«

»

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (III)

Share

(Urmare din numarul anterior)

CAPITOLUL III

OBLIGATIILE OPERATORILOR ECONOMICI

Articolul 11

Obligatiile fabricantilor

(1) Fabricantii intocmesc declaratia de performanta in confor­mitate cu articolele 4 si 6 si aplica marcajul CE in conformitate cu articolele 8 si 9.

Drept baza pentru declaratia de performanta, fabricantii intocmesc o documentatie tehnica in care sunt descrise toate elementele relevante legate de sistemul obligatoriu de evaluare si de verificare a constantei performantei.

(2) Fabricantii pastreaza documentatia tehnica si declaratia de performanta pentru o perioada de 10 ani dupa ce produsul pentru constructii a fost introdus pe piata.

Dupa caz, Comisia poate, prin intermediul actelor delegate, in conformitate cu articolul 60, sa modifice aceasta perioada pentru anumite familii de produse pentru constructii, in functie de durata de viata anticipata sau de rolul produsului pentru constructii in constructii.

(3) Fabricantii se asigura de punerea in aplicare a unor proceduri care sa asigure ca performanta declarata este mentinuta in productia de serie. Trebuie sa se tina seama in mod corespunzator de modificarile efectuate asupra produsului-tip si asupra specificatiilor tehnice armonizate aplicabile.

Atunci cand acest lucru este considerat oportun in vederea asigurarii acuratetei, fiabilitatii si stabilitatii performantei declarate a unui produs pentru constructii, fa­bricantii testeaza prin esantionare produsele pentru constructii introduse pe piata sau comercializate, investigand si, dupa caz, tinand un registru de plangeri cu produse neconforme si rechemari ale unor produse, si mentin distribuitorii informati cu privire la orice astfel de activitati de monitorizare.

(4) Fabricantii se asigura de faptul ca produsele lor poarta mentiunea tipului, lotului sau numarului de serie sau a oricarui alt element care sa permita identificarea lor, sau, in cazul in care marimea sau natura produsului nu permite acest lucru, fabri­cantii se asigura ca informatia solicitata sa fie prevazuta pe ambalaj sau intr-un document care insoteste produsul pentru constructii.

(5) Fabricantii isi indica, pe produsul pentru constructii sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, pe ambalajul acestuia sau pe un document de insotire a produsului pentru constructii, numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa la care pot fi contactati. Adresa indica un singur punct de contact pentru fabricant.

(6) Atunci cand comercializeaza un produs pentru constructii, fabricantii se asigura ca produsul este insotit de instructiuni si informatii de siguranta, intr-o limba stabilita de statul membru in cauza care este usor de inteles de catre utili­zatori.

(7) Fabricantii care considera sau au motive sa creada ca un produs pentru constructii pe care l-au introdus pe piata nu este conform cu declaratia de performanta sau nu respecta alte cerinte aplicabile ale prezentului regulament iau de indata masurile corective necesare pentru a restabili conformitatea produsului, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, dupa caz. In plus, in cazul in care produsul prezinta un risc, fabri­cantii informeaza imediat in acest sens autoritatile nationale competente din statele membre in care au pus la dispozitie pe piata produsul pentru constructii, indicand detaliile, in special cu privire la neconformitate si la orice masuri corective luate.

(8) In urma unei cereri motivate din partea unei autoritati nationale competente, fabricantii ii furnizeaza acesteia toate informatiile si documentatia necesare pentru a demonstra conformitatea produsului pentru constructii cu declaratia de performanta si respectarea de catre acesta a altor cerinte apli­cabile ale prezentului regulament, intr-o limba usor de inteles de respectiva autoritate. Acestia coopereaza cu autoritatea respectiva, la cererea acesteia, cu privire la orice actiune intre­prinsa pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pentru constructii pe care acestia le-au introdus pe piata.

Articolul 12

Reprezentantii autorizati

(1) Un fabricant poate numi un reprezentant autorizat printr-un mandat scris.

Intocmirea documentatiei tehnice nu face parte din mandatul reprezentantului autorizat.

