«

»

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (V)

Share

(Urmare din numarul anterior)

 

CAPITOLUL VII

AUTORITATILE DE NOTIFICARE SI ORGANISMELE NOTI­FICATE

Articolul 39

Notificarea

Statele membre informeaza Comisia si celelalte state membre cu privire la organismele autorizate sa indepli­neasca sarcini in calitate de terte parti in procesul de evaluare si de verificare a constantei performantei in temeiul prezentului regulament (denumite in continuare „organisme notificate”).

Articolul 40

Autoritatile de notificare

(1) Statele membre desemneaza o autoritate de notificare care este responsabila de instituirea si efectuarea procedurilor necesare pentru evaluarea si notificarea organismelor care necesita a fi autorizate in vederea indeplinirii sarcinilor care le revin in calitate de parti terte in procesul de evaluare si verificare a constantei performantei in sensul prezentului regulament, precum si de monitorizarea organismelor notificate, inclusiv conformitatea acestora cu articolul 43.

(2) Statele membre pot decide ca evaluarea si monitorizarea mentionate la alineatul (1) sa fie efectuate de organismele lor nationale de acreditare in sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 si in conformitate cu acesta.

(3) In cazul in care autoritatea de notificare deleaga sau incredinteaza intr-un alt mod evaluarea, notificarea sau monito­rizarea mentionate la alineatul (1) unui orga­nism care nu reprezinta o entitate guvernamentala, respectivul organism este o persoana juridica care se conformeaza, mutatis mutandis, cerintelor stabilite la articolul 41. In plus, acesta dispune de modalitati de com­pensare a raspunderilor care decurg din acti­vitatile sale.

(4) Autoritatea de notificare isi asuma intreaga raspundere pentru sarcinile indeplinite de organismul mentionat la alineatul (3).

Articolul 41

Cerinte referitoare la autoritatile de notificare

(1) Autoritatea de notificare se stabileste astfel incat sa nu intervina conflictele de interese cu organismele notificate.

(2) Autoritatea notificatoare este astfel organizata si admi­nistrata incat garanteaza obiectivitatea si impartialitatea activi­tatilor sale.

(3) Autoritatea de notificare este astfel organizata incat fiecare decizie referitoare la notificarea organis­mului care trebuie autorizat sa efectueze, in calitate de terta parte, sarcini apartinand procesului de evaluare si verificare a constantei performantelor sa fie luata de persoane competente, altele decat cele care au efectuat evaluarea.

(4) Autoritatea de notificare nu ofera sau presteaza nicio activitate sau serviciu de consultanta efectuate in mod curent, pe baze comerciale sau de competitivitate, de catre organismele notificate.

(5) Autoritatea de notificare salvgardeaza confiden­tialitatea informatiilor obtinute.

(6) Autoritatea de notificare are la dispozitie personal competent suficient pentru indeplinirea corespunzatoare a sarcinilor sale.

Articolul 42

Obligatia de informare a statelor membre

Statele membre informeaza Comisia cu privire la procedurile lor nationale pentru evaluarea si notificarea organismelor care trebuie autorizate sa efectueze, in calitate de terta parte, sarcini apartinand procesului de evaluare si verificare a constantei performantelor, pentru monitorizarea organismelor notificate, precum si cu privire la modificarile aduse acestora.

Comisia pune la dispozitia publicului informatiile respective.

Articolul 43

Cerinte referitoare la organismele notificate

(1) In scopul notificarii, un organism notificat inde­plineste cerintele prevazute la alineatele (2)-(11).

(2) Un organism notificat este infiintat in baza legislatiei nationale si are personalitate juridica.

(3) Un organism notificat este un organism tert, independent de organizatia sau de produsul pentru constructii pe care il evalueaza.

Un organism care apartine unei asociatii de firme sau federatii profesionale care reprezinta intreprinderi implicate in proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau intretinerea produselor pentru constructii pe care le evalueaza, poate fi considerat, cu conditia demonstrarii independentei sale si a absentei oricarui conflict de interese, a fi un astfel de organism.

