«

»

DIRIGINTELE DE SANTIER – reprezentant al investitorului in realizarea investitiilor (III)

Share

In numerele anterioare ale Revistei Constructiilor au fost parcurse acele activitati premergatoare realizarii lucrarilor de constructii cu respectarea cerintelor de calitate definite pe etape obligatoriu a fi parcurse, incepand de la conceperea, proiectarea, pregatirea executarii lucrarilor si continuand, in acest numar al publicatiei noastre, cu executarea lucrarilor si receptia acestora. In toate aceste faze se implica, in mod autorizat, dirigintele de specialitate care, prin responsabilitatile pe care le are, raspunde fata de cei pe care ii reprezinta. Desigur ca atributiile acestuia nu sunt limitative si nu se rezuma la cele prezentate pana in prezent, cat si in conti­nuarea acestui subiect.

Obligatiile functionale, stabilite contractual cu investitorul, rezida din legile care guverneaza acest important domeniu; de aceea, dirigintele de santier trebuie sa fie, permanent, in pas cu toate prevederile normative de profil, publicate, revizuite sau abrogate. In felul acesta, ca si un medic, el este la zi cu noutatile legislative, cu cele din domeniul materialelor de constructii, al instalatiilor, al utilajelor si nu numai, putand diagnostica oricand, corect, o constructie tocmai pentru ca detine informatia.

 

Responsabilitatile dirigintilor de santier in perioada executarii lucrarilor

Pentru a putea intelege aceasta etapa, trebuie rea­mintit ca dirigintele de santier a parcurs toate fazele descrise anterior: existenta proiectului verificat tehnic pe partea de calitate, intrarea in posesia tuturor avizelor si acordurilor impuse in certificatul de urbanism, document care prezinta solicitantului acele date strict legate de regimul juridic, economic si tehnic al terenului si constructiei, autorizatia de construire care, de asemenea, reprezinta documentul decisiv pentru a se putea incepe lucrarile de construire conform cu specificatiile acesteia.

Ocolirea uneia dintre aceste faze de catre investitor este aspru pedepsita, in baza Legii nr. 50/1991 si Legii nr. 10/1995, revizuite, pornind de la pedepse penale si ajungand pana la aplicarea de sanctiuni contraven­tionale, cu masuri severe de intrare in legalitate.

Dirigintele de santier are, asadar, alaturi: contractul sau incheiat cu beneficiarul lucrarii, documentele de contractare a lucrarilor (beneficiar/constructor), proiectul de executie, caietele de sarcini, reglementarile tehnice in vigoare, autorizatia de construire si deja infiintata evidenta a dosarelor, pe tipuri de documente, semnate de cei nominalizati in formularele care se completeaza pe tot timpul executiei lucrarilor. Aceste formulare vizeaza obligatoriu: predarea-primirea amplasamentului si bornelor de repere, inceperea lucrarilor, trasarea lucrarilor, receptia terenului de fundare, consemnarea lucrarilor care devin ascunse, controlul calitatii acestora in fazele determinante, receptia calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari, controlul aspectului betonului dupa decofrare, receptia fundatiilor si structurii de rezistenta, note de constatare de remediere a deficientelor, condica de betoane, prelevarea probelor de sudare, certificatele de calitate ale materialelor, agrementele tehnice (dupa caz), rezultate ale incercarilor de laborator etc.

In functie de specificatiile continutului formularelor tipizate, acestea sunt semnate de beneficiar, proiectant, constructor, geotehnician, reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii, al Enel (sau similari), al Radet, Gaze si alti reprezentanti solicitati, dupa cum impune situatia ivita pe parcurs.

Pe timpul derularii lucrarilor, dirigintele verifica res­pectarea tehnologiei de executie a acestora precizata in proiect, in scopul asigurarii nivelului calitativ indicat in documentatia amintita, in contract si in specificatiile tehnice in vigoare. In acest sens, unele reglementari tehnice interzic folosirea de lucratori neautorizati pentru anumite categorii de lucrari ca de exemplu: alimentari cu gaze naturale, instalatii electrice, apa/canal, sudori, macaragii, legatori de sarcina, la care participa numai personal autorizat.

