«

»

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (II)

Share

(Urmare din numarul anterior)

 

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabileste conditiile de introducere pe piata sau punere la dispozitie pe piata a produselor pentru constructii stabilind dispozitii armonizate privind modul de exprimare a performantei produselor pentru constructii referitor la caracte­risticile lor esentiale si privind utilizarea marcajului CE aplicat pe respectivele produse.

Articolul 2

Definitii

In sensul prezentului regulament, se aplica urmatoa­rele definitii:

1. „produs pentru constructii” inseamna orice produs sau set fabricat si introdus pe piata in scopul de a fi incorporat in mod permanent in constructii sau parti ale acestora si a carui performanta afecteaza performanta constructiilor in ceea ce priveste cerintele fundamentale aplicabile construc­tiilor;

2. „set” inseamna un produs pentru constructii introdus pe piata de un singur fabricant sub forma unui ansamblu de cel putin doua componente separate care trebuie asamblate pentru a fi instalate in constructii;

3. „constructii” inseamna cladiri si lucrari de inginerie civila;

4. „caracteristici esentiale” inseamna acele caracte­ristici ale produsului pentru constructii care se refera la cerintele fundamentale aplicate constructiilor;

5. „performanta unui produs pentru constructii” inseamna performanta legata de caracteristicile esen­tiale relevante, exprimata prin nivel, clasa sau printr-o descriere;

6. „nivel” inseamna rezultatul evaluarii performantei unui produs pentru constructii in ceea ce priveste caracteristicile esentiale ale acestuia, exprimat sub forma unei valori numerice;

7. „clasa” inseamna o gama, delimitata de o valoare minima si una maxima, de niveluri de performanta ale unui produs pentru constructii;

8. „nivel-prag” se refera la valoarea minima sau maxima a performantei unui produs pentru constructii;

9. „produs-tip” inseamna setul de niveluri sau clase de performanta reprezentative ale unui produs pentru constructii, in ceea ce priveste caracteristicile sale esen­tiale, fabricat prin utilizarea unei anumite combinatii de materii prime sau de alte elemente in cadrul unui proces de productie specific;

10. „specificatii tehnice armonizate” inseamna standarde armo­nizate si documente de evaluare europene; 11. „standard armonizat” inseamna un standard adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare enumerate in anexa I la Directiva 98/34/CE, pe baza unei cereri din partea Comisiei, in conformitate cu articolul 6 din respectiva directiva;

12. „document de evaluare european” inseamna un document adoptat de catre organizatia OET-urilor in scopul intocmirii de evaluari tehnice europene;

13. „evaluare tehnica europeana” inseamna evaluarea docu­mentata a performantelor unui produs pentru constructii, in ceea ce priveste caracteristicile esentiale ale acestuia, in conformitate cu respectivul document de evaluare european;

14. „utilizare preconizata” inseamna utilizarea preconizata a produsului pentru constructii, astfel cum este definita in specificatiile tehnice armonizate aplicabile;

15. „documentatie tehnica specifica” inseamna o docu­mentatie care demonstreaza ca metodele din cadrul sistemului aplicabil de evaluare si de verificare a constantei perfor­mantei au fost inlocuite cu alte metode, cu conditia ca rezultatele obtinute prin metodele respective sa fie echi­valente cu cele obtinute prin metodele de incercare prevazute de standardul armonizat corespunzator;

16. „punerea la dispozitie pe piata” inseamna orice furnizare a unui produs pentru constructii pentru distribuirea sau utilizarea pe piata Uniunii in cadrul unei activitati comerciale, contra cost sau gratuit;

17. „introducere pe piata” inseamna prima punere la dispozitie a unui produs pentru constructii pe piata Uniunii;

18. „operator economic” inseamna fabricantul, importatorul, distribuitorul sau reprezentantul autorizat;

19. „fabricant” inseamna orice persoana fizica sau juridica care fabrica un produs pentru constructii sau dispune proiectarea sau fabricarea unui astfel de produs si comer­cializeaza produsul respectiv, sub numele sau sau sub marca sa;

20. „distribuitor” inseamna orice persoana fizica sau juridica din lantul de aprovizionare, altul decat fabricantul sau impor­tatorul, care comercializeaza un produs pentru constructii;

21. „importator” inseamna orice persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, care introduce pe piata Uniunii un produs pentru constructii dintr-o tara terta;

22. „reprezentant autorizat” inseamna orice persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune care a primit un mandat scris din partea fabricantului pentru a actiona in numele acestuia in legatura cu sarcini specificate;

23. „retragere” inseamna orice masura cu scopul de a impiedica comercializarea unui produs pentru constructii din lantul de aprovizionare;