(2) Un reprezentant autorizat indeplineste sarcinile specificate in mandat. Mandatul permite reprezentantului autorizat sa inde­plineasca cel putin urmatoarele sarcini:

(a) mentine declaratia de performanta si documentatia tehnica la dispozitia autoritatilor nationale de supra­veghere pe durata mentionata in articolul 11 aline­atul (2);

(b) in urma unei cereri motivate din partea unei autoritati nationale competente, sa furnizeze autoritatii respective toate informatiile si documentatia necesare pentru a demonstra conformitatea produsului pentru constructii cu declaratia de performanta si respectarea de catre acesta a altor cerinte aplicabile ale prezentului regulament;

(c) sa coopereze cu autoritatile nationale competente, la cererea acestora, cu privire la orice actiune intreprinsa pentru eliminarea riscurilor reprezentate de produsele pentru constructii acoperite de mandatul reprezentantului autorizat.

Articolul 13

Obligatiile importatorilor

(1) Importatorii introduc pe piata Uniunii numai produse pentru constructii care sunt conforme cu cerintele aplicabile ale prezentului regulament.

(2) Inainte de a introduce un produs pentru constructii pe piata, importatorii se asigura ca evaluarea si verificarea constantei performantei au fost efectuate de catre fabricant. Acestia se asigura ca fabricantul a intocmit documentatia tehnica mentionata la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf si declaratia de performanta, in conformitate cu arti­colele 4 si 6. Acestia se asigura de asemenea ca produsul poarta marcajul CE in cazul in care este necesar, ca produsul este insotit de documentele necesare si ca fabricantul a respectat obligatiile prevazute la articolul 11 alineatele (4) si (5).

Atunci cand un importator considera sau are motive sa creada ca produsul pentru constructii nu este conform cu declaratia de performanta sau nu respecta alte cerinte aplicabile ale prezentului regulament, importatorul nu introduce produsul pe piata, pana cand acesta nu devine conform cu declaratia de performanta insotitoare si respecta celelalte cerinte aplicabile ale prezentului regulament sau pana cand declaratia de performanta nu este corectata. In plus, atunci cand produsul pentru constructii prezinta un risc, importatorul informeaza fabricantul si autoritatile de supraveghere a pietei in acest sens.

(3) Importatorii indica pe produsul pentru constructii sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, pe ambalajul acestuia sau intr-un document care insoteste produsul pentru constructii numele acestora, denumirea comerciala sau marca inregistrata si adresa la care pot fi contactati.

(4) Atunci cand comercializeaza un produs, importatorii se asigura ca produsul este insotit de instructiuni si informatii de siguranta, intr-o limba stabilita de statul membru in cauza care este usor de inteles de catre utilizatori.

(5) Pe perioada in care produsul pentru constructii se afla in responsabilitatea lor, importatorii se asigura ca conditiile de stocare sau de transport nu compromit conformitatea acestuia cu declaratia de performanta si respectarea altor cerinte apli­cabile din prezentul regulament.

(6) Atunci cand acest lucru este considerat oportun in vederea asigurarii acuratetei, fiabilitatii si stabilitatii performantei declarate a unui produs pentru constructii, importatorii incearca prin esantionare produsele pentru constructii introduse pe piata sau comercializate, investigand si, dupa caz, tinand un registru de plangeri, produse neconforme si rechemari ale unor produse, si informeaza distribuitorii cu privire la orice astfel de acti­vitati de monitorizare.

(7) Importatorii care considera sau au motive sa creada ca un produs pentru constructii pe care l-au introdus pe piata nu este conform cu declaratia de performanta sau nu respecta alte cerinte aplicabile ale prezentului regulament iau de indata masurile corective necesare pentru a restabili conformitatea produsului respectiv, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, dupa caz. In plus, in cazul in care produsul prezinta un risc, importatorii informeaza imediat in acest sens autori­tatile nationale competente din statele membre in care au comercializat produsul pentru constructii, indicand detaliile, in special cu privire la neconformitate si la orice masuri corective luate.

(8) Importatorii pastreaza o copie a declaratiei de performanta la dispozitia autoritatilor de supraveghere a pietei, pe durata prevazuta in articolul 11 alineatul (2) si se asigura ca documentatia tehnica este pusa la dispo­zitia acestor autoritati, la cerere.