Pe masura ce apar pe santier materialele necesare continuarii lucrarilor, dirigintele de santier face receptia calitativa a acestora, totul consemnandu-se in procese-verbale, indosariaza certificatele de calitate, declaratiile de conformitate a calitatii materialelor, rapoartele de neconformitate, avand asumata raspunderea, sub semnatura, a constructorului sau, dupa caz, a furnizorului de materiale.

Este de preferat ca, de la inceput, din spirit organizatoric, dirigintele sa instituie un sistem propriu de identificare rapida a tuturor documentelor acumulate pentru a lucra mai usor cu ele, atunci cand situatiile cer o revedere imediata a unora dintre acestea. La apropierea termenului de verificare in fazele determinante, participa la intocmirea documentului incheiat de reprezentantul din teritoriu al I.S.C., acesta, la randu-i, fiind convocat, din timp, de catre constructor.

In anumite situatii constructorul trebuie sa asigure, la cerere, manopera, utilajele si diverse materiale pentru examinari, testari, masurari. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de executant, daca acest lucru este stipulat in contract, altfel suportarea cheltuielilor se rasfrange asupra investitorului. Si pentru ca a venit vorba despre cheltuieli, dirigintele de santier are obligatia de a urmari la executant graficul de executie a lucrarilor, programul de asigurare a calitatii si de a le admite la plata numai pe cele executate calitativ si in cantitatile reale masurate. Atunci cand solutiile elaborate de proiectant nu sunt respectate, solicita constructorului (executan­tului) sistarea executiei, refacerea lucrarilor executate necorespunzator, dar numai in baza deciziilor luate de catre proiectant, avizand dispozitiile de santier emise de acesta.

O activitate deosebit de importanta pentru dirigintele de santier in aceasta perioada este aceea a preluarii de la executant si proiectant a documentelor in baza carora constituie si completeaza Cartea tehnica a constructiei, conform HGR nr.273/14 iunie 1994. La terminarea lucra­rilor urmareste dezafectarea organizarii de santier si preda detinatorului terenul.

 

Raspunderile dirigintilor de santier la receptia lucrarilor

Constituirea comisiei de receptie si activitatea pe care aceasta o desfasoara sunt explicate detaliat in HGR nr.273/94 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Dirigintele de specialitate isi asuma raspunderea de a asigura secretariatul receptiei (inclusiv  intocmirea docu­mentatiei pentru receptie) punand la dispozitia membrilor comisiei documentele care reflecta activitatea de urmarire si asigurare a calitatii pe timpul realizarii investitiei; proiectul si toate demersurile facute de acesta pe timpul executiei lucrarilor, precum si alte documentatii intocmite in baza legislatiei in vigoare.

Atat pe timpul verificarii acestora de catre comisie, cat si la observarea in teren, dirigintele noteaza si rezolva observatiile facute de participanti, intocmai si la ter­menele inscrise. La final, preda investitorului (beneficiarului) dosarele cu actele de receptie, intreaga docu­mentatie tehnico-economica a constructiei impreuna cu Cartea tehnica a constructiei.

In perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala, dirigintele rezolva observatiile cuprinse in anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult 90 de zile de la acceptarea investitiei de catre proprietar.

Oricare dintre obligatiile contractuale nerespectate de executant sunt notificate, spre stiinta acestuia si desigur, remedierea pe cheltuiala lui a deficientelor aparute in perioada de garantie, daca acestea nu cores­pund clauzelor contractuale.

La receptia finala (conform termenului contractual acceptat de investitor/executant), dirigintele preda Cartea tehnica a constructiei completata la zi (si preluata pentru urmarirea in continuare pe toata perioada de existenta a acesteia) detinatorului de drept. In prezent activitatea amintita este reglementata de HG. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, avand ca temei art. 38 din Legea nr. 10/1995.

Urmarirea curenta si urmarirea speciala se efec­tueaza de catre un responsabil numit de beneficiar in cadrul activitatii complexe de mentenanta. In multe dintre institutii o astfel de organizare lipseste cu desavarsire, putine fiind acelea in care beneficiarul are angajata o persoana cu specialitatea inginer constructor.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 84 – august 2012, pag. 44

 

Autor:
ing. Constantin Traian RadanDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2012/08/06/dirigintele-de-santier-reprezentant-al-investitorului-in-realizarea-investitiilor-iii/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.