«

»

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (VI)

Share

(Urmare din numarul anterior)

 

CAPITOLUL VIII

SUPRAVEGHEREA PIETEI SI PROCEDURILE REFERITOARE LA PROTECTIE

Articolul 56

Procedura de tratare la nivel national a produ­selor de constructie care prezinta un risc

(1) In cazul in care autoritatile de supraveghere a pietei dintr-un stat membru au actionat in temeiul articolului 20 din Regu­lamentul (CE) nr. 765/2008 sau in cazul in care au motive suficiente sa creada ca un produs pentru constructii reglementat de un standard armonizat sau pentru care a fost eliberata o evaluare tehnica europeana nu atinge performanta declarata si prezinta un risc pentru indeplinirea cerintelor fundamentale apli­cabile constructiilor care se afla sub incidenta prezentului regulament, ele fac o evaluare cu privire la produsul in cauza pe baza cerintelor aferente stabilite in prezentul regulament. Operatorii economici relevanti coopereaza cu autoritatile de supraveghere a pietei, in functie de necesitati.

In cazul in care, pe parcursul evaluarii mentionate, autoritatile de supraveghere a pietei constata ca produsul pentru constructii nu este conform cerintelor stabilite in prezentul regulament, acestea solicita de indata operatorului economic relevant sa intreprinda toate actiunile corective adecvate pentru a aduce produsul in conformitate cu acele cerinte, in special cu performanta declarata sau sa retraga produsul de pe piata sau sa il recheme in decursul unei perioade rezonabile, propor­tionala cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea.

Autoritatile de supraveghere a pietei informeaza in consecinta organismul notificat, in cazul in care este implicat un organism notificat.

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplica masurilor mentionate la paragraful al doilea din prezentul alineat.

(2) In cazul in care autoritatile de supraveghere a pietei considera ca neconformitatea nu se limiteaza la teritoriul lor national, acestea informeaza Comisia si celelalte state membre despre rezultatele evaluarii si despre actiunile pe care le-au solicitat a fi intreprinse de operatorul economic.

(3) Operatorul economic se asigura ca sunt intreprinse toate actiunile corective adecvate pentru toate produsele pentru constructii vizate pe care operatorul economic respectiv le-a pus la dispozitie pe piata in cadrul Uniunii.

(4) In cazul in care operatorul economic relevant nu intre­prinde actiunile corective adecvate in decursul perioadei mentionate la al doilea paragraf al alineatului (1), autoritatile de supraveghere a pietei iau toate masurile provizorii necesare pentru a interzice sau restrange accesul la comercializarea produsului pentru constructii pe piata nationala sau pentru a retrage produsul pentru constructii de pe piata respectiva sau a-l rechema.

Autoritatile de supraveghere a pietei informeaza Comisia si celelalte state membre, fara intarziere, cu privire la astfel de masuri.

(5) Informatiile mentionate la alineatul (4) includ toate detaliile disponibile, in special datele necesare pentru a identifica produsul pentru constructii neconform, origi­nea produsului pentru constructii, natura neconformitatii invocate si riscul implicat, natura si durata masurilor nationale luate, precum si punctul de vedere al operatorului economic relevant. In mod particular, autoritatile de supraveghere a pietei indica daca neconformitatea se datoreaza unuia din urmatoarele motive:

(a) neindeplinirea de catre produs a performantei declarate si/sau a cerintelor referitoare la satisfacerea cerintelor funda­mentale aplicabile constructiilor, stabilite in prezentul regu­lament;

(b) deficiente ale specificatiilor tehnice armonizate sau ale docu­mentatiei tehnice specifice.

(6) Statele membre, altele decat statul membru care a initiat procedura, informeaza imediat Comisia si celelalte state membre cu privire la masurile adoptate si orice alte informatii supli­mentare de care dispun referitoare la neconformitatea produsului pentru constructii in cauza, precum si, in caz de dezacord cu masura natio­nala notificata, cu privire la obiectiile lor.

(7) In cazul in care, in termen de cincisprezece zile lucratoare de la primirea informatiilor mentionate la ali­neatul (4), niciun stat membru si nici Comisia nu au formulat nicio obiectie cu privire la o masura provizorie adoptata de un stat membru, referitoare la produsul pentru constructii in cauza, masura respectiva este consi­derata justificata.

(8) Statele membre se asigura ca se iau fara intarziere masuri restrictive adecvate referitoare la produsul pentru constructii in cauza, cum ar fi retragerea produsului de pe piata.

