«

»

Neconcordante si erori in standarde in vigoare

Share

Standardul in vigoare SR 438-1:2012 “Produse din otel pentru armarea betonului. Partea 1: Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate“ versus Reglementarea tehnica “Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de performanta”, indicativ ST 009-2011

 

SIMBOLIZAREA MARCILOR DE OTEL

Simbolizarea marcilor de otel mentinuta in SR 438-1:2012 este depasita moral, avand in vedere ca, la nivelul U.E., simbolizarea marcilor de otel se realizeaza in corespondenta cu familia de standarde nationale in vigoare in statele membre, precum si cu prevederile minimale din ST 009-2011, asa cum se prezinta in tabelul 1.

Codificarea marcii trebuie sa fie reprezentata prin litera “B” (ce reprezinta armatura pentru beton armat) urmata atat de valoarea ca­racteristica a limitei de curgere conform ST 009:2011, cat si de ca­tegoria de ductilitate (B sau C sau Cs) conform ST 009:2011, ca de exemplu in tabelul 2.

SR 438-1:2012 mentine simboli­zarea veche, care ne indica valoarea minima a rezistentei la rupere, fara nicio referire la categoria de ductilitate, asa cum se poate constata din tabelul 3.

In consecinta, proiectantul, care are drept criteriu de proiectare: limita de curgere si ductilitatea, este in situatia dificila de a alege produsul de tip otel beton lami­nat la cald pentru armarea betonului, avand niveluri de prag diferite pentru limita de curgere.

 

Spre exemplificare:

• daca proiectantul alege sa prevada in proiect PC 52, in conformitate cu ST 009:2011 se va incadra astfel: cate­goria de rezistenta 2 (pentru 340 N/mm2) si categoria de ductilitate Cs;

• daca proiectantul alege sa prevada in proiect B500C, in conformitate cu ST 009:2011 se va incadra astfel: categoria de rezistenta 5 (pentru 500 N/mm2) si categoria de ductilitate C.

Pe parcursul elaborarii Specificatiei tehnice ST 009:2011, in cadrul comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea reglementarii tehnice, s-a stabilit mentinerea pe piata si a produselor tip PC 52 si tip PC 60 fabricate conform STAS 438/1-89, respectiv SR 438-1:2012, cu indicarea, intr-un mod particular, a categoriei de ductilitate Cs (conform tabelului nr. 2 din ST 009:2011) si a categoriei de rezistenta 2 sau 3 (conform tabelului nr. 1 din ST 009:2011), ca urmare a solicitarii producatorilor romani de otel beton laminat la cald pentru armatura utilizata in structuri de beton armat, care au invocat standardul romanesc drept standard de produs.

Avand in vedere ca piata otelului beton laminat la cald pentru armarea betonului din Romania este parte din piata U.E., produsele trebuie aliniate la cerintele U.E., asa cum s-a reali­zat prin ST 009-2011, pentru care Comisia Europeana si-a dat acceptul.

Din acest motiv, pentru producatorii romani de otel beton laminat la cald utilizat la armarea betonului, o cerinta imperativa este adaptarea tehnologiilor de fabricatie in vederea obtinerii unui otel care sa raspunda normelor de proiectare aflate in vigoare in Romania.

 

CATEGORIILE DE ADERENTA

Categoriile de aderenta, impuse prin ST 009-2011, sunt introduse in noua versiune SR 438-1:2012, dar intra in contradictie cu valorile din tabelul care defineste “Dimensiuni si abateri limita la otelul beton cu profil periodic”, mentinute din vechea versiune STAS 438/1-89. In cazul in care calculul coeficientului fR (suprafata relativa a nervurii) se realizeaza tinand seama de valorile nominale si de abaterile lor, aplicand formulele de calcul conform SR EN ISO 15630-1, se constata ca pentru diametrele 6 mm, 10 mm, 12 mm si 14 mm se obtin va­lori ale fR sub cele minime invocate, atat in tabelul nr. 3.1. din ST 009:2011, cat si in tabelul nr. 4 din SR 438-1:2012.