(9) In urma unei cereri motivate din partea unei autoritati nationale competente, importatorii ii furnizeaza acesteia toate informatiile si documentatia necesare pentru a demonstra conformitatea produsului pentru constructii cu declaratia de performanta si respectarea de catre acesta a altor cerinte apli­cabile ale prezentului regulament, intr-o limba usor de inteles de respectiva autoritate. Acestia coopereaza cu autoritatea respectiva, la cererea acesteia, cu privire la orice actiune intre­prinsa pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pentru constructii pe care acestia le-au introdus pe piata.

Articolul 14

Obligatiile distribuitorilor

(1) Atunci cand comercializeaza un produs pentru constructii, distribuitorii acorda o atentie deosebita cerin­telor prezentului regulament.

(2) Inainte de a pune la dispozitie pe piata un produs pentru constructii, distribuitorii se asigura ca produsul poarta, daca este necesar, marcajul CE si ca este insotit de documentele necesare in temeiul prezentului regulament si de instructiuni si informatii privind siguranta, intr-o limba stabilita de statul membru in cauza care este usor de inteles de catre utilizatori. Distribuitorii se asigura de asemenea ca fabricantul si importatorul au respectat cerintele prevazute la articolul 11 alineatele (4) si (5), respectiv la articolul 13 alineatul (3).

Atunci cand un distribuitor considera sau are motive sa creada ca un produs pentru constructii nu este conform cu declaratia de performanta sau nu respecta alte cerinte aplicabile ale prezentului regulament, distribuitorul nu comercializeaza produsul pana cand acesta nu devine conform cu declaratia de performanta insotitoare si respecta celelalte cerinte aplicabile ale prezentului regulament sau pana cand declaratia de performanta nu este corectata. Mai mult, atunci cand produsul prezinta un risc, distribuitorul informeaza fabricantul sau importatorul in acest sens, precum si autoritatile de supra­veghere a pietei.

(3) Pe perioada in care produsul pentru constructii se afla in responsabilitatea sa, distribuitorul se asigura ca conditiile de stocare sau de transport nu compromit conformitatea acestuia cu declaratia de performanta si respectarea de catre acesta a altor cerinte aplicabile ale prezentului regulament.

(4) Distribuitorii care considera sau au motive sa creada ca un produs pentru constructii pe care l-au comer­cializat nu este conform cu declaratia de performanta sau nu respecta alte cerinte aplicabile ale prezentului regulament se asigura ca sunt luate masurile corective necesare pentru a restabili confor­mitatea produsului respectiv, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, dupa caz. In plus, in cazul in care produsul prezinta un risc, distribuitorii informeaza imediat in acest sens autori­tatile nationale competente din statele membre in care au comercializat produsul, indicand detaliile, in special cu privire la neconformitate si la orice masuri corective luate.

(5) In urma unei cereri motivate din partea unei autoritati nationale competente, distribuitorii ii furnizeaza acesteia toate informatiile si documentatia necesare pentru a demonstra conformitatea produsului pentru constructii cu declaratia de performanta si respectarea de catre acesta a altor cerinte apli­cabile ale prezentului regulament, intr-o limba usor de inteles de respectiva autoritate. Acestia coopereaza cu autoritatea respectiva, la cererea acesteia, cu privire la orice actiune intre­prinsa pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pentru constructii pe care acestia le-au comercializat.

Articolul 15

Situatiile in care obligatiile fabricantilor se aplica importatorilor si distribuitorilor

Importatorul sau distribuitorul este considerat drept fabricant in sensul prezentului regulament si ii revin obligatiile aferente unui fabricant in temeiul articolului 11, atunci cand introduce pe piata un produs sub nume propriu sau sub propria marca sau atunci cand modifica un produs pentru constructii deja introdus pe piata intr-un mod in care conformitatea cu declaratia de performanta ar putea fi afectata.