Articolul 57

Procedura de salvgardare la nivelul Uniunii

(1) In cazul in care, la finalizarea procedurii prevazute la articolul 56 alineatele (3) si (4), se ridica obiectii impotriva unei masuri adoptate de un stat membru sau in cazul in care Comisia considera ca o masura nationala este contrara legislatiei Uniunii, Comisia initiaza fara intarziere consultari cu statele membre si cu operatorul sau operatorii economici relevanti si eva­lueaza masura nationala. Pe baza rezultatelor evaluarii respective, Comisia decide daca masura este justificata sau nu.

Comisia adreseaza decizia sa tuturor statelor membre si o comunica imediat acestora si operatorului economic relevant sau operatorilor economici relevanti.

(2) In cazul in care masura nationala este conside­rata justi­ficata, toate statele membre iau masurile necesare pentru a garanta ca produsul pentru constructii neconform este retras de pe pietele lor si informeaza Comisia in consecinta. In cazul in care masura nationala este considerata nejustificata, statul membru in cauza retrage masura.

(3) In cazul in care masura nationala este conside­rata justi­ficata, iar neconformitatea produsului pentru constructii este atribuita unor deficiente ale standardelor armonizate, astfel cum sunt mentionate la articolul 56 alineatul (5) litera (b), Comisia informeaza organismul sau organismele europene de standardizare relevante si sesizeaza comitetul instituit in temeiul articolului 5 din Directiva 98/34/CE. Comitetul respectiv se consulta cu organismul sau organismele europene de standardizare relevante si isi exprima avizul fara intarziere.

In cazul in care masura nationala este considerata justificata, iar neconformitatea produsului pentru constructii este atribuita unor deficiente ale documentului european de evaluare sau ale documentatiei tehnice specifice, astfel cum este mentionat la articolul 56 aline­atul (5) litera (b), Comisia sesizeaza Comitetul permanent pentru constructii si adopta masurile adecvate in consecinta.

Articolul 58

Produsele de constructie conforme care prezinta totusi un risc pentru sanatate si siguranta

(1) In cazul in care un stat membru, in urma desfasurarii unei evaluari in conformitate cu articolul 56 alineatul (1), constata ca, desi un produs pentru constructii este in confor­mitate cu prezentul regulament, acesta prezinta un risc pentru indeplinirea cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, sanatatea sau siguranta persoanelor sau pentru alte aspecte privind protectia interesului public, statul membru solicita ope­ratorului economic respectiv sa ia toate masurile corespun­zatoare pentru a se asigura ca produsul pentru constructii in cauza, in momentul introducerii pe piata, nu mai prezinta respectivul risc sau pentru a retrage produsul pentru constructii de pe piata sau a-l rechema intr-un termen rezonabil, proportional cu natura riscului, indicat de statul membru in cauza.

(2) Operatorul economic se asigura ca sunt intreprinse toate actiunile corective pentru toate produsele pentru constructii vizate pe care operatorul economic respectiv le-a pus la dispozitie pe piata in cadrul Uniunii.

(3) Statul membru informeaza imediat Comisia si celelalte state membre. Informatiile respective includ toate detaliile disponibile, in special datele necesare pentru identificarea produsului pentru constructii respectiv, originea si lantul de distributie aferent produsului, natura riscului implicat, precum si natura si durata masurilor nationale luate.

(4) Comisia initiaza fara intarziere consultari cu statele membre si cu operatorul sau operatorii economici relevanti si evalueaza masurile nationale luate. Pe baza rezultatelor evaluarii respective, Comisia decide daca masura este justificata sau nu si, daca este cazul, propune masuri adecvate.

(5) Comisia adreseaza decizia sa tuturor statelor membre si o comunica imediat acestora si operatorului economic relevant sau operatorilor economici relevanti.

Articolul 59

Neconformitatea formala

(1) Fara a aduce atingere articolului 56, in cazul in care un stat membru constata unul dintre urmatoarele aspecte, acesta solicita operatorului economic relevant sa puna capat neconfor­mitatii in cauza:

(a) marcajul CE a fost aplicat cu incalcarea articolului 8 sau a articolului 9;

(b) marcajul CE nu a fost aplicat, in cazurile in care era necesar in conformitate cu articolul 8 alineatul (2);

(c) fara a aduce atingere articolului 5, declaratia de performanta nu a fost realizata, in cazurile in care era necesara in confor­mitate cu articolul 4;

(d) declaratia de performanta nu a fost realizata in conformitate cu articolele 4, 6 si 7;

(e) documentatia tehnica este fie absenta, fie incompleta.

