unele din caracteristicile esentiale ale acestuia si cerintele fundamentale aplicabile constructiilor.

(29) Din cauza specificitatii produselor pentru constructii si orientarii speciale a sistemului lor de evaluare, proce­durile de evaluare a conformitatii, prevazute in Decizia nr. 768/2008/CE si modulele definite in respectiva decizie nu sunt adecvate. Prin urmare, ar trebui stabilite metode specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei in ceea ce priveste caracteristicile esentiale ale produselor pentru constructii.

(30) Avand in vedere diferentele de semnificatie a marcajului CE pentru produsele pentru constructii, atunci cand sunt comparate cu principiile generale stabilite in Regula­mentul (CE) nr. 765/2008, ar trebui prevazute dispozitii specifice care sa asigure clar obligatia de a aplica marcajul CE pe produsele pentru constructii si consecintele respectivei aplicari.

(31) Prin aplicarea marcajului CE sau dispunerea aplicarii marcajului respectiv pe un produs pentru constructii, fabricantii ar trebui sa arate ca isi asuma responsabilitatea pentru conformitatea respectivului produs cu performanta sa declarata.

(32) Marcajul CE ar trebui sa fie aplicat pe toate produsele de constructie pentru care fabricantul a stabilit o declaratie de performanta in conformitate cu prezentul regulament. Daca nu a fost stabilita nicio declaratie de performanta, marcajul CE nu ar trebui sa fie aplicat.

(33) Marcajul CE ar trebui sa fie singurul care atesta conformitatea produsului pentru constructii cu performanta declarata si respectarea cerintelor aplicabile referitoare la legislatia de armonizare a Uniunii. Cu toate acestea, se pot utiliza alte marcaje, cu conditia ca ele sa contribuie la imbunatatirea protectiei utilizatorilor de produse pentru constructii si sa nu faca obiectul le­gislatiei de armonizare existente a Uniunii.

(34) Pentru a evita incercarea inutila a produselor pentru constructii, a caror performanta a fost deja suficient demonstrata prin rezultate stabile la incercarile anterioare sau prin alte date existente, ar trebui sa i se permita fabricantului, in conditiile prevazute prin specificatiile tehnice armonizate sau printr-o decizie a Comisiei, sa declare un anumit nivel sau o anumita clasa de performanta fara incercare sau fara incercari supli­mentare.

(35) Pentru a evita duplicarea unor incercari deja efectuate, fabricantului unui produs pentru constructii ar trebui sa i se permita sa utilizeze rezultatele incercarilor obtinute de o terta parte.

(36) Ar trebui definite conditii pentru utilizarea unor proceduri simplificate in vederea evaluarii performantei produselor pentru constructii, cu scopul de a reduce, cat mai mult, costul introducerii lor pe piata, fara a reduce nivelul de siguranta. Fabricantii care utilizeaza astfel de proceduri simplificate ar trebui sa demonstreze, in mod adecvat, indeplinirea conditiilor respective.

(37) Pentru a intari impactul masurilor de suprave­ghere a pietei, toate procedurile simplificate, prevazute in prezentul regulament pentru evaluarea performantei produselor pentru constructii, ar trebui sa se aplice numai persoanelor fizice sau juridice care fabrica produsele pe care le introduc pe piata.

(38) Pentru a reduce mai mult costul pentru microintre­prinderi, al introducerii pe piata a produselor pentru constructii pe care le fabrica, este necesar sa se prevada proceduri simplificate de evaluare a performantei, atunci cand produsele in cauza nu provoaca preocupari majore din punctul de vedere al sigurantei, respectand, totodata, cerintele aplicabile indiferent de ori­ginea lor. Intreprinderile care aplica aceste proceduri simplificate ar trebui sa demonstreze, de asemenea, ca pot fi considerate microintreprinderi. De asemenea, acestea ar trebui sa urmeze procedurile aplicabile pentru verificarea constantei performantei prevazute in specificatiile tehnice armonizate pentru produsele lor.

(39) In cazul unui produs pentru constructii, proiectat si fabricat in mod individual, fabricantul ar trebui sa aiba permisiunea de a utiliza proceduri simplificate de evaluare a performantei, atunci cand se poate demonstra ca produsul introdus pe piata respecta cerintele aplicabile.

(40) Cadrul interpretativ pentru definitia conceptului de „nerealizare intr-un proces de productie in serie”, apli­cabila diferitelor produse de constructie reglementate de prezentul regulament, ar trebui stabilit de catre Comisie dupa consultarea Comitetului permanent pentru constructii.