Aceste afirmatii se bazeaza pe studii si cercetari efectuate in timpul elaborarii Revizuirii ST 009-05, pentru a fi convinsi, in calitate de elaboratori ai reglementarii tehnice, ca prin prevederile impuse in ST 009-2011 nu am introdus erori.

In cadrul intalnirii cu producatorii romani, pe parcursul elaborarii ST 009:2011, acestia au solicitat elimi­narea tabelului 3, precizat atat in STAS 438/1-89, cat si in SR 438-1:2012. In consecinta, metinerea simultana in SR 438-1:2012, atat a valorilor fR, cat si a valorilor din tabelul de “Dimensiuni si abateri limita la otelul beton cu profil periodic”, conduce la situatii contradictorii referitoare la incadrarea coeficientului fR.

De asemenea, tinand cont de efectele procesului de derulare-indreptare asupra caracteristicilor geometrice ale otelului beton laminat la cald livrat in colaci, care conduc la o reducere cu pana la 15% a fR, trebuia impus in SR 438-1:2012 ca dupa laminare, pentru produsul livrat in colac, fR sa fie mai mare cu 15% fata de fR precizat in tabelul nr. 3.1. din ST 009:2011 si in tabelul nr. 4 din SR 438-1:2012. Acest aspect nu este precizat in noua versiune a standardului SR 438-1:2012, ceea ce poate crea probleme prelucratorilor/procesatorilor de armatura pentru beton armat, conditie obligatorie impusa in ST 009:2011 la cap. 2.3.4 “Cerinte privind carac­teristicile tehnologice”.

 

ALUNGIREA LA FORTA MAXIMA (Agt) SI ALUNGIREA LA RUPERE (An)

In noua versiune a standardului SR 438-1:2012 nu exista nicio pre­vedere referitoare la Agt, valori minime, asa cum prevad standardele nationale in vigoare in statele membre ale U.E., precum si in conformitate cu principalele cerinte obligatorii men­tionate la cap. 2.1.1. din ST 009-2011.

Prin ST 009:2011 s-a impus ca o cerinta obligatorie Agt, acesta fiind unul dintre parametrii masurabili definitorii pentru ductilitate.

Prin urmare, neimpunerea in SR 438-1:2012 a unei valori minime pentru Agt conduce, in mod direct, la neres­pectarea ST 009-2011 iar in mod indirect, pentru proiectanti devine dificila alegerea marcilor de otel, avand drept criteriu comun Agt – pentru ductilitate.

 

RAPORTUL DINTRE REZISTENTA LA TRACTIUNE / LIMITA DE CURGERE, RESPECTIV Rm/Re (Rp0,2)

In noua versiune a standardului SR 438-1:2012 nu exista nicio prevedere referitoare la raportul dintre rezistenta la tractiune/limita de curgere, respectiv Rm/Re(Rp0,2), valori minime si maxime, asa cum prevad standardele nationale in vigoare in statele membre ale U.E., precum si in conformitate cu principalele cerin­te obligatorii mentionate la cap. 2.1.1. in tabelul nr. 2 din Reglementarea tehnica ST 009-2011.

Prin Specificatia tehnica ST 009:2011 s-a impus ca cerinta obli­gatorie raportul dintre rezistenta la tractiune/limita de curgere, Rm/Re (Rp0,2), fiind un alt parametru masurabil definitoriu pentru ductilitate.

Prin urmare, neimpunerea in SR 438-1:2012 a unei valori minime sau a unui interval minim – maxim pentru Rm/Re (Rp0,2) conduce, in mod direct, la nerespectarea ST 009-2011 iar in mod indirect, pentru proiectanti devine dificila alegerea marcilor de otel, avand drept criteriu comun Rm/Re (Rp0,2) – pentru ductilitate.

 

GEOMETRIA OTELULUI BETON LAMINAT LA CALD MARCA PC 52

In ceea ce priveste geometria otelului beton laminat la cald marca PC 52, prevazut in standardul SR 438-1:2012 (sau STAS 438/1-89), cu nervuri transversale dispuse elicoidal, s-a constatat, din practica, faptul ca la prelucrarea, atat din bare, cat si din colaci, armaturile sunt necoplanare din cauza rasucirii produsului in procesul de laminare.

