«

»

Conditiile pentru comercializarea produselor pentru constructii in Romania

Share

commerce_rcNormele statelor membre impun ca proiectarea si executarea constructiilor sa se realizeze in asa fel incat sa nu puna in pericol siguranta persoanelor, a animalelor domestice si a bunurilor si sa nu dauneze mediului.

Actele cu putere de lege, masurile administrative sau jurisprudenta, stabilite fie la nivelul Uniunii Europene, fie la nivelul statelor membre, referitoare la constructii, pot avea un impact asupra cerintelor privind produsele pentru constructii si efecte asupra functionarii pietei interne, astfel incat este oportun ca aceste acte sa fie considerate “dispozitii”.  

Dispozitiile care conditioneaza comercializarea produselor pentru constructii in Romania

Pentru a stabili daca este necesara emiterea unui document pentru comercializarea produselor pentru constructii, de catre un organism abilitat sau acreditat sau notificat / desemnat din Romania in acest scop, este necesar sa se constate domeniul de utilizare preconizat al produsului pentru constructii declarat de catre fabricant. In acest sens, trebuie verificat daca produsul este acoperit de un standard european armonizat, pe baza listei standardelor europene armonizate publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (lista disponibila pe site-ul NANDO) (fig. 1) sau in Romania, in ORDINUL Nr. 1157 din 24.11.2015 al M.D.R.A.P. privind aprobarea Listei cuprinzand indicativele de refe­rinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii (fig. 2 si fig. 3).

In cadrul activitatii de analiza pri­vind emiterea unui document pentru comercializarea produselor pentru constructii si incadrarea acestora potrivit dispozitiilor in vigoare, exista urmatoarele situatii:

a) In cazul in care produsul este acoperit complet de standardul european armonizat, fabricantul si organismul notificat vor tine seama deopotriva de prevederile acestui standard european armonizat, in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011. La finalul procesului de evaluare si verificare a constantei performantei (EVCP), se va emite declaratia de performanta a produsului din partea fabricantului pentru aplicarea marcajului CE, pe baza unuia dintre urmatoa­rele documente:

  • certificat de constanta a performantei produsului sau certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica, emise de catre un organism notificat pentru sistemele 1+, 1 si 2+ de evaluare si verificare a constantei performantei (EVCP);
  • raport de incercare privind efec­tuarea determinarii produsului-tip emis de catre un organism notificat pentru sistemul 3 de eva­luare si verificare a constantei performantei (EVCP);
  • raport de incercare privind efectuarea determinarii produsului-tip pe baza documentatiei des­criptive a produsului pentru sistemul 4 de evaluare si verificare a constantei performantei (EVCP).

b) In cazul in care produsul nu este acoperit complet de standardul european armonizat sau nu exista un standard european armonizat, fabricantul poate opta pentru obtinerea unei evaluari tehnice europene (ETE) emisa de catre un organism de evaluare tehnica (OET). OET-urile sunt membre ale organizatiei OET-urilor (EOTA – European Organisation for Technical Assessment) si sunt desemnate de catre statele membre. Pentru a asigura ca OET-ul are competenta necesara pentru indeplinirea acelor responsabilitati, cerintele pentru desemnarea lor trebuie sa fie stabilite la nivelul Uniunii Europene. Atat fabricantul, cat si OET-ul, vor respecta REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 si procedurile organizatiei OET-urilor (EOTA). La finalul procesului de evaluare si verificare a constantei performan­tei (EVCP), se va emite declaratia de performanta a produsului din partea fabricantului pentru aplica­rea marcajului CE, pe baza unuia dintre urmatoarele documente:

  • certificat de constanta a performantei produsului sau certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica, emise de catre un organism notificat pentru sistemele 1+, 1 si 2+ de evaluare si verificare a constantei performantei (EVCP);
  • raport de incercare privind efectuarea determinarii produsului-tip emis de catre un organism notificat pentru sistemul 3 de eva­luare si verificare a constantei performan­tei (EVCP);
  • raport de incercare privind efectuarea determinarii produsului-tip pe baza documentatiei descriptive a produsului pentru sistemul 4 de evaluare si verificare a constantei performantei (EVCP).

c) In cazul in care produsul nu este acoperit de un standard european armonizat sau nu exista un standard european armonizat si fabricantul nu solicita obtinerea unei evaluari tehnice europene (ETE), fabricantul trebuie sa res­pecte legislatia nationala din domeniul constructiilor, in vigoare, din Romania. Aceasta inseamna ca este necesar sa verifice daca exista in vigoare un standard national (de tip STAS sau SR sau SR EN) referitor la produsul pe care intentioneaza sa-l comercia­lizeze in Romania.