(4) Un organism notificat, conducerea generala a acestuia si personalul responsabil cu indeplinirea sarcinilor care le revin in calitate de parte terta in procesul de evaluare si verificare a constantei performantei nu este proiectantul, fabricantul, furnizorul, montatorul, cumparatorul, proprietarul, utilizatorul sau responsabilul cu intretinerea produselor pentru constructii pe care le evalueaza, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre partile respective. Aceasta nu impiedica utilizarea produselor evaluate care sunt necesare functionarii organismului notificat sau utilizarea produselor in sco­puri personale.

Un organism notificat, conducerea generala a acestuia si personalul responsabil cu indeplinirea sarcinilor care le revin in calitate de parte terta in procesul de eva­luare si verificare a constantei performantei nu pot fi direct implicati in proiectarea, fabricarea sau construirea, comercializarea, instalarea, utilizarea sau intre­tinerea produselor pentru constructii respective, si nu pot reprezenta partile angajate in activitatile respective. Ei nu se vor angaja in nicio activitate care poate fi in conflict cu inde­pendenta capacitatii de judecata sau integritatea lor in contextul activitatilor fata de care au fost notificati. Aceste dispozitii se aplica in special servi­ciilor de consultanta.

Organismul notificat se asigura ca activitatile filialelor sale sau ale subcontractantilor sai nu afecteaza confidentialitatea, obiec­tivitatea si impartialitatea activitatilor sale de evaluare si veri­ficare.

(5) Organismul notificat si personalul acestuia indeplinesc sarcinile care le revin in calitate de parte terta in procesul de evaluare si verificare a constantei performantei la cel mai inalt grad de integritate profesionala si de competenta tehnica necesara in domeniul respectiv si trebuie sa fie liberi de orice presiuni si stimulente, indeosebi financiare, care le-ar putea influenta capacitatea de judecata sau rezultatele activitatilor lor de evaluare si verificare, in special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane interesate de rezultatele activitatilor in cauza.

(6) Organismul notificat este in masura sa indepli­neasca toate sarcinile care ii revin in calitate de terta parte in procesul de evaluare si verificare a constantei performantei care i-a fost incredintat in conformitate cu anexa V si cu privire la care a fost notificat, indiferent daca sarcinile respective sunt indeplinite de insusi organismul notificat sau in numele sau si sub respon­sabilitatea sa.

In orice moment, pentru fiecare sistem de evaluare si verificare a constantei performantei si pentru fiecare cate­gorie de produse pentru constructii, caracteristicile esentiale si sarcini cu privire la care este notificat, orga­nismul notificat dispune de:

(a) personalul necesar, inzestrat cu cunostinte tehnice si expe­rienta suficienta si adecvata pentru a efectua sarcinile care ii revin in calitate de parte terta in procesul de evaluare si verificare a constantei performantei;

(b) descrierile necesare de proceduri conform carora se efec­tueaza evaluarea performantei, garantand transparenta si posibilitatea reproducerii acestor proceduri. Organismul notificat dispune de politici si proceduri adecvate care permit distinctia intre sarcinile pe care le indeplineste in calitate de organism notificat si alte activitati;

(c) procedurile necesare pentru a-si desfasura activitatea tinand seama de dimensiunea unei intreprinderi, domeniul de acti­vitate si structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei utilizate pentru produse, precum si de caracterul de serie sau de masa al procesului de productie.

Un organism notificat are mijloacele necesare pentru a indeplini in mod corespunzator sarcinile tehnice si administrative legate de activitatile pentru care este notificat si are acces la toate echipamentele sau facilitatile necesare.

(7) Personalul responsabil de efectuarea activitatilor, cu privire la care organismul a fost notificat, poseda urmatoarele:

(a) instruire tehnica si profesionala temeinica, care sa acopere toate sarcinile care ii revin ca parte terta in procesul de evaluare si verificare a constantei performantei, in domeniul relevant pentru care organismul a fost notificat;

(b) cunoastere satisfacatoare a cerintelor evaluarilor si verifi­carilor pe care le efectueaza si autoritate corespun­zatoare in vederea efectuarii unor astfel de activitati;

(c) cunoastere si intelegere adecvate a standardelor armonizate aplicabile si a dispozitiilor relevante ale regulamentului;

(d) abilitatea necesara pentru a intocmi certificate, evidente si rapoarte, necesare pentru a demonstra ca evaluarile si veri­ficarile au fost efectuate.

(8) Se garanteaza impartialitatea organismului notificat, a conducerii sale generale si a personalului de eva­luare al acestuia.