24. „rechemare” inseamna orice masura care are ca scop returnarea unui produs pentru constructii care a fost deja pus la dispozitia utilizatorului final;

25. „acreditarea” are semnificatia care i s-a atribuit prin Regu­lamentul (CE) nr. 765/2008;

26. „controlul productiei in fabrica” inseamna contro­lul intern documentat permanent al productiei dintr-o fabrica, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate relevante;

27. „microintreprindere” inseamna o microintreprin­dere asa cum este ea definita in Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definitia intreprinderilor micro, mici si mijlocii ( 1 );

28. „ciclu de viata” inseamna etapele succesive si inter­de­pendente din viata unui produs pentru constructii, de la achizitia materiilor prime sau generarea din resurse naturale pana la eliminarea finala.

Articolul 3

Cerinte fundamentale aplicabile constructiilor si caracteristici esentiale ale produselor pentru constructii

(1) Cerintele fundamentale aplicabile constructiilor prevazute in anexa I constituie baza pentru pregatirea mandatelor de standardizare si a specificatiilor tehnice armonizate.

(2) Caracteristicile esentiale ale produselor pentru constructii se stabilesc in specificatiile tehnice armonizate in ceea ce priveste cerintele fundamentale aplicabile constructiilor.

(3) Pentru anumite familii de produse pentru constructii care fac obiectul unui standard armonizat, Comisia stabileste, dupa caz si in functie de utilizarile preconizate ale acestora, astfel cum sunt definite in standardele armonizate, prin intermediul unor acte delegate in conformitate cu articolul 60, acele carac­teristici esentiale referitor la care fabricantul trebuie sa declare performanta produsului in momentul in care acesta este introdus pe piata.

Dupa caz, Comisia stabileste de asemenea, prin intermediul actelor delegate in conformitate cu articolul 60, nivelurile-prag pentru performanta referitoare la caracteristicile esentiale care trebuie declarate.

 

CAPITOLUL II

DECLARATIA DE PERFORMANTA SI MARCAJUL CE

Articolul 4

Declaratia de performanta

(1) Atunci cand un produs pentru constructii face obiectul unui standard armonizat sau este conform cu o evaluare tehnica europeana care a fost eliberata pentru acesta, fabricantul intocmeste o declaratie de performanta pentru acesta in momentul in care este introdus pe piata.

(2) Atunci cand un produs pentru constructii face obiectul unui standard armonizat sau este conform cu o evaluare tehnica europeana care a fost eliberata pentru acesta, se pot furniza informatii sub orice forma referitoare la performanta acestuia in ceea ce priveste caracteristicile esentiale, astfel cum sunt definite in specifica­tiile tehnice armonizate aplicabile, numai daca acestea sunt incluse si specificate in declaratia de performanta, cu exceptia cazurilor in care, in conformitate cu articolul 5, nu s-a intocmit nicio declaratie de performanta.

(3) Prin intocmirea declaratiei de conformitate, fabricantul isi asuma responsabilitatea pentru conformitatea produsului pentru constructii cu performanta declarata. In lipsa unor indicii obiective in sens contrar, statele membre presupun ca declaratia de performanta intocmita de fabricant este exacta si fiabila.

Articolul 5

Derogari de la intocmirea unei declaratii de performanta

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) si in lipsa unor dispozitii la nivelul Uniunii sau la nivel national care sa impuna necesitatea declaratiei privind caracteristicile esentiale acolo unde produsele pentru constructii sunt destinate a fi utilizate, atunci cand introduc pe piata un produs pentru constructii care face obiectul unui standard armonizat, fabri­cantii nu sunt obligati sa intocmeasca o declaratie de performanta in cazul in care:

(a) produsul pentru constructii este fabricat in mod individual sau la comanda, nefiind realizat intr-un proces de productie in serie, ca raspuns la o comanda specifica si este instalat intr-o singura constructie identificata, de catre un fabricant care raspunde de incorporarea in conditii de siguranta a produsului in constructii, in conformitate cu normele nationale aplicabile si pe raspunderea persoanelor insar­cinate cu executarea in conditii de siguranta a constructiilor, desemnate prin normele nationale aplicabile;

(b) produsul pentru constructii este fabricat pe santier pentru a fi incorporat in constructia respectiva, in conformitate cu normele nationale aplicabile si pe raspunderea persoanelor insarcinate cu executarea in conditii de siguranta a construc­tiilor, desemnate in temeiul nor­melor nationale aplicabile; sau

(c) produsul pentru constructii este fabricat in mod traditional sau de o maniera adecvata pentru a asigura conservarea patrimoniului, printr-un proces de fabricare neindustrial, pentru renovarea adecvata a constructiilor protejate in mod oficial ca facand parte dintr-un sit protejat sau datorita valorii lor arhitecturale sau istorice deosebite, cu respectarea normelor nationale aplicabile.