Pentru exemplificarea acestei situatii, alegem produsul “otel beton laminat la cald pentru armarea betonului”. In Romania, este in vigoare standardul national SR 438-1:2012. Daca fabricantul declara ca realizeaza produsul in conformitate cu toate prevederile din SR 438-1:2012, atunci se va adresa unui organism national de certificare acreditat pentru acest domeniu si pentru acest referential, de catre organismul national de acreditare din Romania (RENAR) si va solicita obtinerea unui certificat de conformitate, care va fi utilizat numai pe piata din Romania.

La finalului procesului de certificare se va emite declaratia de conformitate a produsului din partea fabricantului. Nu este permisa aplicarea marcajului CE!

Acest proces este in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 622 din 21/04/2004, privind stabilirea condi­tiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii.

d) In cazul in care produsul nu este acoperit de un standard european armonizat sau nu exista un standard european armonizat si fabricantul nu solicita obtinerea unei evaluari tehnice europene (ETE), fabricantul trebuie sa res­pecte legislatia nationala din domeniul constructiilor, in vigoare, din Romania. Totodata, fabricantul a verificat ca produsul sau nu indeplineste cerintele unui standard national in vigoare (de tip STAS, SR sau SR EN). In acest caz, fabricantul solicita obtinerea unui agrement tehnic in constructii (care va fi utilizat numai pe piata din Romania) emis de catre un orga­nism national de elaborare agremente tehnice in constructii si abilitat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Adminstratiei Publice – M.D.R.A.P. si Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii – C.T.P.C.

Pentru exemplificarea acestei situatii, alegem produsul “otel beton laminat la cald pentru armarea betonului”. Fabricantul declara ca nu realizeaza produsul in conformitate cu prevederile din SR 438-1:2012 si intocmeste propria sa specificatie de produs cu respectarea obligatorie a prevederilor din Reglementarea Tehnica aprobata de M.D.R.A.P. prin ORDINUL Nr. 683 din 10 aprilie 2012 referitoare la “Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de performanta”, indicativ ST 009-2011.

La finalul procesului de elaborare a agrementului tehnic in constructii, se va emite declaratia de conformitate a produsului din partea fabricantului. Nu este permisa aplicarea marcajului CE!

Acest proces este in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calita­tea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de Guvern nr. 622 din 21/04/2004, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si Hotararea de Guvern nr. 766 din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

CONCLUZII

Toti operatorii economici care intervin in lantul de aprovizionare si de distributie ar trebui sa ia masurile corespunzatoare pentru a se asigura ca introduc sau pun la dispozitie pe piata produse pentru constructii care respecta cerintele legislatiei in vigoa­re din Romania, vizand asigurarea performantelor produselor pentru constructii si respectarea cerin­telor fundamentale aplicabile constructiilor.

In special importatorii si distri­buitorii de produse pentru constructii ar trebui sa cunoasca caracteristicile esentiale pentru care exista dispo­zitii pe piata Uniunii si solicitarile specifice din statele membre referitoare la cerintele fundamentale aplicabile constructiilor, si ar trebui sa utilizeze aceste cunostinte in cadrul tranzactiilor lor comerciale.

Bibliografie
[1] *** REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI SI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
[2] *** Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
[3] *** Hotararea de Guvern nr. 622 din 21/04/2004, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 487 din 20/07/2007 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii;
[4] *** Hotararea de Guvern nr. 766 din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
[5] *** http://ec.europa.eu/growth/ tools-databases/nando/
[6] *** http://www.mdrap.ro

Autori:
ing. Aurora CIOC – ICECON SA Bucuresti
ing. Marian BADIU – ICECON SA Braila 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 123 – martie 2016, pag. 4

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2016/03/05/conditiile-pentru-comercializarea-produselor-pentru-constructii-in-romania/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.