Remunerarea personalului de conducere general si a perso­nalului de evaluare al organismului notificat nu depinde de numarul de evaluari efectuate sau de rezultatele acestor evaluari.

(9) Un organism notificat incheie o asigurare de raspundere, cu exceptia situatiilor in care raspunderea este asumata de statul membru, in conformitate cu legis­latia nationala, sau insusi statul membru este direct responsabil de evaluarea si/sau verificarea efectuata.

(10) Personalul organismului notificat este obligat sa pastreze secretul profesional referitor la toate informatiile obtinute in cursul indeplinirii sarcinilor sale in temeiul anexei V, exceptie facand relatia cu autoritatile administra­tive competente ale statului membru in care sunt indeplinite activitatile sale. Drep­turile de autor sunt protejate.

(11) Organismul notificat participa la, sau garanteaza ca personalul sau de evaluare este informat de, activi­tatile de stan­dardizare relevante si la activitatile grupului de coordonare a organismelor notificate infiintat in temeiul prezentului regu­lament si aplica, sub forma unor directive generale, deciziile si documentele produse ca rezultat al activitatii grupului respectiv.

Articolul 44

Prezumtia de conformitate

Atunci cand un organism notificat care urmeaza sa fie autorizat sa efectueze, in calitate de terta parte, sarcini apartinand procesului de evaluare si verificare a constantei performantelor demonstreaza ca respecta criteriile prevazute in standardele armonizate relevante sau in parti ale acestora, ale caror trimiteri au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se presupune ca acesta se conformeaza cerintelor prevazute la articolul 43 in masura in care standardele armo­nizate aplicabile acopera aceste cerinte.

Articolul 45

Filiale si subcontractanti ai organismelor notificate

(1) In cazul in care un organism notificat subcontracteaza sarcini specifice legate de sarcinile care ii revin, in calitate de terta parte, in procesul de evaluare si verificare a constantei performantei sau recurge la servi­ciile unei filiale, acesta garanteaza ca subcontractantul sau filiala indeplinesc cerintele prevazute la articolul 43 si informeaza in consecinta autoritatea de notificare.

(2) Organismul notificat isi asuma intreaga respon­sabilitate pentru sarcinile indeplinite de subcontractanti sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.

(3) Activitatile pot fi subcontractate sau indeplinite de o filiala doar cu acordul clientului.

(4) Organismul notificat pune la dispozitia autoritatii de noti­ficare documentele relevante privind evaluarea calificarilor oricarui subcontractant sau ale filialei si privind sarcinile inde­plinite de acestea in temeiul anexei V.

Articolul 46

Utilizarea de echipamente in afara laboratorului de incercari al organismului notificat

(1) La cererea fabricantului si in cazul in care exista justificare de natura tehnica, economica sau logistica, organismele noti­ficate pot decide sa efectueze incercarile mentionate in anexa V, pentru sistemele de evaluare si verificare a constantei perfor­mantei 1+, 1 si 3, sau pot decide ca aceste incercari sa fie efectuate sub supravegherea lor, fie in fabricile care utilizeaza echipamentele de incercare ale laboratorului intern al fabri­cantului fie, cu consimtamantul prealabil al fabricantului, intr-un laborator extern, utilizand echipamentele de incercare ale laboratorului respectiv.

Organismele notificate care efectueaza astfel de incercari sunt desemnate in mod specific ca avand competenta de a desfasura activitati in afara propriilor echipamente de incercare acreditate.

(2) Inainte de efectuarea incercarilor respective, organismul notificat verifica daca sunt indeplinite cerin­tele metodei de incercare si evalueaza daca:

(a) echipamentul de incercare are un sistem de calibrare adecvat si daca este asigurata trasabilitatea masuratorilor;

(b) este asigurata calitatea rezultatelor incercarii.

Articolul 47

Cererea de notificare

(1) Un organism care necesita a fi autorizat pentru inde­plinirea sarcinilor care ii revin in calitate de terta parte in procesul de evaluare si verificare a constantei performantei prezinta o cerere de notificare autoritatii de notificare a statului membru in care este infiintat.