Articolul 6

Continutul declaratiei de performanta

(1) Declaratia de performanta exprima performanta produselor pentru constructii in ceea ce priveste caracteristicile lor esentiale, conform specificatiilor tehnice armonizate relevante.

(2) Declaratia de performanta contine in special urma­toarele informatii:

(a) referinta produsului-tip pentru care a fost intocmita declaratia de performanta;

(b) sistemul sau sistemele de evaluare si de verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel cum se prevede in anexa V;

(c) numarul de referinta si data eliberarii standardului armonizat sau a evaluarii tehnice europene care a fost utilizata pentru evaluarea fiecarei caracteristici esentiale;

(d) dupa caz, numarul de referinta al documentatiei tehnice specifice utilizate si cerintele pe care fabricantul sustine ca produsul le respecta.

(3) In plus, declaratia de performanta cuprinde:

(a) utilizarea preconizata sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila;

(b) lista caracteristicilor esentiale, astfel cum sunt stabilite in specificatia tehnica armonizata pentru utilizarea preconizata sau utilizarile preconizate declarate;

(c) performanta cel putin a uneia dintre caracteristicile esentiale ale produsului pentru constructii, relevante pentru utilizarea preconizata sau utilizarile preconizate declarate;

(d) dupa caz, performanta produsului pentru constructii, pe niveluri sau clase, sau sub forma descriptiva, daca este necesar pe baza unui calcul, in ceea ce priveste caracteris­ticile esentiale stabilite in conformitate cu articolul 3 alineatul (3);

(e) performanta acelor caracteristici esentiale ale produsului pentru constructii care sunt legate de utilizarea sau utilizarile preconizate, luand in considerare dispozitiile legate de utilizarea sau utilizarile preconizate acolo unde fabricantul intentioneaza sa puna la dispo­zitie pe piata produsul pentru constructii;

(f) pentru caracteristicile esentiale enumerate, pentru care nu este declarata niciun fel de performanta, acroni­mul „NPD” (nicio performanta determinata);

(g) atunci cand produsul a facut obiectul unei evaluari tehnice europene, performanta, pe niveluri sau clase, sau intr-o descriere, a produsului pentru constructii in ceea ce priveste toate caracteristicile esentiale cuprinse in evaluarea tehnica europeana corespunzatoare.

(4) Declaratia de performanta se intocmeste conform modelului care figureaza in anexa III.

(5) Informatiile mentionate la articolul 31 sau, dupa caz, la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se furnizeaza impreuna cu declaratia de performanta.

Articolul 7

Furnizarea declaratiei de performanta

(1) O copie a declaratiei de performanta este furni­zata fie pe hartie, fie prin mijloace electronice, impreuna cu fiecare produs care este pus la dispozitie pe piata.

Totusi, atunci cand un lot din acelasi produs este furnizat unui singur utilizator, acesta poate fi insotit de o copie unica a declaratiei de performanta, fie pe hartie, fie prin mijloace elec­tronice.

(2) O copie pe hartie a declaratiei de performanta se furnizeaza in mod electronic la solicitarea destinatarului.

(3) Prin derogare de la alineatele (1) si (2), o copie a decla­ratiei de performanta poate fi pusa la dispozitie pe o pagina de internet, in conformitate cu conditii care urmeaza sa fie stabilite de catre Comisie prin intermediul actelor delegate in confor­mitate cu articolul 60. Aceste conditii trebuie sa garanteze, printre altele, ca declaratia de performanta ramane disponibila cel putin pe perioada prevazuta la articolul 11 alineatul (2).

(4) Declaratia de performanta se furnizeaza in limba sau in limbile impuse de statul membru in care produsul este pus la dispozitie pe piata.

Articolul 8

Principii generale si utilizarea marcajului CE

(1) Principiile generale prevazute la articolul 30 din Regula­mentul (CE) nr. 765/2008 se aplica marcajului CE.

(2) Marcajul CE se aplica pe acele produse pentru constructii pentru care fabricantul a intocmit o declaratie de performanta in conformitate cu articolele 4 si 6.

Daca o declaratie de performanta nu a fost intocmita de catre fabricant conform articolelor 4 si 6, marcajul CE nu se aplica.

Prin aplicarea sau dispunerea aplicarii marcajului CE, fabricantii arata ca isi asuma responsabilitatea pentru conformitatea produsului pentru constructii cu performanta sa declarata, precum si pentru respectarea de catre acesta a tuturor cerintelor aplicabile prevazute in prezentul regulament si in alte acte le­gislative de armonizare relevante ale Uniunii care prevad aplicarea marcajului.