Articolul 16

Identificarea operatorilor economici

Pe perioada prevazuta in articolul 11 alineatul (2), operatorii economici identifica la cererea autoritatilor de supraveghere a pietei:

(a) orice operator economic care le-a furnizat un produs;

(b) orice operator economic caruia i-au furnizat un produs.

 

CAPITOLUL IV

SPECIFICATII TEHNICE ARMONIZATE

Articolul 17

Standarde armonizate

(1) Standardele armonizate sunt stabilite de organismele europene de standardizare enumerate in anexa I la Directiva 98/34/CE, pe baza cererilor (denumite in continuare „mandate”) emise de catre Comisie in conformitate cu articolul 6 din respectiva directiva in urma consultarii Comitetului permanent pentru constructii mentionat la articolul 64 din prezentul regu­lament (denumit in continuare „Comitetul permanent pentru constructii”).

(2) In cazurile in care partile interesate sunt implicate in procesul de elaborare a standardelor armonizate in conformitate cu prezentul articol, organismele europene de standardizare se asigura ca diferitele categorii de parti interesate sunt intotdeauna reprezentate intr-un mod corect si echitabil.

(3) Standardele armonizate definesc metodele si criteriile de evaluare a performantei produselor pentru constructii in ceea ce priveste caracteristicile lor esentiale.

Atunci cand acest lucru este prevazut in mandatul respectiv, un standard armonizat se refera la utilizarea preconizata a produselor care fac obiectul acestuia.

Standardele armonizate definesc, dupa caz si fara a aduce atingere acuratetei, fiabilitatii si stabilitatii rezultatelor, metode mai putin costisitoare decat incercarea, pentru evaluarea perfor­mantei produselor pentru constructii in ceea ce priveste carac­teristicile lor esentiale.

(4) Organismele europene de standardizare stabilesc, in stan­dardele armonizate, controlul productiei in fabrica aplicabil, care tine seama de conditiile specifice ale procesului de fabricatie a produsului pentru constructii in cauza.

Standardul armonizat include detaliile tehnice necesare pentru punerea in aplicare a sistemului de evaluare si de verificare a constantei performantei.

(5) Comisia evalueaza conformitatea standardelor armonizate stabilite de catre organismele europene de standardizare cu mandatele relevante.

Comisia publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lista trimi­terilor la standardele armonizate care sunt conforme cu mandatele relevante.

Pentru fiecare standard armonizat care figureaza pe lista se indica urmatoarele:

(a) trimiteri la specificatiile tehnice armonizate inlocuite, daca este cazul;

(b) data inceperii perioadei de coexistenta;

(c) data incheierii perioadei de coexistenta.

Comisia publica orice actualizare a listei respective.

De la data inceperii perioadei de coexistenta, se poate utiliza un standard armonizat pentru intocmirea unei declaratii de performanta pentru un produs pentru constructii care face obiectul acestuia. Organismele nationale de standardizare au obligatia de a transpune standardele armonizate in conformitate cu Directiva 98/34/CE.

Fara a se aduce atingere articolelor 36-38, de la data incheierii perioadei de coexistenta, standardul armonizat reprezinta singurul mijloc utilizat pentru intocmirea declaratiei de performanta pentru produsele pentru constructii care fac obiectul acestuia.

La incheierea perioadei de coexistenta, standardele nationale aflate in conflict sunt retrase, iar statele membre anuleaza vala­bilitatea tuturor dispozitiilor nationale aflate in conflict.

Articolul 18

Obiectia formala impotriva standardelor armonizate

(1) Atunci cand un stat membru sau Comisia consi­dera ca un standard armonizat nu indeplineste in totalitate cerintele prevazute in mandatul relevant, dupa consultarea Comitetului permanent pentru constructii, statul membru in cauza sau Comisia sesizeaza comitetul instituit prin articolul 5 din Directiva 98/34/CE, prezentandu-si argumentele. Dupa consultarea organismelor europene de standardizare relevante, comitetul isi ex­prima avizul fara intarziere.