(2) Cererea este insotita de o descriere a activitatilor de efectuat, a procedurilor de evaluare si/sau de verificare pentru care organismul se considera a fi competent, de un certificat de acreditare, in cazul in care acesta exista, eliberat de organismul national de acre­ditare in sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008, care atesta ca organismul indeplineste cerintele prevazute la articolul 43.

(3) In cazul in care organismul in cauza nu poate prezenta un certificat de acreditare, el prezinta autoritatii de notificare toate documentele justificative necesare pentru verificarea, recu­noasterea si monitorizarea regulata a conformitatii cu cerintele prevazute la articolul 43.

Articolul 48

Procedura de notificare

(1) Autoritatile de notificare pot notifica numai organis­mele care au indeplinit cerintele prevazute la articolul 43.

(2) Acestea notifica Comisia si celelalte state membre, in special folosind instrumentul de notificare electronica elaborat si gestionat de Comisie.

In mod exceptional, in situatiile mentionate la punctul 3 din anexa V, pentru care instrumentul electronic adecvat nu este disponibil, se accepta notificarea in scris.

(3) Notificarea include detalii complete ale functiilor de efectuat, trimiterea la specificatia tehnica armonizata relevanta si, in scopul sistemului prevazut in anexa V, caracteristicile esentiale pentru care organismul este competent.

Totusi, trimiterea la specificatia tehnica armonizata relevanta nu este necesara in cazurile prevazute la punctul 3 din anexa V.

(4) In cazul in care o notificare nu se bazeaza pe un certificat de acreditare mentionat la articolul 47 alineatul (2), autoritatea de notificare prezinta Comisiei si celorlalte state membre docu­mentele justificative care atesta competenta organismului notificat si masurile adoptate pentru a se asigura ca organismul respectiv va fi monitorizat periodic si ca va indeplini in continuare cerintele prevazute la articolul 43.

(5) Organismul in cauza poate indeplini activitatile unui organism notificat numai daca Comisia si celelalte state membre nu au ridicat obiectii in termen de doua saptamani de la notificare, in cazul in care se utilizeaza un certificat de acreditare, sau in termen de doua luni de la notificare in cazul in care nu se utilizeaza acreditarea.

Numai un astfel de organism este considerat un organism notificat in sensul prezentului regulament.

(6) Comisia si celelalte state membre sunt instiintate cu privire la orice modificari relevante ulterioare aduse notificarii.

Articolul 49

Numerele de identificare si listele cu organisme notificate

(1) Comisia atribuie un numar de identificare fiecarui organism notificat.

Comisia atribuie un singur astfel de numar, chiar daca orga­nismul este notificat in baza mai multor acte ale Uniunii.

(2) Comisia pune la dispozitia publicului lista organismelor notificate in temeiul prezentului regulament, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate si activitatile pentru care au fost notificate, in special prin intermediul instrumentului de notificare electronica ela­borat si gestionat de Comisie.

Comisia asigura actualizarea acestei liste.

Articolul 50

Modificari aduse notificarii

(1) In cazul in care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informata ca un organism notificat nu mai indeplineste cerintele prevazute la articolul 43 sau ca acesta nu isi inde­plineste obligatiile, autoritatea de notificare restrictioneaza, suspenda sau retrage notificarea, dupa caz, in functie de gravitatea incalcarii cerin­telor sau a neindeplinirii obligatiilor. Autoritatea de notificare informeaza in consecinta si fara intarziere Comisia si celelalte state membre, in special folosind instrumentul de notificare electronica elaborat si gestionat de Comisie.

(2) In caz de restrictionare, suspendare sau retragere a noti­ficarii sau in cazul in care organismul notificat si-a incetat acti­vitatea, statul membru notificator ia masurile adecvate pentru a se asigura ca dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispozitia autori­tatilor de notificare si de supraveghere a pietei responsabile, la cererea acestora.

Articolul 51

Contestarea competentei organismelor notificate

(1) Comisia investigheaza toate cazurile in care are indoieli sau i se aduce la cunostinta o indoiala cu privire la competenta unui organism notificat sau la continuarea indeplinirii de catre un organism notificat a cerintelor si a responsabilitatilor care ii revin.

(2) Statul membru care a transmis notificarea pre­zinta Comisiei, la cerere, toate informatiile referitoare la baza noti­ficarii sau la mentinerea competentei organismului in cauza.