In celelalte standarde din U.E. nu se regaseste geometria specifica marcii PC 52. Uzuala este geometria asemanatoare celei pe care o are marca PC 60, prevazut in SR 438-1:2012 (sau STAS 438/1-89).

In consecinta, propunem alegerea unei noi geometrii pentru marca PC 52, care sa evite fenomenul de rasucire la fabricatie, dar care sa diferentieze marcile de otel intre ele si sa corespunda cerintelor obligatorii mentionate la cap. 2.1.1. din ST 009-2011, privind categoriile de ade­renta, astfel incat sa fie eliminate situatiile conflictuale fie cu Inspectoratul de Stat in Constructii, fie cu consultanta.

 

NIVELUL DE PRAG MAXIM PENTRU REZISTENtA LA RUPERE, LIMITA DE CURGERE SI ALUNGIREA LA FORtA MAXIMA

In standardul SR 438-1:2012 (si STAS 438/1-89) valo­rile pentru rezis­tenta la rupere, limita de curgere si alungirea la rupere sunt indicate, in mod corect, ca valori de prag minime, dar nu exista nicio indicatie privind nivelul de prag maxim, asa cum impune ST 009:2011 in tabelul nr. 7, cap. 2.3.3.1., la criterii de performanta, unde au fost precizate prevederile din SR EN 1992-1-1:2004 – Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri. De asemenea, prin prevede­rile din tabelul nr. 7 al Reglementarii ST 009:2011, Romania s-a aliniat la nivelul european existent in standardele nationale ale statelor membre ale U.E.

In concluzie, precizarea in SR 438-1:2012 doar a nivelului minim de rezistenta la rupere, limita de curgere si alungire la rupere, creeaza posibilitatea introducerii pe piata a doua marci de otel, PC 52 si PC 60, care in realitate se deosebesc numai prin geometrie, iar caracteristicile mecanice apar­tin clasei aferente marcii PC 60, coroborata cu permisiunea de inlocuire a geometriei, precizata la cap. 7.4 din SR 4381:2012, respectiv: “Prin acord intre parti, se admite livrarea otelului PC 60 cu profil de otel PC 52 si invers cu conditia marcarii si etichetarii distincte”.

In aceste situatii, proiectantul prevede in proiecte marcile de otel PC 52 si PC 60 din SR 438-1:2012 (si din STAS 438/1-89), insa in rea­litate produsele fabricate cu invocarea referentialului SR 438-1:2012 (sau STAS 438/1-89) au valori efective ale rezistentelor la rupere si alungirilor la rupere mult mai mari decat cele luate in calcul.

Anexa A (informativa) din SR 438-1:2012

Conditiile privind indicatorii statistici ai caracteristicilor mecanice, precizate in anexa A (informativa) din SR 438-1:2012, nu corespund cu precizarile privind conditiile minimale de la cap. 2.2.2.1. din ST 009:2011 coroborate cu anexa 2 la specificatia tehnica ST 009:2011, referitoare la evaluarea nivelului de asigurare a constantei produselor din otel neacoperite de specificatii tehnice armonizate.

 

DIAMETRUL MAXIM LA LIVRAREA IN COLACI

Livrarea in colaci cu diametrul de maximum 22 mm, prevazuta la cap. 7.1 din SR 438-1:2012, contravine in mod flagrant cu cerintele de la cap. 2.3.5 din ST 009:2011, unde diametrul maxim pentru colaci este de 16 mm.

 

CERINTE PRIVIND APTITUDINEA DE INDOIRE

In tabelul nr. 8, privind caracteristicile mecanice, din SR 438-1:2012, nu sunt respectate prevederile din tabelul nr. 10 din ST 009:2011 referitoare la incercarea la indoire, cu privire la diametrul dornului, care in Reglementarea tehnica ST 009:2011 este diferentiat in functie de diametrul barei din otel laminat la cald.