(2) Tinand cont de avizul comitetului instituit prin articolul 5 din Directiva 98/34/CE, Comisia decide sa pu­blice, sa nu publice, sa publice cu restrictie, sa mentina, sa mentina cu restrictie sau sa retraga trimiterile la standardul armonizat in cauza, in sau din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Comisia informeaza organismul european de standar­dizare in cauza cu privire la decizia sa si, in cazul in care este necesar, solicita revizuirea standardelor armonizate in cauza.

Articolul 19

Documentul european de evaluare

(1) In urma unei cereri de evaluare tehnica europeana din partea unui fabricant, organizatia OET-urilor elaboreaza si adopta un document european de evaluare pentru orice produs pentru constructii care nu este acoperit sau care nu este acoperit in totalitate de un standard armonizat, pentru care performanta in ceea ce priveste caracteristicile sale esentiale nu poate fi evaluata integral in functie de un standard armonizat existent, deoarece, printre altele:

(a) produsul nu face obiectul niciunui standard armonizat existent;

(b) pentru cel putin una dintre caracteristicile esentiale ale produsului respectiv, metoda de evaluare prevazuta in stan­dardul armonizat nu este adecvata; or

(c) standardul armonizat nu prevede nicio metoda de evaluare in ceea ce priveste cel putin o caracteristica esentiala a produsului respectiv.

(2) Procedura de adoptare a documentului european de evaluare respecta principiile prevazute la articolul 20 si urmeaza normele stabilite la articolul 21 si in anexa II.

(3) Comisia poate adopta acte delegate in conformitate cu articolul 60 pentru a modifica anexa II si a stabili norme de procedura suplimentare pentru elaborarea si adoptarea unui document european de evaluare.

(4) Daca este cazul, Comisia, dupa consultarea Comitetului permanent pentru constructii, foloseste do­cumentele europene de evaluare existente drept baza pentru mandatele care sunt emise in temeiul articolului 17 alineatul (1) pentru elaborarea de standarde armonizate in ceea ce priveste produsele mentionate la ali­neatul (1) din prezentul articol.

Articolul 20

Principii pentru elaborarea si adoptarea documen­telor europene de evaluare

(1) Procedura pentru elaborarea si adoptarea documentelor europene de evaluare:

(a) este transparenta fata de fabricantul implicat;

(b) defineste termene-limita obligatorii adecvate pentru a se evita intarzierile nejustificate;

(c) tine seama in mod adecvat de protectia secretului comercial si a confidentialitatii;

(d) permite participarea adecvata a Comisiei;

(e) este eficienta din punctul de vedere al costurilor pentru fabricant; si

(f) asigura un grad suficient de colegialitate si de coordonare intre OET desemnate pentru produsul respectiv.

(2) OET, impreuna cu organizatia OET-urilor, suporta costurile integrale ale elaborarii si adoptarii documentelor europene de evaluare.

Articolul 21

Obligatiile OET care primeste o cerere de evaluare tehnica europeana

(1) OET care primeste o cerere de evaluare tehnica europeana informeaza fabricantul daca produsul pentru constructii este reglementat, integral sau partial, de o specificatie tehnica armo­nizata, dupa cum urmeaza:

(a) in cazul in care produsul este reglementat integral de un standard armonizat, OET informeaza fabricantul cu privire la faptul ca, in conformitate cu articolul 19 alinea­tul (1), nu se poate elibera o evaluare tehnica europeana;

(b) in cazul in care produsul este reglementat integral de un document european de evaluare, OET informeaza fabri­cantul cu privire la faptul ca respectivul document european de evaluare va fi utilizat drept baza pentru evaluarea tehnica europeana care urmeaza sa fie eliberata;

(c) in cazul in care produsul nu este reglementat sau nu este reglementat integral de nicio specificatie tehnica armonizata, OET aplica normele de procedura preva­zute in anexa II sau cele stabilite in conformitate cu articolul 19 alineatul (3).

(2) In cazurile mentionate la alineatul (1) literele (b) si (c), OET informeaza organizatia OET-urilor si Comisia cu privire la continutul cererii si la trimiterea la o decizie relevanta a Comisiei privind evaluarea si verificarea constantei performantei, pe care OET intentioneaza sa o aplice in cazul produsului respectiv sau cu privire la lipsa unei astfel de decizii a Comisiei.

