«

»

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (IV)

Share

(Urmare din numarul anterior)

 

CAPITOLUL V

ORGANISMELE DE EVALUARE TEHNICA

Articolul 29

Desemnarea, monitorizarea si evaluarea OET

(1) Statele membre pot desemna OET pe teritoriile lor, in special pentru una sau mai multe categorii de produse enumerate in tabelul 1 din anexa IV.

Statele membre care au desemnat un OET comunica celorlalte state membre si Comisiei numele si adresa OET si categoria de produse pentru care OET respectiv este desemnat.

(2) Comisia pune la dispozitia publicului, prin mijloace elec­tronice, lista OET-urilor, indicand categoriile de produse pentru care acestea sunt desemnate, vizand sa asigure cel mai inalt nivel de transparenta posibil.

Comisia pune la dispozitia publicului orice actualizare a listei respective.

(3) Statele membre monitorizeaza activitatile si competentele OET pe care le-au desemnat si le evalueaza in functie de criteriile respective prezentate in tabelul 2 din anexa IV.

Statele membre informeaza Comisia cu privire la procedurile lor nationale de desemnare a OET, cu privire la monitorizarea acti­vitatii si a competentelor lor si cu privire la orice modificari ale acestora.

(4) Comisia adopta ghiduri pentru desfasurarea eva­luarii OET, in urma consultarii Comitetului permanent pentru constructii.

Articolul 30

Cerintele referitoare la OET

(1) OET efectueaza evaluari si elibereaza evaluari tehnice europene intr-un domeniu de produse pentru care a fost desemnat.

OET indeplineste cerintele mentionate in tabelul 2 din anexa IV, in limitele mandatului pentru care a fost desemnat.

(2) OET pune la dispozitia publicului organigrama sa, precum si numele membrilor organelor sale interne cu rol deci­zional.

(3) Atunci cand un OET nu mai indeplineste cerintele mentionate la alineatul (1), statul membru retrage desemnarea pentru OET respectiv in ceea ce priveste domeniul de produse relevant si informeaza Comisia si celelalte state membre cu privire la aceasta.

Articolul 31

Coordonarea OET

(1) OET stabilesc o organizatie destinata evaluarilor tehnice.

(2) Organizatia OET-urilor este considerata un orga­nism care urmareste un obiectiv de interes european general, in sensul articolului 162 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamen­tului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene.

(3) Obiectivele comune de cooperare si conditiile adminis­trative si financiare referitoare la subventiile acordate pentru organizatia OET-urilor pot fi definite intr-un acord-cadru de parteneriat semnat de Comisie si de organizatia respectiva, conform Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene (regu­lamentul financiar) si Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2342/2002. Parlamentul European si Consiliul sunt informate cu privire la incheierea unui astfel de acord.

(4) Organizatia OET-urilor indeplineste cel putin urmatoarele sarcini:

(a) organizeaza coordonarea OET si, daca este necesar, asigura cooperarea si consultarea cu alte parti interesate;

(b) asigura faptul ca OET fac schimburi de bune practici pentru a promova o mai mare eficienta si pentru a furniza servicii de mai buna calitate sectorului;

(c) coordoneaza aplicarea procedurilor mentionate la articolul 21 si in anexa II si furnizeaza sprijinul necesar in acest scop;

(d) elaboreaza si adopta documente europene de evaluare;

(e) informeaza Comisia cu privire la orice problema legata de pregatirea documentelor europene de evaluare si orice aspect legat de interpretarea normelor de procedura mentionate la articolul 21 si in anexa II si recomanda Comisiei imbunatatiri pe baza experientei acumulate;

(f) comunica orice observatii referitoare la un OET care nu isi indeplineste sarcinile in conformitate cu procedurile stabilite la articolul 21 si in anexa II Comisiei si statului membru care a desemnat OET respectiv;

(g) se asigura ca documentele europene de evaluare adoptate si trimiterile la evaluarile tehnice europene sunt mentinute la dispozitia publicului.

Pentru indeplinirea acestor sarcini, organizatia OET-urilor dispune de un secretariat.

(5) Statele membre se asigura ca OET contribuie cu resurse financiare si umane la organizatia OET-urilor.

Articolul 32

Finantare din partea Uniunii

(1) Organizatiei OET-urilor i se poate acorda finantare din partea Uniunii pentru indeplinirea sarcinilor prevazute la articolul 31 alineatul (4).

