«

»

QUALITAS la 15 ani de activitate

Share

octavian_rusuQUALITAS S.A. este o societate de drept privat, care, de curand, a aniversat 15 ani de existenta. In termeni de specialitate, in cadrul infrastructurii de evaluare a conformitatii constituita la nivel national, QUALITAS opereaza pentru domeniul voluntar, sub acreditarea RENAR – organismul national de acreditare, ca orga­nism de certificare sisteme de management (QUALITAS-OCS) si ca organism de certificare produse (QUALITAS-OCP), precum si pentru domeniul reglementat „Produse pentru constructii sub acreditarea RENAR si sub desemnarea autoritatii competente, ca organism de certificare notificat (QUALITAS-ON).

In interviul care urmeaza, primim lamuriri despre ceea ce a fost si ce este QUALITAS de la dl Octavian RUSU – presedinte QUALITAS.

 

Ciprian Enache: Cand a debutat si care sunt sistemele pe care le certifica Qualitas in Romania?

Octavian Rusu: Concret, activitatea organismului a debutat in 1998, in domeniul voluntar, cu certificarea sistemelor de management al calitatii prin QUALITAS-OCS si cu certificarea unor produse pentru constructii prin QUALITAS-OCP. In continuare, pe parcursul anilor, desi ne-am confruntat cu greutatile ine­rente specifice atat economiei in ansamblu cat si segmentului de piata pe care activam, putem spune ca, din punct de vedere al perfec­tionarii si diversificarii competen­telor, dezvoltarea noastra a urmat o linie permanent ascendenta si, in corelare cu evolutia bazei de standarde pentru acreditare si certificare, in prezent QUALITAS functioneaza pentru domeniul voluntar:

• ca organism de certificare sisteme de management, cu referire la sisteme de management al calitatii (SMC), de mediu (SMM) si al sana­tatii si securitatii ocupationale (SMSSO), aplicate la un mare numar de dome­nii de activitate (constructii, in primul rand, dar si diferite sectoare industriale, comert, transporturi, servicii etc.);

• ca organism de certificare produse, cu referire la urmatoarele produse pentru constructii: beton, agre­gate naturale, otel beton si alte produse metalice pentru armarea betonului, mixturi asfaltice si tratamente bituminoase pentru drumuri.

Odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si in baza legislatiei europene armonizate privind comercializarea produselor pe piata interna comunitara, au fost instituite asa numitele domenii reglementate, unul dintre acestea fiind domeniul „Produse pentru constructii”.

QUALITAS a obtinut inca din peri­oada de prea­derare, respectiv din 2006, statutul de organism de certificare recunoscut pentru a activa in acest domeniu reglementat. Dupa aderare, respectiv din 2007, competenta QUALITAS a fost reconfirmata oficial, prin acreditare si desemnare / notificare, primind nr. de identificare 1823. In timp, statutul de organism de certificare notificat (QUALITAS-ON) a fost apoi mentinut permanent, domeniul de notificare fiind dezvoltat continuu, in prezent acesta incluzand:

– functia de organism de certificare produse in cadrul sistemului 1 de atestare a conformitatii, pentru un numar de 2 Decizii ale Comisiei Europene si 2 familii/subfamilii de produse, incluzand 11 standarde armo­nizate aferente produselor respective;

– functia de organism de certificare a controlului productiei in fabri­ca (CPF) in cadrul sistemului 2+ de atestare a conformitatii, pentru un numar de 7 Decizii ale Comisiei Europene si 17 familii/subfamilii de produse, incluzand 74 de standarde armonizate aferente produselor respective.

Pe langa cele de mai sus, QUALITAS furnizeaza, numai in domeniul voluntar, si servicii de certificare neacreditate, cu referire la sisteme de management al energiei (SME), al securitatii informatiei (SMSI) si de responsabilitate sociala (SRS), precum si cu referire la alte categorii de produse. De asemenea, in afara serviciilor de certificare, QUALITAS furnizeaza si servicii de instruire in domeniul sistemelor de management si in domeniul evaluarii conformitatii produselor pentru constructii. Cursurile sunt structurate pe module, avand tematici si durate diferite, stabilite astfel incat sa poata raspunde necesitatilor de instruire la nivelul diferitelor functii manageriale si/sau executive din cadrul unei organizatii.

Cursantilor li se acorda certificate de atestare a cunos­tintelor dobandite, pana in prezent QUALITAS eliberand 2.270 de astfel de certificate.

C.E.: Ce inseamna certificarea conformitatii in domeniul voluntar si in domeniul reglementat?