(3) In cazul in care Comisia considera ca pentru produsul pentru constructii respectiv nu exista o decizie adecvata privind evaluarea si verificarea constantei performantei, se aplica articolul 28.

Articolul 22

Publicarea

Documentele europene de evaluare adoptate de organizatia OET-urilor se transmit Comisiei, iar Comisia publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o lista cu trimiterile la docu­mentele europene de evaluare definitive.

Comisia publica orice actualizare a listei respective.

Articolul 23

Solutionarea litigiilor in caz de dezacord intre OET

In cazul in care OET nu convin asupra documentului european de evaluare in termenele stabilite, organizatia OET-urilor prezinta aceasta chestiune Comisiei in vede­rea unei solutionari corespunzatoare.

Articolul 24

Continutul documentului european de evaluare

(1) Un document european de evaluare contine cel putin o descriere generala a produsului pentru constructii, lista caracte­risticilor esentiale relevante pentru utilizarea preconizata a produsului prevazuta de fabricant si convenita de fabricant impreuna cu organizatia OET-urilor, precum si metodele si criteriile de evaluare a performantei produsului in ceea ce priveste respectivele caracteristici esentiale.

(2) In documentul european de evaluare se precizeaza prin­cipiile pentru controlul productiei in fabrica aplicabil, tinandu-se seama de conditiile procesului de fabricatie a produsului pentru constructii respectiv.

(3) Atunci cand performanta unora dintre caracteristicile esentiale ale produsului poate fi evaluata in mod corespunzator cu ajutorul unor metode si criterii deja stabilite in cadrul altor specificatii tehnice armonizate sau in ghidurile mentionate la articolul 66 alineatul (3) sau utilizate in conformitate cu articolul 9 din Directiva 89/106/CEE inainte de 1 iulie 2013 in contextul eliberarii unor agremente tehnice europene, respec­tivele metode sau criterii existente se incorporeaza ca parti ale documentului european de evaluare.

Articolul 25

Obiectia formala impotriva documentelor europene de evaluare

(1) Atunci cand un stat membru sau Comisia consi­dera ca un document european de evaluare nu satisface pe deplin conditiile care trebuie indeplinite in ceea ce priveste cerintele fundamentale aplicabile constructiilor, prevazute in anexa I, statul membru in cauza sau Comisia inainteaza chestiunea Comitetului permanent pentru constructii, prezentandu-si argu­mentele. In urma consultarii organizatiei OET, Comitetul permanent pentru constructii isi da avizul fara intarziere.

(2) Tinand seama de avizul Comitetului permanent pentru constructii, Comisia decide sa publice, sa nu pu­blice, sa publice cu restrictii, sa mentina, sa mentina cu restrictii sau sa retraga trimiterile la documentul european de evaluare respectiv, in sau din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Comisia informeaza organizatia OET-urilor despre aceasta si, daca este necesar, solicita revizuirea documentului european de evaluare respectiv.

Articolul 26

Evaluarea tehnica europeana

(1) Evaluarea tehnica europeana este eliberata de un OET, la cererea unui fabricant, pe baza unui document european de evaluare stabilit in conformitate cu dispo­zitiile articolului 21 si cu anexa II.

Cu conditia existentei unui document european de evaluare, o evaluare tehnica europeana poate fi elibe­rata chiar si in cazul in care s-a emis un mandat pentru un standard armonizat. Emiterea este posibila pana la inceperea perioadei de coexistenta, astfel cum este stabilita de Comisie in conformitate cu articolul 17 alineatul (5).

(2) Evaluarea tehnica europeana include performanta declarata, pe niveluri sau clase, sau intr-o descriere, a acelor caracteristici esentiale convenite de fabricant si de OET care primeste cererea de evaluare tehnica europeana, in ceea ce priveste utilizarea preconizata declarata si detaliile tehnice necesare pentru punerea in aplicare a sistemului de evaluare si de verificare a constantei performantei.

(3) Pentru a asigura punerea in aplicare uniforma a prezentului articol, Comisia adopta acte de punere in aplicare in vederea stabilirii formatului evaluarii tehnice europene in conformitate cu procedura mentionata la articolul 64 alineatul (2).