De asemenea, nu se face nicio referire in SR 438-1:2012 cu privire la incercarea la indoire-dezdoire, asa cum, in mod obligatoriu, se prevede in tabelul nr. 10 din ST 009:2011.

 

LUNGIMI DE LIVRARE

In tabelul nr. 5, privind lungimile de livrare, din SR 438-1:2012 sunt impuse cerinte de natura comerciala referitor la acceptarea deseurilor, precizate dupa cum urmeaza:

• bare cu lungimea de fabricatie de 6 m pana la 18 m: “se admit, pana la 10% din cantitatea livrata, bare cu lungimi de 2 m pana la 6 m”;

• bare cu lungimi fixe sau multiple, de 6 m pana la 12 m: “se admit, pana la 10 % din cantitatea livrata, bare cu lungimi de 4 m pana la 11 m, ambalate separat”.

Aspectele legate de lungimile de livrare ale barelor trebuie sa faca obiectul contractelor stabilite intre parti (producator si cumparator) si nu se accepta a fi introduse ca pre­vederi intr-un standard de produs.

In aceasta situatie, atragem atentia asupra faptului ca introducerea unor cerinte care nu au nimic in comun cu prevederile din ST 009:2011, si nici cu prevede­rile din standar­dele europene nationale din statele membre ale U.E. conduce la crea­rea unor facilitati de natura comerciala pentru anumiti producatori si contravine regu­lilor de buna practica in materie de standardizare.

 

VERIFICAREA CALITATII PRODUSULUI

In tabelul nr. 9 din standardul SR 438-1:2012 privind “verificari, incercari, proportia verificarilor, metode de verificare si interpretarea rezultatelor” nu sunt respectate prevederile din tabelul nr. A1.1 si A1.2 din Anexa 1 a ST 009:2011 referitoare la programe minimale de incercari pentru atestarea conformitatii.

 

DOCUMENTE DE LIVRARE

La cap. 9, din versiunea actuala a standardului SR 438-1:2012, nu sunt precizate prevederile cu privire la cerintele pentru livrarea, transportul si depozitarea produselor din otel utilizate ca armatura in elemente si structuri din beton armat, asa cum se precizeaza in cap. 2.7. din ST 009-2011. De asemenea, subliniem sintagma introdusa in prezentul standard SR 438-1:2012 referitoare la tipurile de documente de livrare, si anume: “Tipul de documente de livrare se prevede prin contract con­siderand cerintele legale minime”.

 

EROARE PERPETUATA DIN VERSIUNEA STAS 438/1-89 IN VERSIUNEA ACTUALIZATA SR 438-1:2012, REFERITOARE LA UNGHIUL DE INCLINATIE AL NERVURILOR TRANSVERSALE FATA DE NERVURILE LONGITUDINALE

Semnalam mentinerea erorii din vechea redactare STAS 438/1-89 in prezentul standard SR 438-1:2012 “Produse de otel pentru armarea betonului. Partea 1: Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate”, referitoare la unghiul de inclinatie al nervurilor transversale fata de nervurile longitudinale, precizat la cap. 5.1.2.1., 5.1.2.2. si 5.1.2.3., pentru marca PC 52 si marca PC 60,  in contradictie flagranta – text si figurile 1 si 2 din SR 438-1:2012; in text se precizeaza “inclinate cu 550 pana la 650”, iar in figurile 1 si 2 ale standardului, un­ghiul de inclinatie este reprezentat intre “550 … 600”.

 

CONCLUZIA ANALIZEI VERSIUNII ACTUALE A STANDARDULUI SR 438-1:2012

Ca urmare a existentei prevederilor contradictorii din prezentul standard in vigoare SR 438/1:2012, cu preve­derile obligatorii din Reglementarea tehnica ST 009-2011 pentru otelul beton laminat la cald pentru armarea betonului, s-a dispus o analiza de fond, profesionista si orientata catre asigurarea cerintelor de siguranta si rezistenta in constructii, strict necesara, in vederea revizuirii versiunii actuale a SR 438-1:2012, luand in consideratie ca termenul de coexistenta al versiunii seriei STAS 438/1-89, STAS 438-1/89/A91:2007 si STAS 438/1-89/A91:2007/C91:2009 era stabilit de catre ASRO pana la data de 30.11.2013.