(41) Toti operatorii economici, care intervin in lantul de apro­vizionare si de distributie, ar trebui sa ia masurile cores­punzatoare pentru a se asigura ca introduc sau pun la dispozitie pe piata numai produse pentru constructii ce respecta cerintele prezentului regulament, vizand asigurarea performantei produselor pentru constructii si respectarea cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor. In special importatorii si distribuitorii de produse pentru constructii ar trebui sa cunoasca caracteristicile esentiale pentru care exista dispozitii pe piata Uniunii si cerintele specifice din statele membre, referitoare la cerintele fundamentale aplicabile constructiilor, si ar trebui sa utilizeze aceste cunostinte in cadrul tranzactiilor lor comerciale.

(42) Este important sa se asigure accesibilitatea regu­lilor tehnice nationale astfel incat intreprinderile si, in special IMM-urile, sa poata aduna informatii fiabile si exacte cu privire la legislatia in vigoare in statul membru in care intentioneaza sa introduca pe piata sau sa isi comercializeze produsele. Prin urmare, statele membre ar trebui sa desemneze in acest scop puncte de informare despre produse pentru constructii. Pe langa sarcinile definite la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice nationale pentru produsele comercializate in mod legal in alt stat membru ( 12 ), Punctele de informare despre produse pentru constructii ar trebui sa furnizeze de asemenea informatii privind normele aplicabile incorporarii, asam­blarii sau instalarii unui tip specific de produs pentru constructii.

(43) Pentru a facilita libera circulatie a marfurilor, Punctele de informare despre produse pentru constructii ar trebui sa furnizeze, gratuit, informatii referitoare la dispozitiile care vizeaza respectarea cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor in ceea ce priveste utilizarea preconizata a fiecarui produs pentru constructii pe teritoriul fiecarui stat membru. Punctele de informare despre produse pentru constructii pot, de asemenea, oferi opera­torilor economici informatii sau observatii suplimentare. Pentru informatii suplimentare, Punctele de informare despre produse pentru constructii ar trebui sa poata percepe tarife care sa fie proportionale cu costurile furnizarii informatiilor sau observatiilor respective. In plus, statele membre ar trebui sa se asigure ca se aloca resurse sufi­ciente pentru punctele de informare despre produse pentru constructii.

(44) Intrucat infiintarea Punctelor de informare despre produse pentru constructii nu ar trebui sa afecteze alocarea functiilor in randul autoritatilor competente din cadrul sistemelor de reglementare ale statelor membre, ar trebui sa fie posibil ca statele membre sa infiinteze puncte de informare despre produse pentru constructii in functie de competentele regionale sau locale. Statele membre ar trebui sa poata incredinta rolul de punct de informare despre produse pentru constructii unor puncte de informare existente, infiintate in conformitate cu alte instrumente ale Uniunii, pentru a se impiedica proliferarea inutila a punctelor de informare si pentru a se simplifica procedurile administrative. Pentru a nu creste cheltuielile administrative pentru intre­prinderi si autoritatile competente, statele membre ar trebui, de asemenea, sa poata incredinta rolul de puncte de informare despre produse pentru constructii nu numai serviciilor existente din cadrul administratiei pu­blice, ci si centrelor nationale SOLVIT, camerelor de comert, orga­nizatiilor profesionale si organismelor private.

(45) Punctele de informare despre produse pentru constructii ar trebui sa fie in masura sa isi indeplineasca functiile intr-un mod prin care sa se evite conflictele de interese, in special in ceea ce priveste procedurile pentru obtinerea marcajului CE.

(46) In scopul asigurarii unei aplicari omogene si coerente a legislatiei de armonizare a Uniunii, ar trebui ca statele membre sa asigure o supraveghere eficace a pietei. Regu­lamentul (CE) nr. 765/2008 defineste conditiile de baza pentru functionarea unei astfel de supravegheri, in special pentru programe, finantare si sanctiuni.

(47) Responsabilitatea statelor membre pentru siguranta, sanatate si alte aspecte la care se refera cerintele esentiale ale constructiilor de pe teritoriul acestora ar trebui sa fie recunoscuta intr-o clauza de salvgardare care sa prevada masuri de protectie adecvate.

(48) Deoarece este necesara garantarea, pe intreg teritoriul Uniunii, a unui nivel uniform de performanta a orga­nismelor care efectueaza evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii si, deoarece toate aceste organisme ar trebui sa isi indepli­neasca functiile la acelasi nivel si in conditii de concurenta echitabile, ar trebui stabilite cerinte pentru acele organisme care doresc sa fie notificate in sensul prezentului regulament. De asemenea, ar trebui sa se prevada dispozitii referitoare la furnizarea de informatii adecvate in legatura cu aceste organisme si pentru moni­torizarea acestora.