O.R.: Pentru usurarea schimbului de marfuri/servicii, pe piata internationala s-au dezvoltat practicile reunite sub conceptul de evaluarea conformitatii unui obiect, prin care sa poata fi demonstrata indeplinirea cerintelor specificate referitoare la obiectul respectiv, acesta putand fi un produs, proces, sistem, persoana sau organism. Activitatile de evaluare a conformitatii (care includ, dupa caz, esantionare, audit, incercare, inspectie, analiza, decizie si atestare), pot fi efectuate de prima parte (furnizorul), de secunda parte (utilizatorul) sau de o terta parte (un organism independent), ori printr-o combinatie intre acestea. Cerintele specificate pentru conformitate sunt definite prin referentiale, care pot fi diferite categorii de documente normative, dar, pentru o recunoastere cat mai larga pe piata, cel mai adesea se utilizeaza standardele. Certificarea este denumirea specifica data atunci cand, dintre activitatile de evaluare a conformitatii, cel putin analiza, decizia si atestarea conformitatii sunt efectuate de o terta parte, respectiv de un organism de certificare independent de furnizorul sau utilizatorul obiectului.

Sintagma „certificare in domeniul voluntar” a devenit consacrata pentru a exprima faptul ca, pentru o organizatie, recurgerea la certificare cu privire la propriul sistem de ma­nagement implementat si/sau la produsele furnizate de aceasta este, de principiu, o optiune voluntara a organizatiei respective, asumata in sco­puri comerciale, cum ar fi, de exemplu: cresterea prestigiului firmei, alinie­rea la trendul de pe piata, satisfa­cerea cerintelor clientilor sau a altor parti interesate (de exemplu, in ca­drul unei asociatii profesionale sau patronale la care este membru), indeplinirea unor conditii din caietele de sarcini la licitatii s.a.

Sintagma „certificare in domeniul reglementat” se refera la certificarile efectuate in legatura cu acele categorii de produse acoperite de legislatia europeana armonizata (Regulamen­te, Directive, Decizii ale institutiilor UE) si care, pentru a putea fi comercia­lizate, sunt supuse obligatoriu unor proceduri prestabilite de evaluare a conformitatii in vederea aplicarii marcajului CE, pasaportul de libera circulatie a produselor respective.

Unele dintre aceste proceduri pot include, dupa caz, certificarea de produs sau certificarea SMC, iar organismele de certificare implicate (de altfel, ca si alte organisme de evaluare a conformitatii, care pot fi organisme de inspectie sau laboratoare de incercari) sunt supuse atat unor cerinte specifice de acreditare cat si cerintelor de desemnare/notificare din partea autoritatilor competente.

C.E.: Certificarea sistemelor de management in sectorul constructii determina eficienta intregii activitati. Concret, din acest punct de vedere ce ofera Qualitas?

O.R.: O organizatie, indiferent de domeniul sau de activitate dar in corelare cu acesta, isi poate stabili propriul sistem de management astfel incat acesta sa corespunda ce­rintelor standardizate ale unuia sau mai multor sisteme de management particularizate (sistem integrat).

Dupa cum se stie, sistemul de management al calitatii (SMC) a fost primul sistem de management particularizat in relatie cu managementul general al unei organizatii, pentru care cerintele specifice au fost definite printr-un standard adoptat la nivel international si regional – EN ISO 9001. Pentru a putea raspunde cum trebuie tuturor provocarilor ge­nerate de cresterea exigentelor interne si externe ale unei organizatii, in timp, pe langa aspectele legate de calitate si alte aspecte din viata organizatiei au capatat o abordare sistematica, prin standarde internationale si/sau regionale fiind definite cerinte pentru sisteme de mana­gement de mediu (SMM) – EN ISO 14001, sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale (SMSSO) – OHSAS 18001, sisteme de management al energiei (SME) – EN ISO 50001, sisteme de management pentru securitatea informatiei (SMSI) – ISO 27001 si sisteme de responsabilitate sociala (SRS) – SA 8000.

Asa cum spuneam mai inainte, certificarea sistemelor de management apartine, in general, domeniului voluntar. Totusi, desi certificarea presupune cheltuieli suplimentare pentru organizatia solicitanta, constrangerile explicite sau implicite ale clientilor sai, ale societatii si/sau mediului de afaceri au facut ca alegerea acestei optiuni sa devina o constanta cvasigeneralizata la nivelul operatorilor economici, certificarea sistemului de management fiind menita sa asigure furnizarea unei increderi sporite, atat intre partenerii comerciali cat si pentru alte parti interesate.