(2) Sumele alocate pentru sarcinile mentionate la articolul 31 alineatul (4) se stabilesc anual de catre autoritatea bugetara, in limitele cadrului financiar in vigoare.

Articolul 33

Modalitati de finantare

(1) Finantarea din partea Uniunii se furnizeaza, fara procedura de ofertare, organizatiei OET-urilor pentru desfa­surarea sarcinilor mentionate la articolul 31 alineatul (4) pentru care se pot acorda subventii in conformitate cu regula­mentul financiar.

(2) Activitatile secretariatului organizatiei OET-urilor, mentionate la articolul 31 alineatul (4), pot fi finantate pe baza unor subventii de functionare. In cazul reinnoirii, subventiile pentru functionare nu sunt reduse automat.

(3) Acordurile de subventionare pot autoriza finan­tarea forfetara a costurilor generale ale beneficiarului cu pana la 10 % din totalul eligibil al costurilor directe ale actiunilor, cu exceptia cazurilor in care costurile indirecte ale beneficiarului sunt acoperite printr-o subventie de functionare finantata din bugetul general al Uniunii.

Articolul 34

Gestionare si monitorizare

(1) Sumele alocate stabilite de catre autoritatea bugetara pentru finantarea sarcinilor mentionate la articolul 31 alineatul (4) pot acoperi, de asemenea, cheltuielile administrative referitoare la pregatire, monitorizare, inspectie, auditare si evaluare, necesare in mod direct pentru atingerea obiectivelor prezentului regulament si, in special, studii, intruniri, activitati de informare si publicare, cheltuieli referitoare la retelele infor­matice pentru schimbul de informatii si orice alte cheltuieli pentru asistenta administrativa si tehnica pe care Comisia le poate utiliza pentru activitatile legate de elaborarea si adoptarea documentelor europene de evaluare si de eliberarea evaluarilor tehnice europene.

(2) Comisia evalueaza relevanta sarcinilor mentio­nate la articolul 31 alineatul (4) care beneficiaza de finantare din partea Uniunii prin prisma cerintelor politicilor si ale legislatiei Uniunii si informeaza Parlamentul European si Consiliul cu privire la rezultatul respectivei evaluari pana la 1 ianuarie 2017 si ulterior o data la patru ani.

Articolul 35

Protectia intereselor financiare ale Uniunii

(1) Comisia se asigura ca, atunci cand actiunile finantate in temeiul prezentului regulament sunt puse in aplicare, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate prin aplicarea de masuri preventive impotriva fraudei, coruptiei si altor activitati ilegale, prin controale efective si prin recuperarea oricaror sume achitate in mod necuvenit si, in cazul in care sunt detectate nereguli, prin aplicarea de sanctiuni efective, proportionale si cu efect disuasiv, in conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele si inspectiile la fata locului efectuate de Comisie in scopul protejarii intereselor financiare ale Comunitatilor Europene impotriva fraudei si a altor abateri si Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parla­mentului European si al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigatiile efectuate de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF).

(2) Pentru actiunile finantate in temeiul prezentului regu­lament, notiunea de neregula mentionata la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 inseamna orice incalcare a unei dispozitii de drept al Uniunii sau orice incalcare a unei obligatii contractuale, rezultate in urma unei actiuni sau a unei omisiuni din partea unui operator economic, care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii sau a bugetelor gestionate de catre aceasta, din cauza unei cheltuieli nejustificate.

(3) Orice acorduri sau contracte ce decurg din prezentul regulament prevad monitorizarea si controale financiare efectuate de catre Comisie sau de catre oricare dintre reprezen­tantii sai autorizati, precum si audituri efectuate de Curtea de Conturi, aceste activitati putand fi desfasurate la fata locului, daca este necesar.

 

CAPITOLUL VI

PROCEDURI SIMPLIFICATE

Articolul 36

Utilizarea documentatiei tehnice adecvate

(1) Cand stabileste produsul-tip, fabricantul poate inlocui incercarea de tip sau calcularea de tip printr-o documentatie tehnica adecvata care demonstreaza ca:

(a) pentru una sau mai multe dintre caracteristicile esentiale ale produsului pentru constructii pe care fabricantul il introduce pe piata, se considera ca produsul atinge un anumit nivel sau clasa de performanta fara incercare ori calculare sau fara incercare ori calculare suplimentare, in conformitate cu conditiile mentionate in specificatiile tehnice armonizate relevante sau intr-o decizie a Comisiei;