Normele privind aplicarea marcajului CE prevazute de alte acte din legislatia de armonizare relevante a Uniunii se aplica fara a aduce atingere dispozitiilor prezentului alineat.

(3) Pentru orice produs pentru constructii care face obiectul unui standard armonizat sau pentru care a fost emisa o evaluare tehnica europeana marcajul CE este singurul marcaj care atesta conformitatea produsului pentru constructii respectiv cu performanta declarata, in ceea ce priveste caracteristicile esentiale, care face obiectul respectivului standard armonizat, sau pentru care a fost emisa o evaluare tehnica europeana.

In acest sens, statele membre nu introduc nicio trimi­tere sau retrag din cadrul masurilor nationale orice trimi­tere la un marcaj, altul decat marcajul CE, care atesta conformitatea cu performanta declarata in ceea ce priveste caracteristicile esentiale acoperite de un standard armonizat.

(4) Pe teritoriul lor sau aflat sub responsabilitatea lor, statele membre nu interzic si nici nu impiedica punerea la dispozitie pe piata sau utilizarea produselor pentru constructii purtatoare ale marcajului CE in cazul in care performantele declarate corespund cerintelor privind utilizarea respectiva in statul membru vizat.

(5) Statele membre se asigura ca utilizarea produselor pentru constructii purtatoare ale marcajului CE nu este impiedicata prin norme sau conditii impuse de catre organisme publice sau private actionand in calitate de intreprinderi publice sau de organisme publice in temeiul pozitiei lor de monopol sau in temeiul unui mandat public, atunci cand performantele declarate cores­pund cerintelor referitoare la utilizarea respectiva in statul membru vizat.

(6) Metodele utilizate de catre statele membre in cerin­tele acestora aplicabile constructiilor, precum si alte norme nationale referitoare la caracteristicile esentiale ale produselor pentru constructii, trebuie sa fie conforme cu standardele armo­nizate.

Articolul 9

Norme si conditii pentru aplicarea marcajului CE

(1) Marcajul CE se aplica in mod vizibil, lizibil si indelebil pe produsul pentru constructii sau pe o eticheta lipita pe produs. In cazul in care acest lucru nu este posibil sau nu este impus din considerente tinand de natura produsului, acesta se aplica pe ambalaj sau pe documentele de insotire.

(2) Marcajul CE este urmat de ultimele doua cifre ale anului in care a fost aplicat prima oara, de numele si de adresa inre­gistrata a fabricantului sau de marca distinctiva ce permite iden­tificarea usoara si fara ambiguitate a numelui si a adresei fabri­cantului, de codul de identificare unic al produsului-tip, de numarul de referinta al declaratiei de performanta si de nivelul sau clasa de performanta declarata, de trimiterea la speci­ficatia tehnica armonizata aplicata, de numarul de identificare al orga­nismului notificat, daca este cazul, si de utilizarea preco­nizata, astfel cum se prevede in specificatia tehnica armonizata aplicata.

(3) Marcajul CE se aplica inainte ca produsul pentru constructii sa fie introdus pe piata. Acesta poate fi insotit de o pictograma sau de orice alta insemnare care indica in principal un risc special sau o utilizare speciala.

Articolul 10

Punctele de informare despre produse pentru constructii

(1) Statele membre desemneaza puncte de informare despre produse pentru constructii in conformitate cu dispozitiile arti­colului 9 din Regulamentul (CE) nr. 764/2008.

(2) Articolele 10 si 11 din Regulamentul (CE) nr. 764/2008 se aplica Punctelor de informare despre produse pentru constructii.

(3) In ceea ce priveste sarcinile definite la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 764/2008, fiecare stat membru se asigura ca Punctele de informare despre produse pentru constructii furnizeaza, folosind o terminologie trans­parenta si usor de inteles, informatii referitoare la dispozitiile care vizeaza respectarea cerin­telor fundamentale aplicabile pe teritoriul sau constructiilor in ceea ce priveste utilizarea preco­nizata a fiecarui produs pentru constructii, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (3) litera (e) din prezentul regulament.

(4) Punctele de informare despre produse pentru constructii trebuie sa fie in masura sa isi indeplineasca functiile intr-un mod prin care sa se evite conflictele de interese, in special in ceea ce priveste procedurile pentru obtinerea marcajului CE.

(Continuare in numarul viitor)

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 81 – mai 2012, pag. 52Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2012/05/10/regulamentul-ue-nr-3052011-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-9-martie-2011-de-stabilire-a-unor-conditii-armonizate-pentru-comercializarea-produselor-pentru-constructii-si-de-abrogare/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.