Articolul 27

Niveluri sau clase de performanta

(1) Comisia poate adopta acte delegate in conformitate cu articolul 60 pentru a stabili clase de performanta pentru carac­teristicile esentiale ale produselor pentru constructii.

(2) In cazul in care Comisia a stabilit clase de performanta pentru caracteristicile esentiale ale produselor pentru constructii, organismele europene de standar­dizare utilizeaza clasele respective in standardele armonizate. Organizatia OET-urilor utilizeaza respectivele clase in documentele europene de evaluare atunci cand este cazul.

In cazul in care clasele de performanta definite pentru caracte­risticile esentiale ale produselor pentru constructii nu sunt stabilite de Comisie, ele pot fi stabilite in standarde armonizate de catre organismele europene de standardizare, pe baza unui mandat revizuit.

(3) In cazurile prevazute in mandatele relevante, organismele europene de standardizare stabilesc in standardele armonizate niveluri-prag pentru caracteristicile esentiale si, daca este cazul, pentru utilizarile preconizate, care trebuie respectate de produsele pentru constructii in statele membre.

(4) Atunci cand organismele europene de standar­dizare au stabilit clase de performanta in cadrul unui standard armonizat, organizatia OET-urilor utilizeaza clasele respective in docu­mentele europene de evaluare daca acestea sunt relevante pentru produsul pentru constructii.

Atunci cand acest lucru este considerat oportun, organizatia OET-urilor poate, cu acordul Comisiei si in urma consultarii Comitetului permanent pentru constructii, sa stabileasca in cadrul documentului european de evaluare clase de performanta si niveluri-prag pentru caracteristicile esentiale ale unui produs pentru constructii, in limitele utilizarii preconizate a acestuia, astfel cum a fost prevazuta de fabricant.

(5) Comisia poate adopta acte delegate in conformitate cu articolul 60 pentru a stabili conditiile in care se considera ca un produs pentru constructii se incadreaza intr-un anumit nivel sau clasa de performanta fara incercari sau fara incercari supli­mentare.

In cazul in care aceste conditii nu sunt stabilite de Comisie, ele pot fi stabilite in standarde armonizate de organismele europene de standardizare, pe baza unui mandat revizuit.

(6) Atunci cand Comisia a stabilit sisteme de clasificare in conformitate cu alineatul (1), statele membre pot stabili nive­lurile sau clasele de performanta care trebuie respectate de produsele pentru constructii in ceea ce priveste caracteristicile lor esentiale numai in conformitate cu sistemele de clasificare respective.

(7) Organismele europene de standardizare si organizatia OET-urilor respecta necesitatile in materie de reglementare ale statelor membre atunci cand stabilesc nivelurile-prag sau clasele de performanta.

Articolul 28

Evaluarea si verificarea constantei performantei

(1) Evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii in ceea ce priveste caracteristicile lor esentiale se efectueaza in conformitate cu unul dintre sistemele mentionate in anexa V.

(2) Prin acte delegate in conformitate cu articolul 60, Comisia stabileste si poate revizui, tinand seama in special de efectele asupra sanatatii si sigurantei oamenilor si asupra mediului, ce sistem sau sisteme se aplica unui anumit produs pentru constructii sau unei familii de produse pentru constructii sau unei anumite caracteristici esentiale. In acest sens, Comisia tine seama, de asemenea, de documentatiile referitoare la expe­rienta acumulata transmise de autoritatile nationale, in ceea ce priveste supravegherea pietei.

Comisia alege sistemul sau sistemele cel mai putin costisitoare, care respecta toate cerintele fundamentale aplicabile construc­tiilor.

(3) Sistemul sau sistemele astfel alese sunt indicate in mandatele de standardizare armonizata si in specificatiile tehnice armonizate.

(Va urma)

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 82 – iunie 2012, pag. 34Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2012/06/02/regulamentul-ue-nr-3052011-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-9-martie-2011-de-stabilire-a-unor-conditii-armonizate-pentru-comercializarea-produselor-pentru-constructii-si-de-abrogare-2/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.