Un bun exemplu in acest sens, in Romania, il constituie chiar sectorul constructii, in care prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare, ca si legislatia referitoare la achizitii publice, au determinat marea majoritate a firmelor de constructii sa-si implementeze si certifice propriile SMC, SMM si SMSSO in conformitate cu standardele relevante, un mare numar dintre acestea fiind clientii QUALITAS. Din informatiile pe care le detinem, putem spune ca firmele respective au confirmat in practica functionarea adecvata a sistemelor de management certificate, dand dovada de profesionalism si de respectarea tuturor cerintelor de ca­litate si de alta natura aplicabile la executia lucrarilor.

In cei 15 ani de activitate, prin QUALITAS-OCS au fost acordate un numar de peste 1.200 certificate pentru sisteme de management, dintre care 148 numai in 2012, si anume 63 pentru SMC, 44 pentru SMM, 35 pentru SMSSO, 4 pentru SRS si 2 pentru SME.

C.E.: Certificarea produselor pentru constructii este obligatorie sau facultativa, si in ce constau regu­lile ei?

O.R.: Certificarea produselor pentru constructii apartine atat domeniului voluntar, dar mai ales domeniului reglementat.

Din experienta QUALITAS, putem spune ca certificarea in domeniul voluntar se solicita, cel mai frecvent, pentru acele familii/subfamilii de produse pentru constructii care au utilizari cu rol structural dar sunt neacoperite inca de standarde armonizate sau pentru care, desi exista standarde armonizate, reglementarile tehnice privind utilizarea produselor se bazeaza pe alte refe­rentiale. Ca urmare, pentru a putea accede cu produsele lor pe piata Romaniei, producatori autohtoni, dar si din alte state membre UE (de exemplu, Cehia) si din terte tari (de exemplu, Turcia, Ucraina, Bosnia si Hertegovina) au recurs la QUALITAS pentru certificarea produselor lor in conformitate cu standardele romane relevante. In acest domeniu, in cei 15 ani de activitate s-au emis cca. 100 de certificate de conformitate produs, in cursul anului 2012 fiind 25 de contracte de certificare in derulare si 13 certificate emise.

In ceea ce priveste domeniul reglementat „Produse pentru constructii”, este important de mentionat faptul ca in prezent acesta se afla in plin proces de innoire. Dupa cum se stie, acest domeniu s-a aflat inca din perioada de preaderare sub incidenta Directivei 89/106/CEE, transpusa la nivel national prin HG nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, republicata in 2007, cu modificarile si comple­tarile ulterioare. In ultimii 2-3 ani au fost adoptate noi acte comunitare referitoare la conditiile de comercializare a produselor in domeniile reglementate, intre care si Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului, din 9 martie 2011, de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, care prevede data de 1 iulie 2013 pentru abrogarea Directivei 89/106/CEE si intrarea in vigoare a tuturor cerintelor prevazute de noul regulament.

Regulamentul (UE) nr. 305/2011 mentine particularizarea domeniului in raport cu celelalte domenii reglementate (ca si Directiva) dar stabileste pentru unele din conditiile de comercializare a produselor modificari substantiale de fond si de forma fata de prevederile Directivei 89/106/CEE si, respectiv, ale HG 622/2004.

Fara a face o prezentare exhaustiva, iata cateva exemple:

• cele 6 „sisteme de atestare a conformitatii” (1+, 1, 2+, 2, 3 si 4) au fost inlocuite cu 5 „sisteme de evaluare si verificare a constantei performantei” (1+, 1, 2+, 3 si 4), in care a fost introdus conceptul de „produs-tip”, iar „incercarea de tip initiala” a fost inlocuita cu „determinarea produsului-tip pe baza incercarii de tip, a calcularii de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentatiei des­criptive a produsului”;

• „Certificatul de conformitate EC” a fost inlocuit cu „Certificatul de constanta a performantei produsului”, iar „Declaratia de conformitate EC” cu „Declaratia de performanta”;

• sunt definite explicit obligatii ce le revin diferitelor categorii de operatori economici (fabricanti, reprezentanti autorizati, importatori si distri­buitori), cerinte referitoare la organismele notificate si la autoritatile de notificare, precum si cele privind suprave­gherea pietei.

Potrivit uzantelor in domeniu, QUALITAS-ON a adoptat o politica de tranzitie la noile cerinte, stabilind masuri si termene, pentru sine si clientii sai (in cursul anului 2012, cca. 50 de contracte in derulare), care sa asigure pentru el insusi  mentinerea statutului de organism noti­ficat in domeniu, iar pentru clientii sai sa permita continuitatea valabili­tatii certificarilor acordate.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 91 – aprilie 2013, pag. 9

Autor:
Ciprian Enache

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2013/04/11/qualitas-la-15-ani-de-activitate/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.