(b) produsul pentru constructii care face obiectul unui standard armonizat si pe care fabricantul il introduce pe piata corespunde produsului-tip al altui produs pentru constructii, fabricat de un alt fabricant si incercat deja in conformitate cu standardul armonizat relevant. Cand aceste conditii sunt indeplinite, fabricantul este indreptatit sa declare performanta corespunzatoare tuturor sau unora din rezul­tatele incercarii acestui alt produs. Fabricantul poate utiliza rezultatele incercarii obtinute de un alt fabricant doar dupa ce a obtinut o autorizatie de la acel fabricant, care este in continuare responsabil de acuratetea, fiabilitatea si consecventa rezultatelor incercarii respective; sau

(c) produsul pentru constructii care face obiectul unei speci­ficatii tehnice armonizate si pe care fabricantul il introduce pe piata este un sistem fabricat din componente, pe care fabricantul il asambleaza in mod cores­punzator, conform unor instructiuni precise date de furnizorul unui astfel de sistem sau al componentelor acestuia, care a incercat deja una sau cateva dintre caracteristicile esentiale ale sistemului sau ale componentei respective, in confor­mitate cu specificatia tehnica armonizata relevanta. Cand aceste conditii sunt indeplinite, fabricantul este indreptatit sa declare performanta corespunzatoare tuturor sau unora dintre rezultatele incercarii sistemului sau a componentei care i s-au furnizat. Fabricantul poate utiliza rezultatele incercarii obtinute de un alt fabricant sau furnizor de sistem doar dupa ce a obtinut o autorizatie de la respectivul fabricant sau furnizor de sistem, care este in continuare respon­sabil de acuratetea, fiabilitatea si stabilitatea rezul­tatelor incercarii respective.

(2) Daca produsul pentru constructii mentionat la alineatul (1) apartine unei familii de produse pentru constructii pentru care sistemul aplicabil de evaluare si verificare a constantei performantei este reprezentat de sistemul 1+ sau 1, astfel cum se mentioneaza in anexa V, documentatia tehnica adecvata mentionata la alineatul (1) se verifica de catre un organism notificat de certificare a produselor, astfel cum se mentioneaza in anexa V.

Articolul 37

Utilizarea unor proceduri simpli­ficate de catre microintreprinderi

Microintreprinderile care fabrica produse pentru constructii care fac obiectul unui standard armonizat pot inlocui determinarea produsului-tip pe baza incercarii de tip pentru sistemele apli­cabile 3 si 4, astfel cum se pre­zinta in anexa V, prin metode diferite de cele cuprinse in standardul armonizat aplicabil. Respectivii fabricanti pot de asemenea trata produsele pentru constructii carora li se aplica sistemul 3 in conformitate cu dispozitiile pentru sistemul 4. Atunci cand un fabricant utilizeaza respectivele proceduri simplificate, fabricantul trebuie sa demonstreze conformitatea produsului pentru constructii cu cerintele aplicabile prin intermediul unei documentatii tehnice specifice si sa demonstreze echivalenta procedurilor utilizate cu cele prevazute in specificatiile tehnice armonizate.

Articolul 38

Alte proceduri simplificate

(1) Pentru produsele pentru constructii reglementate de un standard armonizat si care sunt fabricate in mod individual sau la comanda, care nu sunt realizate intr-un proces de productie in serie, ca raspuns la o comanda specifica si care sunt instalate intr-o singura constructie identificata, partea de evaluare a performantei din sistemul aplicabil, astfel cum este prevazut in anexa V, poate fi inlocuita de fabricant cu documentatia tehnica specifica ce demonstreaza respectarea de catre produsul respectiv a cerintelor aplicabile, precum si echivalenta procedurilor utilizate cu cele prevazute in specificatiile tehnice armonizate.

(2) Daca produsul pentru constructii mentionat la alineatul (1) apartine unei familii de produse pentru constructii pentru care sistemul aplicabil de evaluare si verificare a constantei performantei este reprezentat de sistemul 1 + sau 1, astfel cum este prevazut in anexa V, documentatia tehnica specifica este verificata de un organism notificat de certificare a produselor, astfel cum se mentioneaza in anexa V.

(Continuare in numarul viitor)

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 83 – iulie 2012, pag. 32

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2012/07/02/regulamentul-ue-nr-3052011-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-9-martie-2011-de-stabilire-a-unor-conditii-armonizate-pentru-comercializarea-produselor-pentru-constructii-si-de-abrogare-3/

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa de email nu va fi publicata.