(3) Comisia se asigura ca toate informatiile sensibile obtinute pe parcursul investigatiilor sale sunt tratate confidential.

(4) In cazul in care constata ca un organism notificat nu indeplineste sau nu mai indeplineste cerintele pentru a fi notificat, Comisia informeaza in consecinta statul membru care a efectuat notificarea si solicita acestuia sa ia masurile corective necesare, inclusiv retragerea notifi­carii, daca este cazul.

Articolul 52

Obligatii operationale pentru organismele notificate

(1) Organismele notificate indeplinesc sarcini in calitate de parti terte, in conformitate cu sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei prevazute in anexa V.

(2) Evaluarile si verificarile constantei performantei se efec­tueaza cu transparenta in ceea ce il priveste pe fabricant si intr-o maniera proportionala, evitand o suprasolicitare nejustificata a operatorilor economici. Organismul de evaluare a conformitatii isi desfasoara activitatea tinand seama in mod corespunzator de dimensiunea unei intreprinderi, domeniul de activitate si structura intreprinderii, de gradul de complexitate a tehnologiei utilizate pentru produse, precum si de caracterul de serie sau de masa al procesului de productie.

Cu toate acestea, in desfasurarea acestor activitati, organismele respecta gradul de rigoare necesar pentru produs in temeiul prezentului regulament, precum si rolul produsului in inde­plinirea tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor.

(3) In cazul in care, pe parcursul inspectiei initiale a fabricii sau al controlului din fabrica al productiei, un organism notificat constata ca fabricantul nu a asigurat constanta perfor­mantelor produsului fabricat, respectivul organism solicita fabri­cantului sa ia masurile corective adecvate si nu ii elibereaza certificatul.

(4) In cazul in care, in cursul activitatii de monito­rizare avand ca scop verificarea constantei performan­telor produsului fabricat, un organism notificat constata ca un produs pentru constructii nu mai are aceeasi performanta cu produsul-tip, el solicita fabricantului sa adopte masurile corective adecvate si, daca e necesar, ii suspenda sau ii retrage certificatul.

(5) In cazul in care nu sunt luate masuri corective sau nu au efectul necesar, organismul notificat restric­tioneaza, suspenda sau retrage orice certificat, dupa caz.

Articolul 53

Obligatia organismelor notificate de a informa

(1) Organismele notificate informeaza autoritatea de noti­ficare:

(a) despre orice refuz, restrictie, suspendare sau retragere a certificatelor;

(b) despre circumstantele care afecteaza scopul si conditiile notificarii;

(c) despre orice solicitare de informatii cu privire la activitati de evaluare si/sau verificare a constantei performantei efectuate pe care au primit-o de la autoritatile de supraveghere a pietei;

(d) la cerere, despre sarcinile care le revin in calitate de parte terta, in conformitate cu sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei, efectuate in limi­tele in care au fost notificati si orice alta activitate efec­tuata, inclusiv activitatile transfrontaliere si cele de subcontractare.

(2) Organismele notificate furnizeaza celorlalte organisme notificate in temeiul prezentului regulament, care indeplinesc sarcini ce le revin in calitate de parte terta, in conformitate cu sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei si pentru produse pentru constructii acoperite de aceeasi speci­ficatie tehnica armonizata, informatii referitoare la chestiuni legate de rezultatele negative si, la cerere, de cele pozitive, ale acestor evaluari si verificari.

Articolul 54

Schimbul de experienta

Comisia prevede organizarea schimbului de experienta intre autoritatile nationale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea.

Articolul 55

Coordonarea organismelor notificate

Comisia se asigura ca exista o coordonare si o coope­rare cores­punzatoare intre organismele notificate in temeiul articolului 39 si ca acestea functioneaza in bune conditii, sub forma unui grup al organismelor notificate.

Statele membre se asigura ca organismele pe care le notifica participa la activitatea grupurilor respective, direct sau prin reprezentanti desemnati, sau ca reprezentantii organismelor notificate urmeaza sa fie informati cu privire la aceste activitati.

(Va urma)

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 84 – august 2012, pag. 46Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2012/08/06/regulamentul-ue-nr-3052011-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-9-martie-2011-de-stabilire-a-unor-conditii-armonizate-pentru-comercializarea-produselor-pentru-constructii-si-de-abrogare-4/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.