(2) In cazul in care neconformitatea mentionata la alineatul (1) persista, statul membru ia toate masurile necesare pentru a restrictiona sau interzice accesul pe piata al produsului pentru constructii sau pentru a asigura ca acesta este returnat de la vanzare sau retras de pe piata.

 

CAPITOLUL IX

DISPOZITII FINALE

Articolul 60

Acte delegate

In scopul realizarii obiectivelor prezentului regulament, in special inlaturarea si evitarea restrictiilor privind punerea la dispozitie pe piata a produselor pentru constructii, urmatoarele aspecte sunt delegate Comisiei in conformitate cu articolul 61 si in conditiile prevazute la articolele 62 si 63:

(a) stabilirea, dupa caz, a caracteristicilor esentiale sau a nive­lurilor-prag in cadrul anumitor familii de produse pentru constructii, in legatura cu care, in conformitate cu articolele 3-6, fabricantul trebuie sa declare, in functie de utilizarea preconizata a acestora, pe niveluri sau clase, sau intr-o descriere, performanta produsului fabricantului in momentul in care acesta este introdus pe piata;

(b) conditiile in care o declaratie de performanta poate fi prelucrata electronic, pentru a fi pusa la dispo­zitie pe un site internet in conformitate cu articolul 7;

(c) modificarea perioadei pentru care fabricantul pastreaza documentatia tehnica si declaratia de performanta dupa ce produsul pentru constructii a fost introdus pe piata, in conformitate cu articolul 11, in functie de durata de viata anticipata sau de rolul produsului pentru constructii in constructii;

(d) modificarea anexei II si, dupa caz, adoptarea unor norme de procedura suplimentare in conformitate cu articolul 19 alineatul (3) pentru a asigura respectarea principiilor de la articolul 20 sau aplicarea normelor de procedura prevazute la articolul 21;

(e) adaptarea la progresul tehnic a anexei III, a tabelului 1 din anexa IV si a anexei V;

(f) stabilirea si adaptarea la progresul tehnic a claselor de performanta in conformitate cu articolul 27 alineatul (1);

(g) conditiile in care un produs pentru constructii este considerat a atinge un anumit nivel sau o anumita clasa de performanta fara incercare sau fara incercare supli­mentara in conformitate cu articolul 27 alineatul (5), cu conditia ca indeplinirea cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor sa nu fie pusa in pericol;

(h) adaptarea, stabilirea si revizuirea sistemelor de evaluare si verificare a constantei performantei in conformitate cu articolul 28, referitor la un anumit produs sau familie de produse, ori o anumita caracteristica esentiala, si in confor­mitate cu:

(i) importanta pe care o are produsul sau respectiva carac­teristica esentiala in cadrul cerintelor fundamentale apli­cabile constructiilor;

(ii) natura produsului;

(iii) efectul variabilitatii caracteristicilor esentiale ale produsului pentru constructii in cursul duratei de viata preconizate a produsului; precum si

(iv) susceptibilitatea la defecte in cursul fabricarii produsului.

Articolul 61

Exercitarea delegarii

(1) Competenta de a adopta actele delegate mentionate la articolul 60 este conferita Comisiei pentru o perioada de cinci ani de la 24 aprilie 2011. Comisia prezinta un raport privind delegarea de competente cu cel putin sase luni inainte de incheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competente se prelungeste automat pentru perioade de timp identice, cu exceptia cazului in care Parlamentul European sau Consiliul o revoca, in conformitate cu articolul 62.

(2) De indata ce adopta un act delegat, Comisia il notifica simultan Parlamentului European si Consiliului.

(3) Competenta de a adopta acte delegate este conferita Comisiei in conditiile prevazute la articolele 62 si 63.

Articolul 62

Revocarea delegarii

(1) Parlamentul European sau Consiliul poate revoca in orice moment delegarea de competente mentionata la articolul 60.

(2) Institutia care a initiat o procedura interna pentru a decide daca intentioneaza sa revoce delegarea de competente intreprinde masuri pentru a informa cealalta institutie si Comisia in termen rezonabil inaintea adoptarii deciziei finale, indicand competentele delegate care ar putea face obiectul unei revocari, precum si posibilele motive de revocare.

(3) Decizia de revocare pune capat delegarii competentelor specificate in decizia respectiva. Decizia produce efecte imediat sau de la o data ulterioara, specificata in aceasta. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja in vigoare. Decizia se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 63

Obiectiuni la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiectiuni la un act delegat in termen de trei luni de la data notificarii.