(49) Pentru a se asigura un nivel calitativ coerent al evaluarii si verificarii constantei performantei produselor pentru constructii este, de asemenea, necesar sa se stabileasca cerinte aplicabile autoritatilor responsabile de notificarea catre Comisie si catre celelalte state membre a orga­nismelor care efectueaza sarcinile respective.

(50) In conformitate cu articolul 291 din TFUE, normele si principiile privind controlul statelor membre al exercitarii de catre Comisie a competentelor de executare urmeaza a fi stabilite dinainte printr-un regulament adoptat in conformitate cu procedura legislativa ordinara. Pana la adoptarea noului regulament, continua sa se aplice Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competentelor de executare conferite Comisiei ( 13 ), cu exceptia procedurii de reglementare cu control, care nu mai este aplicabila.

(51) In scopul realizarii obiectivelor prezentului regulament, Comisia ar trebui sa fie imputernicita sa adopte anumite acte delegate in conformitate cu articolul 290 din TFUE. Este deosebit de important ca, in cursul lucrarilor sale pregatitoare, Comisia sa organizeze consultari adecvate, inclusiv la nivel de experti.

(52) In special, Comisia ar trebui sa fie imputernicita sa adopte acte delegate care sa specifice conditiile de utilizare a site-urilor de internet pentru punerea la dispozitie a declaratiei de performanta.

(53) Data fiind necesitatea unei perioade de timp pentru insti­tuirea cadrului care sa asigure functionarea corecta a prezentului regulament, aplicarea prezentului regulament ar trebui sa fie amanata, cu exceptia dispo­zitiilor privind desemnarea OET-urilor, a autoritatilor de notificare si a organismelor notificate, infiintarea unei organizatii a OET-urilor si instituirea Comitetului permanent pentru constructii.

(54) Comisia si statele membre, in colaborare cu partile inte­resate, ar trebui sa lanseze campanii de informare pentru a informa sectorul constructiilor, in special operatorii economici si utilizatorii produselor pentru constructii, cu privire la stabilirea unui limbaj tehnic comun, repar­tizarea responsabilitatilor intre operatorii economici si utilizatorii individuali, aplicarea marcajului CE pe produsele pentru constructii, revizuirea cerintelor funda­mentale aplicabile constructiilor si a sistemelor de evaluare si de verificare a constantei performantei.

(55) Cerinta fundamentala aplicabila constructiilor referitoare la utilizarea durabila a resurselor naturale ar trebui sa tina seama in special de reciclabilitatea constructiilor, a mate­rialelor si partilor componente, dupa demolare, de dura­bilitatea constructiilor si de utilizarea in constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

(56) Pentru evaluarea utilizarii durabile a resurselor si a impactului constructiilor asupra mediului, ar trebui utilizate declaratiile de mediu privind produsele atunci cand acestea sunt disponibile.

(57) Ori de cate ori este posibil, ar trebui prevazute metode europene uniforme pentru asigurarea conformitatii cu cerintele fundamentale prevazute in anexa I.

(58) Deoarece obiectivul prezentului regulament, si anume de a asigura functionarea adecvata a pietei interne a produselor pentru constructii, prin utilizarea specificatiilor tehnice armonizate pentru exprimarea performantei produselor pentru constructii, nu poate fi rea­lizat in mod satisfacator de catre statele membre si, in consecinta, avand in vedere amploarea si efectele, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta masuri, in conformitate cu principiul subsidia­ritatii, astfel cum este prevazut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proportionalitatii, enuntat la articolul mentionat, prezentul regulament nu depaseste ceea ce este necesar in vederea indeplinirii respectivului obiectiv.

 

( 1 ) JO C 218, 11.9.2009, p. 15.

( 2 ) Pozitia Parlamentului European din 24 aprilie 2009 (JO C 184 E, 8.7.2010, p. 441), Pozitia in prima lectura a Consiliului din 13 septembrie 2010 (JO C 282 E, 19.10.2010, p. 1), Pozitia Parla­mentului European din 18 ianuarie 2011 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 28 februarie 2011.

( 3 ) JO L 40, 11.2.1989, p. 12.

( 4 ) JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

( 5 ) JO L 218, 13.8.2008, p. 82.

( 6 ) JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

( 7 ) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

( 8 ) JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

( 9 ) JO L 327, 22.12.2000, p. 1.

( 10 ) JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

( 11 ) JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

( 12 ) JO L 218, 13.8.2008, p. 21.

( 13 ) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(Continuare in numarul viiltor)

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 80 – aprilie 2012, pag. 78Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2012/03/31/regulamentul-ue-nr-3052011-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-privind-stabilirea-unor-conditii-armonizate-pentru-comercializarea-produselor-pentru-constructii-si-abrogarea-directivei-891/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.