In mai 2013, reprezentantul ICECON S.A., in calitatea sa profesionala de elaborator al Reglementarii tehnice ST 009-2011, impreuna cu dl ing. Vasile Anton MORARU, in calitatea sa profesionala de specialist si coordonator al centrelor de procesare din Romania pentru armaturi din otel beton, au devenit membri in comitetul de standardizare ASRO/CT 42, in vederea semnalarii concluziilor rezultate din analiza versiunii actuale a standardului SR 438-1:2012 versus Reglementarea tehnica ST 009-2011 si ca urmare a demersurilor intreprinse in acest scop la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Admi­nistratiei Publice – Directia Generala Tehnica, Standarde si Reglementari si la Asociatia de Standardizare din Romania – ASRO, s-a obtinut mentinerea  pentru inca un an a valabilitatii standardului romanesc STAS 438/1-89 cu amendamentul din 2007 si erata din 2009,perioada deosebit de utila si necesara, atat in activitatea de atestare a conformitatii in domeniul voluntar prin certificarea de conformitate a produsului: otel beton laminat la cald pentru utilizarea ca armatura in constructii, cat si pentru incercarile de laborator.

Incetarea valabilitatii la data 31.12.2014 a seriei de standarde STAS 438/1-89, STAS 438-1/89/A91:2007 si STAS 438/1-89/A91:2007/C91:2009, s-a stabilit in comitetul de standar­dizare ASRO/CT 42 si s-a comunicat public de catre ASRO in baza Deciziei nr. 2204/31.07.2013.

 

Bibliografie

[1] *** Reglementare tehnica “Spe­cificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de performanta”, indicativ ST 009-2011, publicata prin Ordinul nr. 683 din 10 aprilie 2012 al MDRT, elaborata de Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii ICECON – S.A.;

[2] *** SR 438-1:2012 “Produse de otel pentru armarea betonului. Partea 1: Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate”;

[3] *** STAS 438/1-89 “Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate”;

[4] *** STAS 438/1-89/A91:2007 “Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate”;

[5] *** STAS 438/1-89/A91:2007 / C91:2009 “Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate”;

[6] *** SR EN 1992-1-1:2004 – Eurocod 2: “Proiectarea structurilor de beton.” Partea 1-1: “Reguli generale si reguli pentru cladiri”;

[7] *** Decizia ASRO nr. 2204 / 31.07.2013 referitoare la aplicabilitatea standardelor: STAS 438/1-89, STAS 438-1/89/A91:2007 si STAS 438/1-89/A91:2007 / C91:2009 pana la data de 31.12.2014.

 

Autori:
dr. ing. Aurora CIOC – ICECON S.A. Bucuresti
dr. ing.  Marian BADIU – ICECON S.A. Braila
ing. Vasile Anton MORARU – CENTRUL DE PRELUCRARE A OTELULUI S.A. Buzau 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 100 – ianuarie-februarie 2014, pag. 66

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2014/01/31/neconcordante-si-erori-in-standarde-in-vigoare/

1 ping

  1. Teodor D. a spus:

    1. IN ST009-2011 TABEL NR.9 RANDUL „INDOIRE ” ATAT 3D CAT SI 6D -DIAMETRU DORN -ESTE BUN PENTRU DIAMETRUL DE 16 MM .
    cORECT ESTE CA PENTRU DIAMETRUL DE 16 MM SA FIE UTILIZAT DORNUL DE 3D
    dACA SE SCRIA LA 6D DIAMETRUL >=18 ERA MAI CORECT
    2. OPERATIA DE INDOIRE A ARIPILOR PANA CAND SUNT PARALELE ESTE O OPERATIE RISCANTA , SI PERICULOASA PENTRU OPERATOR . INDOIREA PE DORN RESPECTAND SI DISTANTA INTRE REAZEME ESTE SUFUCIENTA PENTRU A VERIFICA EXISTENTA FISURILOR PE ZON A INTINSA .

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.