La initiativa Parlamentului European sau a Consiliului, termenul respectiv se prelungeste cu trei luni.

(2) In cazul in care, la expirarea acestui termen, nici Parla­mentul European, nici Consiliul nu a formulat obiectiuni la actul delegat, acesta se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si intra in vigoare la data prevazuta in dispozitiile sale.

Actul delegat poate fi publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si poate intra in vigoare inainte de expirarea termenului respectiv in cazul in care atat Parlamentul European, cat si Consiliul au informat Comisia cu privire la intentia lor de a nu ridica obiectiuni.

(3) In cazul in care, inainte de expirarea termenului mentionat la alineatul (1), Parlamentul European sau Consiliul a formulat obiectiuni la actul delegat acesta nu intra in vigoare. Institutia care formuleaza obiectiuni prezinta motivele care au stat la baza acestora.

Articolul 64

Comitetul

(1) Comisia este asistata de un Comitet permanent pentru constructii.

(2) Atunci cand se face trimitere la prezentul alineat, se aplica articolele 3 si 7 din Decizia 1999/468/CE.

(3) Statele membre se asigura ca membrii Comitetului permanent pentru constructii sunt in masura sa isi indeplineasca functiile intr-un mod prin care sa se evite conflictele de interese, in special in ceea ce priveste procedurile pentru obtinerea marcajului CE.

Articolul 65

Abrogare

(1) Directiva 89/106/CEE se abroga.

(2) Trimiterile la directiva abrogata se interpreteaza ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 66

Dispozitii tranzitorii

(1) Produsele pentru constructii care au fost introduse pe piata in conformitate cu Directiva 89/106/CEE inainte de 1 iulie 2013 se considera conforme cu prezentul regulament.

(2) Fabricantii pot intocmi o declaratie de performanta pe baza unui certificat de conformitate sau a unei declaratii de conformitate, care a fost emisa inainte de 1 iulie 2013, in conformitate cu Directiva 89/106/CEE.

(3) Ghidurile de agrement tehnic european care au fost publicate inainte de 1 iulie 2013 in conformitate cu articolul 11 din Directiva 89/106/CEE pot fi utilizate ca documente europene de evaluare.

(4) Fabricantii si importatorii pot utiliza agrementul tehnic european acordat in conformitate cu articolul 9 din Directiva 89/106/CEE inainte de 1 iulie 2013 ca eva­luare tehnica europeana, pe toata durata perioadei de valabilitate a agre­mentului respectiv.

Articolul 67

Raportarea de catre Comisie

(1) Pana la 25 aprilie 2014, Comisia evalueaza nevoile specifice de informatii referitoare la continutul de substante periculoase din produsele pentru constructii si analizeaza eventual posibilitatea extinderii obligatiei de informare prevazuta la articolul 6 alineatul (5) la alte substante si prezinta un raport in aceasta privinta Parlamentului European si Consiliului. In evaluarea sa, Comisia tine seama, printre altele, de necesitatea de a asigura un nivel ridicat de protectie a sanatatii si sigurantei lucratorilor care utilizeaza produse pentru constructii si a utilizatorilor de constructii, inclusiv in ceea ce priveste cerintele de reciclare si/sau reutilizare a unor parti sau materiale.

Daca este necesar, in termen de doi ani de la inaintarea raportului catre Parlamentul European si catre Consiliu se da curs raportului prin prezentarea unor propuneri legislative corespunzatoare.

(2) Pana la 25 aprilie 2016, Comisia inainteaza Parla­mentului European si Consiliului un raport privind punerea in aplicare a regulamentului, inclusiv in ceea ce priveste articolele 19, 20, 21, 23, 24 si 37, pe baza rapoartelor furnizate de statele membre, precum si de alte parti interesate relevante, insotit, dupa caz, de pro­puneri corespunzatoare.

Articolul 68

Intrarea in vigoare

Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Totusi, articolele 3-28, articolele 36-38, articolele 56-63, arti­colele 65 si 66, precum si anexele I, II, III si V se aplica de la 1 iulie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

 

Adoptat la Strasbourg, 9 martie 2011.

Pentru Parlamentul European Presedintele J. BUZEK

Pentru Consiliu Presedintele GYÕRI E.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 85 – septembrie 2012, pag. 62Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2012/09/11/regulamentul-ue-nr-3052011-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-9-martie-2011-de-stabilire-a-unor-conditii-armonizate-pentru-comercializarea-produselor-pentru-constructii-si-de-abrogare-5/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.